بایگانی برچسب: s

روایی و پایایی پرسشنامه چگونه تعیین می شود؟

روایی و پایایی پرسشنامه چگونه تعیین می شود؟

روایی به چه معناست؟

ابزاری که برای جمع آوری داده­ ها مورد استفاده قرار می ­گیرند، در مرحله اول باید از روایی یا اعتبار (Validity) برخوردار باشند و در مرحله دوم باید پایایی یا اعتماد داشته باشند.

روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد می ­تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند.

مقصود از روایی این است که ابزاری که برای اندازه گیری مورد نظر انتخاب شده است ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را دارد یا خیر. به عبارت دیگر مفهوم روایی، به این سوال پاسخ می­ دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­ سنجد.

با یک مثال این موضوع را بیشتر توضیح می­ دهیم.

فرض کنید از ابزار پرسشنامه برای ارزیابی «تعهد سازمانی کارکنان» استفاده می­ کنید ولی پرسش­ های آن طوری طراحی شده ­اند که به نظر می­ رسد «رضایت شغلی کارکنان» در حال ارزیابی است.

نتایج به دست آمده از این پرسش نامه روایی ندارد چرا که خصیصه ­ی مور نظر که در اینجا «تعهد سازمانی» بوده ارزیابی نشده است.

بنابراین وقتی گفته می ­شود ابزار گردآوری داده ­ها باید روایی داشته باشند بدین معناست که چه پرسشنامه تهیه می­ کنید چه می­ خواهید مصاحبه کنید یا ارزیابی خود را با مشاهده حضوری انجام دهید باید چیزی که سنجیده می­ شود مرتبط با هدفی باشد که پیش گرفته اید در غیر این صورت نتیجه نهایی از ارزش خاصی برخوردار نخواهد بود.

روش­ های تعیین روایی یا اعتبار

روش اعتبار صوری

ساده ­ترین روش برای بررسی روایی ابزار اندازه ­گیری این است که آیا ابزار در ظاهر به درستی متغیر مورد مطالعه را مورد سنجش قرار می­ دهد یا خیر.

هرچند به طور کلی نمی ­توان فقط اعتبار صوری را برای نتیجه گیری معتبر دانست چرا که شکل ظاهری ابزار صحت و اعتبار نتیجه گیری نهایی را مشخص نمی ­کند بلکه این روش مشخص می­ کند آیا ابزار انتخاب شده مناسب با هدف پژوهش است یا خیر.

مثلا در روایی صوری، ساختار ابزار از نگاه گروه هدف بررسی می­ شود و به این سوالات پاسخ داده می­ شود: آیا ابزار طراحی شده به صورت ظاهری با هدف مطالعه مرتبط است؟ آیا افرادی که قرار است به ابزار پاسخ دهند، با عبارات و جمله بندی ابزار موافق هستند؟ آیا برداشت افراد غیر متخصص (گروه هدف) همان برداشتی است که مورد نظر محقق است؟

روایی محتوی

معمولا وقتی یک ابزار از نگاه روایی محتوی بررسی می ­شود، انتظار می­رود پاسخ چنین سوالاتی داده شود: آیا ابزار طراحی شده همه جوانب مهم و اصلی مفهوم مورد اندازه گیری را در بر دارد؟ آیا سازه ­های این ابزار، همان چیزی را که باید بررسی می­کند؟

روش اعتبار ملاکی

این روش، کارآمدی یک ابزار اندازه گیری را در پیش بینی رفتار آزمودنی در موقعیت­ های خاص می­ سنجد.

در روش اعتبار ملاکی، عملکرد فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می­ شود. این ملاک­ ها با هم متفاوتد و شامل چهار نوع مختلف می­ شوند:

اعتبار پیش بین

این اعتبار از بررسی رابطه ­ی نمره­ های آزمودنی که برخی ویژگی­ ها را می­ سنجد و آنچه ادعای پیش بینی آن را دارد به دست می­ آید.

