پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استانداردبرگه3

پرسشنامه های استاندارد برگه 3

مقاله نویسی
پرسشنامه های استاندارد برگه 3

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه سوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

 Q151خود اثربخشی شیرر و مادوکس(۲۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )
50,000 ریال – خرید

Q151-2- پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان ( SEQ – C ) اصلاحیه طهماسب (23 عبارت- 4 صفحه – 5 مقاله پایه )

40,000 ریال – خرید

Q151-3-  پرسشنامه خودبازداری ( SRS ) وینبرگر و شوارتز ( 1990)  –(30 عبارت- 7 صفحه – 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q152-ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر(۴۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q152-2- پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)(POSQ)(12 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q153تعارض کار –  خانواده  (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ) (۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q154موفقیت / ارتقاء رادسیپ(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q155مدیریت دانش لی و چانگ(۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q155-2-مدیریت دانش (۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )
40,000 ریال – خرید

Q155-3- پرسشنامه تسهیم دانش  (یان پو، 2013 ) (6 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 9 مقاله رایگان ) 

70,000 ریال – خرید

q155-4- پرسشنامه مدیریت دانش (رحیمی و همکاران، 20011)(26 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان ) 

70,000 ریال – خرید

q155-5- پرسشنامه مدیریت دانش ليائو و وو (2013) (21 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

 Q156مقیاس صمیمیت(واکر و تامپسون(۱۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ))

50,000 ریال – خرید

Q156-2مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر  MSI (۱۷سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله  )

70,000 ریال – خرید

 Q157فرسودگی  تحصیلی (  School – Burnout Inventory) (سالما و همکاران) (۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q157-1: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)(۱۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q157-2پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی نوشته سواری (۱۲عبارت  -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q157-2-2- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( PASS) نسخه دانشجو (۲۷عبارت  -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان مربوطه – )

40,000 ریال – خرید

Q157-3 – پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران (۱۵۵عبارت  -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-3-2- پرسشنامه هیجان کلاسی ( تیتث ورث و همکاران ، 2010) –  (13عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q157-4- مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان(۵عبارت  -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-5 – مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (۱۶عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q157-6- پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ ) (۲۴عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q157-7-زمینه‌یابی خود ادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)‏ – 

(30عبارت  -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید

Q157-8- مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 )- (10عبارت  -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید
 

Q157-9- پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) –(30عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- ) 

70,000 ریال – خرید

q157-10- پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا (55عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

 Q158تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران ) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
 Q159مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن ( ESS) (بندورا) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید
 Q160هوش هیجانی در ورزش  (لان و همکاران) (۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید
 Q160-2تنظیم رفتار ورزشی  مارکلند و توبین (BREQ-2) – فرم بازنگری شده ایرانی(۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q160-2-2-پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش چریس کن و الین(۲۰۰۸) -(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  به همراه ۳ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q160-3-پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ-(30سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q160-4-مقیاس پرخاشگری وخشم رقابتی درورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007) -(12سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q160-5-پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری  (هری ج. مارتین ، 1976)  -(28 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-6-پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران  یا خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی  (SASI Psych)(1993)- -(60 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-7- پرسشنامه اضطراب رقابتی (SCAT) مارتینز-(15 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-8- پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده) –(17 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

q160-9- پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش احمدزاده و همکاران(1393) – (30 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

 Q161آزمون ادراک تعامل اجتماعی  « کارول گلاس »(۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

 Q162شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی( CTS-2) (۷۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

Q162-2-پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش خشونت خانگی علیه زنان(22سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان   )

50,000 ریال – خرید

Q162-2- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن  ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391) –(71عبارت  – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2 مقاله رایگان   )

70,000 ریال – خرید

 Q163جهت گیری مذهبی آلپورت(۲۱سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

 Q163-2مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی(۴۵ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید

 Q163-3فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)(۱۴عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

Q163-4پرسشنامه مقابله مذهبی  متناسب با فرهنگ اسلامی(۱۱عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

