بایگانی

q35-4-2-

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎري ﻫﯿﺠﺎن (BERQ):  ﮐﺮاﯾﺞ و ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ  (2019  )

Behavioral Emotion Regulation Questionnaire

q69-3

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)