اعتبار همزمان

ملاک پژوهش در اعتبار همزمان این است که آیا دو یا چند گروه از افرادی که در پژوهش مورد نظر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته ­اند بر اساس شیوه­ های پیش بینی شده متفاوت هستند یا خیر.

روایی همگرا

میزان ارتباط و همبستگی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه را در بر می ­گیرد.

اعتبار همگرا همچنین میزان ارتباط نمرات در یک ابزار سنجش را با نمرات در ابزارهای دیگری که همان سازه یا سازه ­های مشابه را دارند اندازه گیری می ­کند. اگر همبستگی بین نمرات آزمون­ هایی که سازه واحدی را اندازه می ­گیرند بالا باشد، آزمون دارای اعتبار همگرا است.

اعتبار تمایز

این روش روایی به همبستگی ضعیف بین سوالات مربوط به یک حیطه با دیگر حیطه ­ها دلالت دارد.

اینطور می ­توان گفت که ضریب همبستگی یک سوال با حیطه­ های دیگر باید کمتر از ضریب همبستگی آن سوال با حیطه­ های مربوط به خودش باشد.

در واقع با استفاده از یک ابزار باید بتوان میان سازه مورد اندازه گیری و دیگر سازه ­های نامرتبط تمایز قائل شد. بنابراین اگر همبستگی بین آزمون­ هایی که سازه­ های متفاوتی را اندازه گیری می­ کنند پایین باشد، آزمون درای اعتبار تشخیصی یا تمایزی است.

پایایی به چه معناست؟

وقتی گفته می­ شود ابزار گردآوری داده ­ها باید ویژگی پایایی یا (Reliability) را داشته باشند بدین معناست که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه به دست آمده اختلاف چندانی مشاهده نمی کنیم.

بسیار مهم است که بدانیم ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می­ دهند. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می­ شود.

دامنه ضریب پایایی از صفر تا +۱ است به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک باشد پایایی کامل را نشان می­ دهد. هرچند پایایی کامل به ندرت دیده می­ شود و اغلب در صورت مشاهده، به نتایج حاصل شک می­ کنند.

روش های سنجش پایایی

روش باز آزمایی (Test-Retest)

در این روش برای سنجش پایایی، سوالات آزمون در دو نوبت و تحت شرایط مشابه به یک گروه واحد داده می­ شود و نمرات حاصل با هم مقایسه می­ شوند.

در نهایت ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو آزمون برآورده شده تا چگونگی شباهت امتیازات مشخص شود و بعنوان ضریب پایایی به کار رود. روش آزمون- باز آزمون فرض می­ کند که متغیرها یا مفاهیم مورد اندازه گیری و همچنین خصوصیات آزمون شوندگان در طول دوره تغییر نخواهند کرد.

روش موازی یا آزمون های همتا (Equivalence)

 در این روش، دو فرم جداگانه در مورد یک موضوع به یک گروه مشابه داده می­ شود که هر فرم شامل تعدادی از سوالات آزمون است.

به عبارتی، دو آزمون معادل در مورد یک مفهوم یا متغیر به خصوص تهیه شده و در فاصله کوتاهی به یک گروه واحد داده می­ شود. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از این دو فرم برابر با پایایی فرم­ های متعادل است.

روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split-half)

در این روش یک آزمون به دو نیمه تقسیم شده و رابطه همبستگی بین دو نیمه آزمون سنجیده می ­شود.

این آزمون معمولا برای متغیرهای دو حالتی که کد صفر به پاسخ­ های غلط و کد یک به پاسخ ­های صحیح داده می ­شود به کار می ­رود. در این روش، محتوا و سختی سوالات باید با هم مشابه باشند و از آنجا که تعداد سوالات ابزار به دو قسمت تقسیم شده است می­ بایست روش ضریب همبستگی به کار رود.

