بایگانی برچسب: s

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر فرجاد(1385)

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر فرجاد(1385)

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر: پرسشنامه گرایش به مواد مخدر توسط فرجاد(1385) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 16 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد محیطی، فردی و اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط قاسمی پور(1400) اعتباریابی شده است.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مؤلفه های معلم اثر بخش تربیت بدنی (خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398).

پرسشنامه مؤلفه های معلم اثر بخش تربیت بدنی (خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398).

هدف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت افراد جامعه است و با توجه به ابزاري که دراختیار دارد، سعی می کند دگرگونی هایی مطلوب در افراد ایجاد کند، استعدادهاي آنان را شكوفا کند و انسان را به  کمال برساند.

 ازطرفی، موفقیت هر نظام آموزشی به دانش و مهارت هاي حرفه اي معلم بستگی دارد .

درحقیقت، هر کشوري به اساتید و معلمان کارآمد و اثربخش به عنوان یكی از ارکان تعلیم وتر بیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب سیستم تعلیم و تربیت خود پرورش دهد و برای آینده ای بهتر آماده کند(خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398).

این پرسشنامه توسط (خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398) طراحی شده است.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

پرسشنامه استاندارد

مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن (EQ) 

مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن[1] (EQ

این مقیاس متشکل از60 آیتم است ولی در واقع فقط این 28 سوال در نمره گذاری دخیل داده می شوند و سایر گویه ها نقشی ندارند.

پرسشنامه مشتمل بر سه خرده مقیاس همدلی شـناختی،  واکنش پذیري هیجانی و  مهارت هاي (لاورنـس ،شاو، بیکر، بارون-کوهن و دیوید[2]، 2004).

 شرکت کنندگان به ایـن آیـتم هـا در یـک مقیـاس چهـار درجـه اي لیکرت از کاملاَ مخالف تا کاملاَ موافق پاسخ می دهند.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.


[1] . Baron-Cohen empathy qoutient

[2] . Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen and David

پرسشنامه مهارت های نرم مديران آموزشي ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397)

مدیران آموزشی در این قرن نیازمند ادغام مهارت های سخت و نرم به منظور افزایش  اثربخشی و بهره وری در کار خود هستند.

مهارت های نرم می تواند به عنوان مهارت های انسانی متمرکز بر صلاحیت در کار کردن با اشخاص  دیگر تعریف شود.

مهارت های نرم مدیران در دنیای متغییر و رقابتی امروزی بیش از مهارت های سخت و  رسمی مورد نیاز است.

 مدیران آموزشی باید این مهارت ها را در اولویت کار خود قرار دهند و در  تقویت مؤلفه های آن برای ارتقای اثربخشی سازمان خود، تالش کنند. 

خالق خواه  و  نجفی( 1397) این پرسشنامه را طراحی کرده اند.

این پرسش نامه دارای 30 سؤال است.

و  7 مؤلفه شامل: تفکر تحلیلی و حل مسأله، ارتباطات،  کار گروهی، مدیریت اطلاعات، توسعه نوآوری، یادگیری مادام العمر، اخلاق و مهارت های حرفه ای را می سنجد.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تحمل ابهام –  16 گویه‌ای بادنر (1962)

پرسشنامه تحمل ابهام –  16 گویه‌ای بادنر (1962)

تحمل ابهام، پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي و عدم تحمل ابهام، باورهايي در مورد نگراني، جهت گيري مساله منفي و سبك مقابله اي اجتنابي است. پ

پرسشنامه تحمل ابهام 16 گویه‌ای بادنر (1962) روی مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می‌شود..

این پرسشنامه بر اساس دو دسته کلی انواع پاسخ ها و انواع موقعیت ها قابل تحلیل است.

پرسشنامه استاندارد

مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر 21 عبارتی

مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر 21 عبارتی

Coping inventory for stressful situations short form(CISS-SF)

تنيدگي رواني و بحران هاي روزمره از جمله تهديد هاي بهداشت  جسماني و رواني است . واقعيت اين است كه تنيدگي در زندگي روزمره امري اجتناب ناپذير  است  . ولي  مهم آن  است  كه  چگونه انسان  با  اين  بحران ها  كنار آيد؟  مطالعه  پاسخ  انسان  در موقعيت هاي فشارزا،  زمينه  ساز بوجود آمدن ادبيات مربوط به آن بوده  است (قریشی راد،1388).

اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﮐﺮ (1990) ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار، ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را از یکدیگر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تنیدﮔﯽ زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ دادن و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮔﺎمها ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﯾﻪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، اﻧﺘﻘﺎد، اﯾﺮادﮔﯿﺮی، اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ و ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تنیدگی زا، ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اين پرسشنامه توسط اندلر و پاركر(1990) ساخته شده و داراي دو نسخة كوتاه و بلند مي باشد. نسخة بلند آن 48 سوالی و نسخه ی  کوتاه آن 21 سوالی است.  در اين  جا ، از نسخة کوتاه آن استفاده شده است.

دارای 3 مولفه است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ، پیشگامان (1388)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ، پیشگامان (1388)

این ابزار توسط پیشگامان (1388) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

و دارای 30 گویه است.

دارای 2 مولفه وفاداری مشتری و کیفیت خدمات است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی 

توانمندی‌ها و امکاناتی که رسانه‌های اجتماعی در اختیار مدیریت ارتباط با مشتری قرار می‌دهد با عنوان قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بیان می‌شود. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بر محور تولید و توزیع اطلاعات استوار است. در واقع‌ این مفهوم به معنای توانمندی سازمان در ارتباط مستمر، فراگیر و دوجانبه با مشتریان سازمان می‌باشد. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان می‌تواند مشارکتی دوطرفه با مشتریانش برقرار نماید.

پرسشنامه پژوهش براساس مطالعه وانگ و کیم (۲۰۱۷) تدوین شده است.

این پرسشنامه دارای 25گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک،  توسط امین و همکاران (2011) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 4 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه توسط فتاحی جم(1392) اعتباریابی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

تعامل با مشتری شامل طیف وسیعی از شرایط است. شامل: آگاهی، علاقه، تمایل به خرید، حفظ وفاداری (بنیاد تحقیقاتی تبلیغات، 2006 به نقل از هماپور، 1395).

فورستر (2008) تعامل با مشتری را به عنوان ایجاد ارتباطات عمیق با مشتریان تعریف می کند که محرکی برای تصمیم گیری خرید، تعامل و مشارکت در طول زمان است.

 به منظور سنجش و ارزیابی تعامل مشتری می توان از پرسشنامه ای که توسط آهن و راهو (2014) طراحی و تدوین شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 6 گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.