بایگانی

Q58-4-2- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

این پرسشنامه میزان خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی را می سنجد.

و داری 16 سوالی  است که توسط مارتین و کولینا در سال 2003  طراحی شده است.

ر 4 بعد دانش آموز، فضا، زمان و سازمان را اندازه گیری می کند.

  هریک از این 4 بعد، 4 سوال را به خود اختصاص داده اند.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

به همراه 3 پایان نامه کامل و رایگان

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند

شخصیت برند نقش مهمی در موفقیت کسب‌وکارها، افزایش ارزش ادراک شده، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان، وفاداری و قصد خرید مجدد آن‌ها دارد.

پرسشنامه ارزش ادارک‌شده توسط فرناندز و بونیلو (2009) طراحی شد.

این پرسشنامه تک‌بعدی است و از 4 گویه تشکیل شده است.

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند (فرناندز و بونیلو، 2009)( 4عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله )

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-7- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي

پرسشنامه ارزش ويژه برند رحيم‌نيا و فاطمي 1391 داراي 40 گويه مي‌باشدو 3 بعد  ارزش ویژه برند ، ارتباط موفق با مشتری و تصویر را می سنجد.

این پرسشنامه بر اساس مطالعات سان (2004)، کامیان و آرسلی (2007)، ونگ و سوهال (2002)، هان و دیگران (2011) و مطالعه مورگان و هانت (1994)، در قالب مقیاس 5 رتبه ای لیکرت (1= کاملاً موافق تا 5= کاملاً مخالف) تنظیم شده و از تهیه شده است.

q10-6-2-6-پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011 13 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط نام و همکاران (2011) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال و 5 مولفه کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، رضایت درونی ایده ال، هویت برند و انسجام سبک زندگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این برند دارای تجهیزات پیشرفته ای است.) به سنجش ارزش ویژه برند می پردازد.

پرسشنامه استاندارد

q6-2-5- پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

Brand Equity Questionnaire Yoo & Donthu (2016)

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط یوو و دانتو (1391) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 4 سوال  و تک بعدی می باشد .

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-4- پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) 32 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) 32 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط آکر به سال 1996 ارائه گردید. این مقیاس دارای 32 سوال است و از  از چهار عامل وفاداری برند، کیفیت ادارک‌شده، تداعی برند و آگاهی برند تشکیل شده است.

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-3- پرسشنامه ارزش ویژه برند کیم و هیون (2011)

پرسشنامه ارزش ویژه برند کیم و هیون (2011) 12 سوال

Brand equity questionnaire

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط کیم و هیون (2011) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 12 سوال و 4 مولفه آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند و وفاداری به برند می باشد.

پرسشنامه استاندارد

q35-4-3 – پرسشنامه  خود تنظیمی هیجانی (سبک های عاطفی) 

پرسشنامه  خود تنظیمی هیجانی (سبک های عاطفی)  هافمن و کاشدن (2010)

پرسشنامه مذکور در سال 2010 توسط هافمن و کاشدن معرفی شده است.

هدف این پرسشنامه بررسی سبک های عاطفی در افراد (سازگاری، پنهان کاری، تحمل) است.

طیف پاسخدهی آن بر اساس لیکرت 5 درجه ای  تنظیم شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل می باشدهمچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

به همراه 1مقاله رایگان