روش کودر-ریچاردسون (Kuder-Richardson)

این روش شامل دو آزمون است که آزمون­ های همگنی ( ثبات بین سوالات) هستند که نسبت پاسخ­ های صحیح به غلط را در هر سوال یا آزمون مد نظر قرار می ­دهند و برای آزمون ­هایی که پاسخ آن­ ها به شکل صحیح یا غلط بیان می­ شود مفید است.

روش آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha)

کرونباخ در سال ۱۹۵۱ در دانشگاه استنفورد روش آماری ضریب آلفا را برای حل مشکل تعیین پایایی آزمون ­های چند سوالی ابداع کرد.

روش پایایی آلفای کرونباخ معمول­ ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر مطالعات از آن استفاده می ­شود و معرف میزان تناسب گروهی از آیتم ­هایی است که یک سازه را می ­سنجند.

این روش یکی از روش ­های سنجش پایایی است که فقط به انجام یک بار آزمون نیاز دارد تا برآوردی از پایایی آزمون را فراهم کند. در کل، ضریب پایایی آلفای کرونباخ زمانی مفید است که سوالات به صورت صحیح-غلط طرح نشده باشند و جهت سنجش ثبات درونی سوالات به کار می ­رود.

تعیین پایایی با نرم افزار SPSS

نرم افزار spss از جمله نرم­ افزارهای تحلیل آماری است که برای تعیین پایایی با یکی از روش ­های فوق (اغلب روش آلفای کرونباخ) مورد استفاده قرار می ­گیرد.

ابتدا باید داده ­های پرسشنامه را وارد کنید و سپس از منوی Analyze گزینه ­ی Scall را انتخاب کنید.

سپس گزینه Reliability Analysis را انتخاب کنید که با انتخاب آن یک پنجره با عنوان Reliability Analysis باز می ­شود.

متغیرها را از پنجره اول به پنجره دوم (items) انتقال دهید. در قسمت Model روش سنجی پایایی مورد نظرتان را (مثلا آلفای کرونباخ یا دو نیمه کردن و روش­های دیگر) را انتخاب کنید سپس روی OK کلیک کرده و نتایج ضریب پایایی پرسشنامه را در خروجی مشاهده کنید.

جمع بندی

روایی و پایایی سنجش­ ها، معیارهای ضروری برای تعیین دقت و صحت یک آزمون هستند.

پایایی با خطای تصادفی در ارتباط است و روایی با خطای منظم، بنابراین هر چقدر که تعداد حجم نمونه بالا رود می­ تواند بر کاهش خطای تصادفی تاثیر گذاشته و پایایی ابزار افزایش یابد که این مساله بر دقت اندازه گیری موثر است.

لذا برای محققین و پژوهشگران بسیار مهم است که نتایج و آماری که ارائه می ­دهند در نتیجه­ ی استفاده از سنجش­ های پایا و قابل اعتماد بدست آید تا نتیجه بدست آمده ارزش و اعتبار بیشتری داشته باشد.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه کیفیت خدمات هتل پرنتایس و همکارانش (2022)  همراه با نسخه انگلیسی- برای اولین بار در ایران

پرسشنامه کیفیت خدمات هتل پرنتایس و همکارانش (2022)  همراه با نسخه انگلیسی– برای اولین بار در ایران

ارائه خدمات با کیفیت یکی از موثرترین ابتکارات مورد استفاده برای مشتریان و ایجاد وفاداری ، حفظ مشتری می باشد.

 بسیاری از پژوهشگران مطالعات شواهد تجربی از رابطه زنجیره ای بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری ارائه کرده اند (به عنوان مثال، پرنتیس2019، ویلیامز و همکاران 2020، وانگر وهمکاران،2020).

با این حال،کیفیت خدمات لزوماً به طور مستقیم با رضایت مشتری مرتبط نیست، زیرا سطح کیفیت کلی خدمات مورد انتظار است مگر اینکه برخی از عناصر خدمات (محسوس یا ناملموس) از انتظارات مشتری فراتر می رود و به تجربیات به یاد ماندنی منتقل می شوند (پرنتیس،2019[1]).

