بایگانی دسته: روش تحقیق

سایت های پژوهشی و آموزشی

سایت های پژوهشی و آموزشی

 

تقابل رویکردهای معرفت‌شناسی پژوهش کمّی و کیفی در علوم انسانی و طبیعی

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی مفهوم و ماهیت پژوهش کمی و کیفی، درعرصة تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی می باشد. در این مقاله ضمن پاسخ به تقابل ها، راه حل گریز از این تقابل معرفت شناسانة فرسایشی در عرصة علوم انسانی و طبیعی بیان شده است و مشخص می شود نظریه، پارادایم ها، راهبردها و روش شناسی در پژوهش کیفی درهم تنیده شده اند و بر این فرض استوار است که رفتار انسان می تواند بر مبنای واقعیت اجتماعی و به کمک روش شناسی هایی که از منطق قیاسی و کل گرای علوم طبیعی پیروی می کنند، مورد مطالعه قرار گیرد؛

اما در تحقیق کیفی، ماهیت های مبادی علوم و مفروضات آنها، دچار تغییروتحول می شوند، همچنین در هزارة سوم تحقیق کیفی گرایانه برعکس پژوهش کمی گرایانه در علوم انسانی و طبیعی، یک اقتضای اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که حاکی از تقابل این دو رویکرد است و برای رفع این تقابل معرفت شناسانه، دیدگاه سوم یعنی: رویکرد معرفت شناسی تلفیقی پیشنهاد می شود که منبعث از تفکرات دین مبین اسلام است که دو رویکرد معرفت شناسی کمی گرا و کیفی گرا در عرصة علوم انسانی و طبیعی را به شکل مکمّل،برهم افزایانه و تلفیقی به کار می گیرد.

ادامه‌ی خواندن

روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی و رفتاری

مقدمه

از آغاز تاریخ بشر درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت کشف قوانین،اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است. اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آنها را تشکیل می دهد. (سرمد ودیگران 20:1382)

شکی نیست که پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویدادها در علوم فیزیکی و زیستی در مقایسه با علوم انسانی و اجتماعی (از جمله علوم رفتاری) با سهولت بیشتری انجام می شود. زیرا موضوع اصلی در علوم انسانی و اجتماعی، انسان است (همان:21).

باید توجه داشت که رفتار آدمی پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نایافته و حتی متناقض جلوه گر می کند. اما می توان با روش مناسب به شناخت آن پرداخت (همان:20).

 

ادامه‌ی خواندن

10 گام اساسی در فرایند درس پژوهی

مقدمه

پژوهش‌هاي اخير در زمينه توسعه‌ي حرفه‌اي معلمان، روشنگر جهت گيري‌هاي متفاوتي از اقدامات معمول در اين حوزه است. اين پژوهش‌ها بيشتر بر مدرسه وكلاس درس استوار است ومي‌كوشد معلمان را بيش از پيش در تصميم گيري‌هاي مربوط به شيوه‌هاي بهبود كيفيت آموزشي مدارس مشاركت دهد. اين آموزش به معلمان كمك مي‌كند تا به هنگام كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي در حين كار به بازسازي فكري خويش ودانش‌آموزان در فرآيند ياددهي –يادگيري توجه جدي مبذول دارند.درس پژوهي، يكي از الگوهاي مناسبي از پژوهش‌هاي مشاركتي در كلاس درس است كه براي توسعه حرفه‌اي معلمان يك مدرسه يا مدارس همتا مد نظر صاحب نظران وپژوهشگران آموزشي قرار گرفته است.

لذا گروه تكنولوژي وگروههاي آموزشي ابتدايي در نظر دارد،  در راستاي ارتقاء علمي وعملي معلمان گرامي وبهبود كيفيت شيوه‌هاي آموزشي ، جشنواره درس پژوهي را در سطح مدارس مناطق وشهرستان‌هاي استان برگزار نمايد.

ادامه‌ی خواندن