۱۶۳-۵-Q- پرسشنامه وسواس مذهبیPIOS پن (۱۹عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q-163-6- آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه(۲۵عبارت-   به همراه ۱۲ مقاله رایگان- ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

q163-7- آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(۱۳۹۰) (۲۶عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q163-8- مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382) (51عبارت-   به همراه1 مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

50,000 ریال – خرید

Q163-9- جهت گیری مذهبی (45 عبارت – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q163-10 –پرسشنامه  دینداری (سراج زاده و پویافر، 1388 ) –(29 عبارت – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2مقاله رایگان ) –  

50,000 ریال – خرید

q163-11- آزمون پایبندی مذهبی (جان بزرگی، 1388) –(60 عبارت – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

q163-12- پرسشنامه باورهای مذهبی جورج (1998)(دو فرم 33 و 15 عبارت – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

 Q164راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)   ( پینتریچ و دی گروت) (۲۲سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q164-2 – پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران  (۴۰سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-3 – پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما (۴۵سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-4- پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران(۲۰سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q164-5-پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) – (۱۲سوال -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q164-6- ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )   – (43 عبارت -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q164-7- پرسشنامه یادگیری وارک (VARK )   – (16 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q164-8 – پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)(14 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q164-9- پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرایند مطالعه (R-SPQ-2F) بیگز،کمبر و لیونگ (2001) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q164-10- پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان واتکیز و همکاران(2004) (25 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

 Q165عملکرد شغلی پاترسون(۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
 Q166فهرست وارسی عملکرد:وظیفه ای(بیرن وهمکاران) و زمینه ای ( کونوی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q166-2- پرسشنامه مدیریت عملکرد(۱۲ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید
 Q167وجدان کاری (کاستا و مک گرا) (۱۶سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
50,000 ریال – خرید
 Q167-2شیفتگی کاری باکر(۱۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q167-3پرسشنامه کیفیت زندگی کاری(QWL)والتون (۳۵سوال –  به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید
 Q168تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی(۳۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )
50,000 ریال – خرید

q168-2 – پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی(erq) گروس و جان (۲۰۰۳) – (۱۰سوال –  به همراه  مقاله علمی پژوهشی  رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q168-3 – مقیاس دشواری در تنظیم هیجان DERSگرتز و روئمر مقياس  (2004 ) – (36 سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

Q168-4 – مقیاس دشواریهای بین فردی 47 عبارتی – پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) –(47 سوال –  به همراه  5 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-5- مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی (25سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-6 –مقیاس دشواریهای بین فردی 29 عبارتی –  پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) اصلاحیه فتح   و همکارانش (1392). inventory of interpersonal problems-29 (29عبارت –  به همراه  6 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q168-7- مقیاس لغزش شناختی ، میرز و رولین(1985) – (35 عبارت –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

Q169شیوه های  فرزندپروری والدین (بامریند) (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
Q170رضایت زناشویی فورز و السون(۳۵سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

q169-2- مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) (1997)(15 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q169-3- پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت(۱۹۹۵)(32 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

70,000 ریال – خرید

q170-2- پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  بشارت (11384)(20سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

q170-3-عملکرد جنسی زناشویی  ( MSFSفرج نیا و همکاران (1393 ) (60 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

q170-4- مقیاس نگرش جنسی (SAS) 25 عبارتی (25 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

q170-5- فرم کوتاه مقیاس نگرش جنسی (SAS) 18 عبارتی (18 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

 Q171مقیاس اثر بخشی زندگی( مارشال و ریچارد) (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید
 Q172هوش هیجانی بار – ان(۹۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

Q172- 2- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ( 1996 ) – (33سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

 Q173هوش معنوی جامع ( ISIS)آمرام و دایر ( ۸۳ سوال- ۸  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

50,000 ریال – خرید

 Q174هوش معنوی جامع ( ISIS) آمرام و دایر    (۴۰ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )
30,000 ریال – خرید

Q174-2- پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸)(۹۷ سوال – ۷  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان –  )

40,000 ریال – خرید

Q174-3-  پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی(SWBS) ) پولوتزین و الیسون (۱۳سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

Q174-4- پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (۴۰سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

Q174-5-پرسشنامه بهزيستي معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q174-6-پرسشنامه سرمایه معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