پرنتایس و همکارانش (2022)  این پرسشنامه را طراحی و اعتبار سنجی کرده اند.

این پرسشنامه دارای 18 گویه است.

این پرسشنامه 3  بعد خدمات سالمندان، خدمات کارکنان و  خدمات هتل را می سنجد.

این پرسشنامه با کمی تغییرات در نام سازمان(شرکت و …)  برای سازمان های دیگر هم قابل استفاده می باشد.

این  مقیاس در خارج از کشور اعتبار سنجی شده است.

این مقیاس برای اولین بار توسط عزیزی مقدم (1401) ترجمه شده و در سایت روا 20  https://rava20.ir/ ارائه شده است.

به همراه 1مقاله رایگان


[1] Prentice

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

عوامل دموگرافیک

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن‌ها پول پارو کنید

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن‌ها پول پارو کنید

برخی از مشاغل وجود دارند که با فعالیت در آن‌ها می‌توانید درآمد خود را افزایش دهید.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی آموزش عالی کشور «بیکاری جوانان جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاهی» است که به عنوان دغدغه خانواده‌ها یاد می‌شود..

خیلی از افراد برای دستیابی به مشاغل پردرآمد با شان اجتماعی بالا سال‌ها تلاش می‌کنند تا در دانشگاه‌های معتبر و دولتی قبول شوند و بعد از قبولی، ۴ سال یا بیشتر از آن عمر خود را در پشت میز و صندلی می‌گذرانند.

ولی بعد از فارغ التحصیلی با سختی زیادی دنبال کار می‌گردند، اما بیشتر آن‌ها نمی‌توانند مرتبط با رشته خود به بازار کار جذب شوند، برای همین در مشاغل دیگر وارد کار می‌شوند و شاید به اندازه کافی استعداد و علاقه زیادی به آن رشته نداشته باشند.

اما برخی مشاغل وجود دارند که جزو کار‌های پردرآمد در ایران و جهان هستند و به احتمال زیاد نقش زیادی در آینده جوانان این مرز و بوم دارند.

متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

به احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۴ ارزش مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین، حدود ۳۱ میلیارد دلار باشد.

این گفته به معنای آن است که طی یک دوره زمانی شش ساله، نرخ رشد سالیانه این حوزه بیش از ۴۰ درصد در سال است. این آمار‌ها بر نیاز فزاینده بازار کار به افراد مستعد در حوزه یادگیری ماشین دلالت دارد و اگر شما نیز استعداد ورود به این حوزه را در خود می‌بینید، می‌توانید در این سفر پرهیجان و خوش آتیه گام بگذارید.

گفتنی است که با افزایش تقاضا برای مشاغل یادگیری ماشین، در حوزه‌هایی مانند: پردازش زبان طبیعی و یادگیری عمیق صرف نظر از حوزه تخصصی انتخابی، قطعاً جایی برای متخصصان این حوزه در بازار کار وجود خواهد داشت.

یک موضوع مهم این است که یادگیری ماشین روی صنایع گوناگونی در آینده نزدیک تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود تا شما در هر رشته‌ای به متخصصان این حوزه نیازمند شوید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده وب

هم اکنون هر شغل و کسب‌وکاری یک رشته اتصال به اینترنت دارد، به همین علت مهارت‌های مختلف در زمینه علوم کامپیوتری جزو مشاغل پردرآمد هستند؛ بنابراین اگر به کامپیوتر و کدنویسی علاقه دارید، شک نکنید با حرفه‌ای شدن در این مهارت می‌توانید در هر حوزه‌ای مشغول به کار شوید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

معامله‌گری در بازار‌های جهانی

معامله‌گری در بازار‌های جهانی یا تجارت امروزه یکی از مهم‌ترین مشاغل پردرآمد است که می‌تواند دریچه امید خیلی از جوانان باشد، به شرط این که راه آن را یاد بگیرید تا بتوانید معامله پر سودی از تجارت جهانی داشته باشید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

