به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
مرور

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

q11-5

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر( (POCQ Porter's Organizational Commitment Questionnaire

q11-4

پرسشنامه تعهد سازمانی مری و همکاران(2013)

q64-5

پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایانMMAS)) – Mindful Attention Awareness Scale

q43-20

پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر(GAD) 7 سؤالی Generalized Anxiety Disorder Scale: GAD-7

q9-25

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004)

q100

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982) Problem Solving Questionnaire (Hepner &Peterson, 1982)

q4-9-

پرسشنامه کارتیمی لنچیونی (2000) نسخه 25 سوالی

q4-10

پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان (ابوالمعالی و یعقوبی،1395)-

q4-8

پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر(1999)

q108-1-4

پرسشنامه رضایت زناشویی (فرم کوتاه) بلوم و محرابیان(1998) Marital Satisfaction Scale -Blum & Mehrabian1 (1998)