50,000 ریال – خرید

q174-7- پرسشنامه سرمایه معنوی (گل پرور و همکاران ،1394)- (21عبارت –7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مرتبط رایگان)

70,000 ریال – خرید

 Q175پرسشنامه آلکسی تیمیای TASتورنتو (۲۰ سوال –  به همراه چندین مقاله – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید
q176پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان صفار نیا (۲۲ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q176-2: مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۲۱سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

q176-3: پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)(۱۶ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q176-4- پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(۱۹۹۰) – (۱۸ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید
 

Q176-5-پرسشنامه روابط میانی دلبستگی ( KCAQ )دلبستگی کودکان در دوره ی میانی – هالپرن و کاپنبرگ (2006)- (20 سوال –  به همراه 1 مقاله رایگان- 4  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید

Q176-6 – آزمون دلبستگی به والدین و همسالان   (  IPPA ) (75 سوال سه بخش هر بخش 25 سوال  –  به همراه 5 مقاله  پایه – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

70,000 ریال – خرید

q176-7- پرسشنامه وابستگی به دیگران (48 سوال –  به همراه 1 مقاله  – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

70,000 ریال – خرید

Q177فرم کوتاه پرسشنامه(MCQ-30) فراشناخت ولز – (۳۰ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید

q177-2- پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله (کریمی و  سالاری فر ،۱۳۸۰) – (۱۷ سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

40,000 ریال – خرید

Q177-3-پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد ( 2002 )  –(30 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – مقاله بیس رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q178 پرسشنامه نگرانی(PSWQ) ایالت پنسیلوانیا ( ۱۶ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید
 

q178-2- مقیاس نگرانی حالت کودکان ‌کوپیتا و همکاران ( 1985) ( 39 سوال –  به همراه 5 مقاله رایگان-3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید

Q179پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN)(کونور و همکاران) ( ۱۷ سوال –  به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

30,000 ریال – خرید

Q179-2-هراس اجتماعی لیبووتیز ( ۲۷ سوال –  به همراه۴ مقاله رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید
 Q180پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی( ۱۹ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q180-1- پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی(۱۵ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q180-2- پرسشنامه سنجش نگرش درباره کتاب الکترونیکی CAS (1984) ( 30سوال –   7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – منبع نویسی- یه همراه 3 مقاله پایه  )

70,000 ریال – خرید

 Q181پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)( ۲۰ سوال –   ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

25,000 ریال – خرید
 Q182- شاخص کرنل  (فرم  (N2 )  -(  تعداد سوال۱۰۱ –  به همراه ۲مقاله رایگان- ۲  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
50,000 ریال – خرید
 

Q183پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA) –    (  تعداد۳۳سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q183-2- پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريچي( ۱۹۷۵)(  تعداد40 سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

 Q184پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث(  تعداد۷۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
30,000 ریال – خرید

q184-2-پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل(  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۱۴مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری    )

40,000 ریال – خرید
  Q185پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی  (  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
25,000 ریال – خرید

q185-2- پرسشنامه خلاقیت تورنس(  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان- ۲۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

q185-3- پرسشنامه خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) (  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q185-4-پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی (طالعی فر و همکاران، ۱۳۸۹)- (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

70,000 ریال – خرید

q185-6- پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب (  تعداد 50 سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

70,000 ریال – خرید

q185-7- پرسشنامه خلاقیت سازمانی ليائو و وو (2013)(  تعداد 15 سوال-  به همراه 1مقاله رایگان- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – تک مولفه ای  )

50,000 ریال – خرید

  Q186 پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد- لیورپول فرم پنج عاملی(O-LIFE ) (  تعداد ۶۹سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
35,000 ریال – خرید

Q186-2-پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)-(  تعداد ۴۲سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q186-3- سنجش مهارت های کنترل خشم (PACT)-(  تعداد ۸سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)  )

40,000 ریال – خرید
  Q187پرسشنامه ناپیروی تکانشی (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
20,000 ریال – خرید