طراحی وب

طراحی وب یک فعالیت خلاقانه است و تمامی کسب و کار‌ها نیازمند سایت جذاب و با تجربه کاربری مناسب هستند، بنابراین صد درصد مطمئن باشید که هیج طراح وبی بیکار نخواهد ماند و درآمد‌های خوبی هم در این زمینه به دست خواهد آورد، گفتنی است که اگر بتوانید هم در برنامه‌نویسی و هم طراحی وب حرفه‌ای شوید مطمئنا درآمد بیشتری به دست خواهید آورد.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

جراحی پلاستیک و زیبایی

بیشتر مشاغل حوزه‌های پزشکی دارای درآمد‌های بالایی هستند و به همین علت دانش آموزان در دوران مدرسه جذب رشته‌های تجربی می‌شوند، به همین علت جراحی پلاستیک و زیبایی نه تنها در کشور‌های خارجی بلکه در ایران هم دارای متقاضیان زیادی است؛ چرا که امروزه بیشتر بانوان به دنبال هرچه زیباتر کردن خود هستند و زمان زیادی را در این راه می‌گذرانند.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

وکالت

قبولی در وکالت به رتبه خوبی در کنکور نیاز دارد، بنابراین بیشترین افرادی که نمره‌های بالایی جذب می‌کنند گرایش زیادی به سمت این رشته دارند، اما گفتنی است که متقاضیان وکالت علی رغم پردرآمد این رشته باید علاقه زیادی به فعالیت در آن داشته باشند؛ چرا که هدف یک وکیل در درجه اول دادخواهی است نه کسب درآمد!

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

طراح لباس

طراحی لباس هم یکی از مهم‌ترین کار‌های پردرآمد امروزی است که صاحبان آن رضایت کافی از شغل خود دارند، بنابراین با تاسیس یک مزون می‌توانید به صورت حرفه‌ای در این حوزه فعالیت کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تورلیدر (راهنمای گردشگری)

با توجه به اینکه ایران یکی از کشور‌های توریست‌پسند است و سالانه گردشگران زیادی از زیبایی‌های کشور ما دیدن می‌کنند؛ بنابراین در صورتی که بتوانید به موقعیت مکانی مناطق گردشگری و مکان‌های تاریخی و تاریخچه‌شان تسلط پیدا کنید، از طریق همکاری با آژانس‌های مختلف درآمد خوبی به‌دست بیاورید. اگر هم به زبان انگلیسی مسلط باشید که دیگر نان‌تان در روغن است!
بازار بورس

بعد از اینکه بانک‌ها سود حساب‌های پس‌انداز را کاهش دادند و مردم را از دریافت سود‌های کلان ناامید کردند. خیلی‌ها تصمیم گرفتند پول‌های نقد و امیدشان را یک‌جا به بازار بورس انتقال دهند. بعد از مدتی هم مطمئن شدند که خوب جایی آمده‌اند.

البته پیش از ورود به این منطقه ثروت‎خیز باید در زمینه بورس آموزش ببینید تا با تسلط به اصول بازار در موقعیت‌های مختلف، هوشمندانه عمل کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

کشاورزی و دامپروری

افزایش جمعیت، نیاز به مصرف مواد غذایی را روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد. به همین علت کشاورزی و دامپروری هم به شغل‌های پردرآمدی تبدیل شده‌اند و نیاز به آموزش و علاقه هم دارند.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تعمیرکار خودرو

تعمیرکاران خودرو دارای حقوق مالی زیادی هستند، البته به لباس‌های روغنی آن‌ها نگاه نکنید و این را بدانید که تعمیرکاری جزو مشاغل سخت و طاقت فرساست که باید اعصاب و روان آن را برای ادامه فعالیت داشته باشید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تدریس مجازی

