به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
Browsing Tag

روش تحقیق

صد نکته در پایان نامه نویسی: حضور در جلسة دفاع

در اغلب دانشــگاه هاي دنیا دانشــجويان تحصیلات تکمیلي موظفند پس از اتمام نگارش پايان نامه، آن را به دانشــگاه تحويل دهند و پس از تعیین داور يا داوران پايان نامه در جلســه اي رســمي حضور يابند، و ضمن ارائة گزارشــي شــفاهي از كار خود،