Q187-2- مقیاس تکانشگری بارات (تعداد۳۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید
 Q188پرسشنامه سرمایه فکری(  تعداد۴۲سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
40,000 ریال – خرید
 Q189پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)(  تعداد۴۰سوال-   ۳۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
   Q190آزمون بررسی ارزشها ( آلپورت)  (  تعداد ۱۵سوال-   ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
  Q191 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچن (  تعداد۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
20,000 ریال – خرید
  Q192 آزمون مازهای پورتئوس (به همراه کلیه مازها و ۲مقاله رایگان- ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
30,000 ریال – خرید
  Q193  آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی (به همراه ۲مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )خرید
50,000 ریال – خرید

  Q194آزمون ترسیمی تحمل ناکامی (به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[
30,000 ریال – خرید
 

q195- 2- پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)(35 سوال، 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 2 مقاله –  )

70,000 ریال – خرید

 Q195مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری مان ۱۹۸۲(DPS) ( پنج سوال، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )

40,000 ریال – خرید

Q195-2- پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (۱۹۹۵) ( ۲۵ عبارت، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه ۴ مقاله  –  )

40,000 ریال – خرید

q195-3- مقیاس ادراک ریسکبنتن (1993)( 7 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 1 مقاله  –  )

50,000 ریال – خرید

q195-4- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 )( 24 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 3 مقاله  –  )

70,000 ریال – خرید

q195-5- پرسشنامه رفتار مقابله با ریسک آجزان(1991)( 8 عبارت، 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 3 مقاله  –  )

70,000 ریال – خرید

 Q196مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم بلند( ۴۲سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )

40,000 ریال – خرید
 Q197مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم کوتاه ( ۲۴سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )
40,000 ریال – خرید
  Q198 مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-30) – فرم  بلند   ( ۳۰ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
40,000 ریال – خرید
   Q199مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-15) – فرم کوتاه   ( ۱۵ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
40,000 ریال – خرید

Q199-2 – پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ( ۴۵ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان  – )

40,000 ریال – خرید

Q199-3- مقیاس عشق بوسترن( ۱۴ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴مقاله رایگان  – )

40,000 ریال – خرید
 

q199-4-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺿﺮﺑﮥ ﻋﺸﻖ (LTI ) راس (1999) – ( 10 سوال – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان  – )

70,000 ریال – خرید

Q200پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار( ۲۳ سوال – ۱۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[zarinpalpaiddownloads id=”339

40,000 ریال – خرید
 

Q201پرسشنامه احساس شکست  گیلبرت و آلن ( ۱۹۹۸)    ( ۱۶سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

40,000 ریال – خرید

Q201-2-پرسشنامه ترس از شکست کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 )( 5 سوال – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

Q201-3-پرسشنامه ترس از شکست کونروی ( 2001 )( 41 عبارت – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

 Q202پرسشنامه تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون ( ۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید

Q202-2-مقیاس خودتاب آوری کلاهنن  (ERS)-( 14سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید

Q202-3-مقیاس تاب آوري وگنیلد و یانگ اصلاحیه نوریان و همکاران (1394)-( 23 گویه  – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q202-4-پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی (عثمان، 2004)-( 25 گویه  – 45صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

 Q203پرسشنامه تاب آوری  تحصیلیARI ساموئلز (۲۰۰۴) ( ۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۵ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید
 

Q204پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  (نسخه ی تجدید نظر شده ) ( ۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۶ مقاله –  )

40,000 ریال – خرید
 

Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت ( ۹ کارت – ۱۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –   )

40,000 ریال – خرید

 Q206مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت( ۲۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 

Q207آزمون بازبینی شده کمرویی( RSS  ) چیک – بریگز – ( ۱۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )

40,000 ریال – خرید
 

Q208آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

 Q209چک لیست بهداشت روانی(MHC)   کومار . (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

40,000 ریال – خرید

 Q210پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد(۱۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

50,000 ریال – خرید

Q210-2- پرسشنامه گرایش به مصرف مواد (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-3- پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد(۱۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-4-  پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS(36 +5سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۶مقاله  رایگان – )
40,000 ریال – خرید

Q210-5- پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد(۳۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  ۵مقاله  رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q210-6-پرسشنامه کوتاه مشکلا ت اعتیاد ( SIP-LL)(15سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