مشاغل آنلاین و اینترنتی دارای درآمد‌های فراوانی هستند که در صورت حرفه‌ای بودن شما هم می‌توانید در آن فعالیت خوبی داشته باشید، فرقی نمی‌کند که در چه حوزه‌ای تدریس داشته باشید اگر کار را به خوبی یاد بگیرید، می‌توانید شما هم مشاغل پر سودی را کسب کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

تولید محتوا

بعد از این همه صحبت درباره مزایای اینترنت و طراحی وب باید بگوییم همه این‌ها بدون وجود محتوا برای هیچ کسب‌وکاری نتیجه‌ای نخواهد داشت. درواقع هر کسب‌وکاری بعد از طراحی یک سایت مناسب باید با تولید محتوای باکیفیت، مشتری جذب کند.

نوشتن محتوای باکیفیت هم فقط از یک نویسنده برمی‌آید. پس اگر شما هم دست به قلم هستید یا در ترجمه دستی بر آتش دارید، حتما شانس‌تان را در این زمینه امتحان کنید.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

مشاغل مهندسی

مهندسی و حوزه‌های صنعت مهندس بسیار عریض و طویل هستند، از شبکه برق تا ساختمان و معماری و صد‌ها عنوان مهندسی دیگر همه جزئی از صنعتی هستند که یکی از وجبات زندکی شهری شده‌اند، یکی از باگ‌های این حوزه وابستگی آن به دیگران و دیگر مشاغل است، پس سخت است اگر یک مهندس هستید یک شغل مستقل را راه اندازی کنید، اما با همه این تفاسیر عنوان شغلی مهندس بسیار محبوب است، در گوشه و کنارمان معمولا وقتی از کوکان شغل آینده‌شان را می‌پرسیم تقریباً نیمی از آن‌ها مهندسی را نام می‌برند، نبوغ و ایده‌های ذهنی هر مهندس می‌تواند میزان درآمد را برای او افزایش دهد، پس اگر قرار باشد این حوزه برای یک مهندس پردرآمد باشد باید از همه ظرفیت‌های موجود نهایت بهره را ببرد.

مشاغل پردرآمدی که می‌توانید با آن پول پارو کنید

به طور پیش فرض مشاغل آزاد در بازار در تمام دنیا از پردآمدترین مشاغل هستند و یا حداقل در مقایسه با شغلی که مربوط به دولت و به اصطلاح کارمندی هستند میزان حقوق بیشتری دارند؛ در پایان نیز باید یادآور شد که مشاغل بالا ذکر شده برحسب و میزان درآمد رتبه بندی نشده است و تنها چند شغل تاپ از تمامی مشاغل تاپ موجود در ایران و جهان ذکر شده است.

برگرفتە از:باشگاه خبرنگاران جوان

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه عملکرد شرکت اسپلیکر و بریتل(2014)

پرسشنامه عملکرد شرکت اسپلیکر و بریتل(2014)

عملکرد شرکت بعد خارجی اثر بخشی سازمانی را شامل می شود .

در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه برعوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد .

این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند ، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند .

موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد .

عملکرد شرکت ، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است .

 در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب وکار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود(برتل و همکاران، 2012).

 هامبرگ و همکاران[1] (1999)جنبه هاي مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوري،سهم بازار،رضایت مشتري و وفق پذیري می دانند.

  نتایج حاصل از پژوهش  هاي گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتري دست یابند.

عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار است . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند.

 عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست(غلامی، 1393).

پرسشنامه عملکرد شرکت توسط اسپلیکر و بریتل (2014) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 8 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،.

 پرسشنامه دو بعد مشتری مداری و جذابیت بازار را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه در ایزان اعتباریابی شده است.

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi


[1] Homburg

پرسشنامه استاندارد
 تحلیل آماری

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)

ناکامی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است .