40,000 ریال – خرید

Q210-7-پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور (54 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

50,000 ریال – خرید

q210-8- مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني ( IARS) – (38 سوال – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

70,000 ریال – خرید

q210-9- مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل(AOES) ( 34 عبارت – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 5مقاله – )

70,000 ریال – خرید

q210-10- پرسشنامه وابستگی لیدز (LDQ) در افراد وابسته به مصرف مواد و الکل ( 10 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2 مقاله – )

70,000 ریال – خرید

q210-11- پرسشنامه مقياس شدت وابستگي در بين افراد وابسته به مصرف مواد و الکل – گروه گاساپ (1995) ( 5 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1 مقاله – )

70,000 ریال – خرید

q210-12-شاخص شدت اعتیاد(ASI) (مک للان،1995).-  ( 106 سوال – 12 صفحه PDF – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 6 مقاله و دستورالعمل انگلیسی )

70,000 ریال – خرید

q210-13- آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد (DUDIT )-  ( 11 عبارت – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 3 مقاله )

70,000 ریال – خرید

  Q211پرسشنامه(CBQ) عقاید وسوسه انگیز (۲۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q212 پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) سادات خشوعی(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید

 Q212-2پرسشنامه چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) تورسون و پاول(۲۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید
 Q213پرسشنامه شکست های شناختی شغلی(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q214پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز  (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 Q215 پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی(۲۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
40,000 ریال – خرید
 

q215-2- ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007)(58سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2مقاله – )

70,000 ریال – خرید

Q216پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) اورگان و کانوسکی  –   (۱۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q216-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران) –   (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵ مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q217 سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست(۳۶سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )
40,000 ریال – خرید

q217-2- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (سازگاری فردی و اجتماعی )(۱۸۰سوال – ۱۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله )

40,000 ریال – خرید

q217-3- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری فردی  )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-4- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری اجتماعی )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-5- پرسشنامه سازگاری بل   فرم بزرگسالان(۱۶۰سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )
40,000 ریال – خرید

q217-6-  پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان(۳۲سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-7- آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)(۹۷سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۷مقاله – )

40,000 ریال – خرید

q217-8-مقياس سازگاری هيجانیEAM رابيو و همکاران   (2007)  –(28 سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه 1 مقاله – )

50,000 ریال – خرید

Q217-9-پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)(6028 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه2 مقاله – )

70,000 ریال – خرید

  Q218پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) – فرم کوتاه (۸سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

40,000 ریال – خرید
  Q219مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی(  BASIS-A)- نسخه بزرگسالان (۶۲سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
40,000 ریال – خرید

 Q220پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(MSLSS) هیوبنر (۴۰سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۲مقاله – )
50,000 ریال – خرید
 Q221پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله )
40,000 ریال – خرید

Q221-2 – مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

50,000 ریال – خرید
  Q222پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو(۲۰سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )
50,000 ریال – خرید

 Q223پرسشنامه احساس غربت(۳۶سوال – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
40,000 ریال – خرید
  Q224آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال (۳۶جمله – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )
50,000 ریال – خرید

q224-2- ازمون حافظه وکسلر(فرم الف) – ( ۱۰صفحه –  همراه ۱مقاله هنجاریابی – ۴ فایل صوتی راهنما رایگان – )

50,000 ریال – خرید
 

Q224-3- پرسشنامهPRMQ حافظه آینده نگر و گذشته نگر – ( 16جمله – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله پایه ای رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q224-4- پرسشنامه حافظه ی چند عاملی– ( 57 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1مقاله پایه ای رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q225پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) فیلیپس (۲۳ عبارت – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید
 

q225-2- پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران(1983) SSQ-Sarason تک بعدی(۲7 عبارت – 18صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – 1 مقاله رایگان  )

60,000 ریال – خرید

Q226- پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مری پروسیدانو و کنیث هلر(۴۰ عبارت(هریک ۲۰ عبارت) – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

50,000 ریال – خرید

Q227- مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت(۱۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q228 – پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند(MSPSS) بعدی (۱۲ عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

Q228-2- مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982 (25 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 5 مقاله رایگان   –  )

70,000 ریال – خرید

Q229- مقیاس حمایت و استرس اجتماعی( DUSOCS) دوک(۲۴ عبارت حمایت۱۲ عبارت  و استرس۱۲ -۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q229-2 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۲۸  عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۶ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-3- پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (۲۵ عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-4- پرسشنامه مشارکت سیاسی-اجتماعی (زارع و روهنده، 1394) –  (16عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q229-5- پرسشنامه خودکارآمدي اجتمـاعی اسـمیت و بتـز، 2000 –  (22عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان   –  ) 

70,000 ریال – خرید

q229-6- پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389) (23عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان    )
70,000 ریال – خرید

q229-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی فراهاني و همکاران (1393)- (33عبارت-8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش- 5 مقاله پایه)

70,000 ریال – خرید

q229-8- خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) – (22عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 9 مقاله رایگان   –  

70,000 ریال – خرید

q229-9 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی (گائینی، 1391 )- (20عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q230 – پرسشنامه (PPS) حالت­های روانشناختی مثبت(۹۶عبارت-۱۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q230-1 -پرسشنامه اختلال اجتماعی(۲۷عبارت-۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

50,000 ریال – خرید

q231- مقیاس (SELSA-S) احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان(۱۴عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان   – )
50,000 ریال – خرید

Q232- مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

50,000 ریال – خرید

۱-Q233- پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) (۲۶عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان   – )

50,000 ریال – خرید

Q233-2 – پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱) (۱۲عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان  )

50,000 ریال – خرید

q234- پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال (۲۰عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q235- پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲) (۱۱عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q235-2-پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT ) (18عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-

50,000 ریال – خرید

Q236- مقیاس نیازهای بنیادی روانی (PNS) – دسی وریان – (۲۱عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q237- راهنمای آزمونWCST کارت های ویسکانسین(۳۶صفحه – دارای روایی، پایایی به همراه ۶ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q238- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا(۳۷صفحه – دارای روایی، پایایی )

50,000 ریال – خرید

Q239- راهنمای آزمون مکعب های کهس (۷ صفحه- بدون منبع-   )

50,000 ریال – خرید

q240-مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)- (12عبارت-۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q241-مقیاس مهار افراطی- خصومت ( O – H )- مگارگی، کوک و مندلسون(۲۸عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )
50,000 ریال – خرید

Q242- مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش هارتلند (HFS) -(18عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q242-3- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1999) (20عبارت-8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q243-مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی ) PNASS )-(24عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q244-پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو (۲۰۰۷) -(۲۱عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q244-2 -پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل-(23 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

Q245-پرسشنامه حالات خلقی برومز BRUMS-32 item- (۲۳عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q245-2- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران( خلیلی و همکاران ،1397)(35عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q245-3- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی (110عبارت-11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q245-4- پرسشنامه تنظیم خلق منفی(NMR): کاتانزار و میرنز (1990) (30عبارت-7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q246-مقیاس سطوح خودانتقادی  (LOSC)تامپسون و زوروف (۲۲عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )[

50,000 ریال – خرید

Q247- پرسشنامه مزیت رقابتی (۱۷عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q248-مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان(۱۵عبارت -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q248-2- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گولد اسمیت (1980)- (21عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q248-3- پرسشنامه استاندارد بهره­ وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)(27عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q248-4- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (41عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 8مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q248-5- پرسشنامه سرمایه انسانی هوگلند(2012)(5 عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q249-مقیاس قلدری ایلی نویز(۱۸عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴۹مقاله رایگان )[

50,000 ریال – خرید

Q250- پرسشنامه  تدریس فکورانه اکبری و همکارانش (۲۰۱۰) – (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q250-2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (7عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q251- پرسشنامه اتوماسیون اداری (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q252- تست هوش ریون کودکان (36 کارت- راهنمای آزمون و روش نمره گذاری -22صفحه )

50,000 ریال – خرید

q253- مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی(کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q254- مقیاس احتمال خودکشی (36عبارت -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q254-2- پرسشنامه خودکشی در نوجوانان( ASQ ) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q255-1- پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان ( کردلو) ( 5 مقیاس- 14صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q255-2- مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (2002) ( ویژه دانش آموزان و دانشجویان) -(12عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q255-3- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی زبیدو سادیاتول ( 2002) -(13عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q255-4- پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه  و همکاران (1392)( 20 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q256- پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II)نسخه دوم -(10عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q256-2- پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )بوند و همکاران (2011)-(7عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q256-3- پرسشنامه اجتناب و آمیختگی (گریگو و همکاران، 2005 )- (17عبارت -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q256-4- پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y گریکو و همکاران (2008)-(8عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

Q256-5- پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی گامز و همکارانش (2011) –(62عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

Q256-6- پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ(25عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

Q257 – پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) -(28عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q258 –  مقياس سنجش بخشودگي بين فردي -(25عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q259- پرسشنامه باور به دنیای عادلانه -(27 عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q260- پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II) -(13عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q261- پرسشنامه جبران افراطی یانگ -(47عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q263- پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ) -(18 عبارت – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q264- پرسشنامه باورهاي اساسي نسخه فارسي – نسخه 50 عبارتي اصلاحيه (حجازي و همکاران، 1393)-(50 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 25 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q265 – مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 )- (124 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )-

70,000 ریال – خرید

q265-2 – پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ )- (10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q265-3-پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ – (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q265-4-پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q265-5- پرسشنامه طرحواره‌های هیجانی لیهی (1390)- (28 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) –

50,000 ریال – خرید

Q266- پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996) –(21 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q267- پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی – رفیعی و همکارانش (1394) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q268-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب (PSQI) دانيل جي باي سي و همكارانش (1989)- (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q269 –پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)-(25 عبارت – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  )

70,000 ریال – خرید

q270 – ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994) (27 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

Q271- ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993) (5 سوال «7 گویه»  – 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله رایگان  )  

70,000 ریال – خرید

 Q272- پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  (51 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8 مقاله رایگان  )   

70,000 ریال – خرید

q273- پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979) – 10 صفحه-50 عبارت – 5 مقاله پایه رایگان) –

70,000 ریال – خرید

Q274- پرسشنامه راهکارهای استقرار شهر الکترونیک( – 7 صفحه-29 عبارت – 4 مقاله پایه رایگان)

70,000 ریال – خرید

Q275-1- پرسشنامه سواد رسانه ای تامن(1995)(51 عبارت-   – 16صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

Q275-2- پرسشنامه  سواد رسانه  ای ( فلسفی، 1393)(51 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

70,000 ریال – خرید

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(13 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

70,000 ریال – خرید

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(29 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

70,000 ریال – خرید

q277-1- پرسشنامه سبک مربیگری مک لین و همکاران (2005)- (20 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q277-2-پرسشنامه مربیگری سازمانی (پارک و همکاران، 2008) – (20 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4مقاله )

70,000 ریال – خرید

q277-3- پرسشنامه تعامل معلم لارداسمی و کنی(2001) – (48 عبارت-   – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

70,000 ریال – خرید

q278- پرسشنامه گرایش به خرافات (310 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله- پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است. )
70,000 ریال – خرید

q279-پرسشنامه تصویر ذهنی از خدا کلاین(1993)- (27 عبارت-   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3مقاله )

70,000 ریال – خرید

q280- پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)-(50عبارت-   – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله )

70,000 ریال – خرید

q280-2-پرسشنامه رفتار رانندگان اتوبوس –(15 عبارت-   – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 9مقاله )

70,000 ریال – خرید

q281- پرسشنامه رضایت مراجع (لارسن و همکاران، 1979)- (8 عبارت-   – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

70,000 ریال – خرید

q282- مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن (شور و همکـاران،2000) –(17عبارت-   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

70,000 ریال – خرید

q283- پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Benet Benet – (9سوال –   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

50,000 ریال – خرید

q284- مقياس كوتاه و بومي سالمند آزاري –(23عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

70,000 ریال – خرید

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.