ناکامی با تحمل ناکامی ارتباط متقابل دارد که اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده مختل گردد.

همچنین تحمل ناکامی را توانایی مهار تنش ناشی از عدم ارضای نیازهای غریزی و توانایی فرد در تحمل ناکامی بدون آنکه سازگاری روانی-زیستی خود را از دست بدهد، تعریف کرده اند.

همه مردم مشکلات و ناکامی را در زندگی شان تجربه می کنند.

 بنابراین لازم است مکانیزم هایی را برای مقابله و سازگاری با این ناکامی ها شناسایی کنیم.

پرسشنامه تحمل ناکامی توسط هارینگتون (2005) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 35 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه چهار مولفه تحمل عاطفی ، تحمل ناراحتی، پیشرفت و شایستگی را مورد سنجش قرار می دهد.

 این پرسشنامه در ایران اعتباریابی شده است.

هدف این مقیاس میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف است.

2 مقاله رایگان  

[purchase_link id=”23240” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

تربیت فرزندان

پرسشنامه تعامل والد- کودک (جرارد، 1994)

پرسشنامه تعامل والد- کودک (جرارد، 1994) Parent- Child Interaction Questionnaire

والدین نخستین معلمان آموزش مهارت های اساسی به کودکان به شمار می روند.

آنها باید مهارتهای حل مسئله، قضاوت اخلاقی، خلاقیت و اشتیاق برای رسیدن به اهداف در زندگی و خود نظم دهی را در طول تحول کودکان به آنها آموزش دهند.

آن ها باید  از فرزندانشان حمایت کنند، رفتارهای آنها را مدیریت کرده و الگوهای مناسبی را برای آنها فراهم نمایند تا به فرد سازنده و مؤثری در جامعه تبدیل شوند.

 همزمان که والدین فرزندان خرد سال خود را یاری می دهند تا از مرحله وابستگی به کسب استقلال گام بردارند، فرصت های بیشماری برای ایجاد مهارت حل مسئله و تصمیم گیری در فرزندان ایجاد می شود.

کودکان هر روز با تصمیم ها و انتخابه ای هر چند کوچک مواجه ند.

مهارت حل مسئله کودکان را قادر می سازد تا در مواجهه با کشاکش ها و رو یداد های مهار پذیر، امکانات گوناگون پیرامون خود را شناسایی کنند و در جهت تصمیم گیری مناسب و حل مسئله به کار ببرند.

 این مهارت کودکان را یاری می دهد تا موانع احتمالی انتخاب های خود را پیش بینی کرده و با هر اشتباه به عنوان تجربه برخورد نمایند.

این پرسشنامه توسط جرارد (1994) طراحی شده و شامل 78گویه، 7خرده مقیاس اصلی و یک خرده مقیاس روایی ا ست.

 پاسخدهی در مقیاس لیکرت با چهار گزینه (خیلی موافقم، موافقم، مخالفم و خیلی مخالفم) صورت می گیرد.

 این پرسشنامه رابطه میان والدین و فرزندان را ارزیابی می کند و توسط والدین تکمیل می شود.

به هر گویه نمره ای از  1تا  4تعلق می گیرد.

دارای ابعاد حمایت والدینی، رضایت از والدگری مشارکت در والدگری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت ،خودمختاری و جهت گیری نقش از مقیاس های اصلی و مقبولیت اجتماعی مقیاس روایی است.

7 مقاله رایگان  

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

تربیت فرزندان

پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)

پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)

منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از خود بروز می دهد. (شعبانی، 1382). عملکرد آموزشی را به معنای کارایی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند(زندی، 1392). عملکرد آموزشی به فعالیت هایی گفته می شود كه با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یك یا چند یادگیرنده بصورت كنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1380).

 این پرسشنامه توسط زندی (1392) طراحی و اعتباریابی شده است. به منظور جمع‏آوری اطلاعات درباره عملکرد آموزشی دبیران، ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش و نظریه‏های کارشناسان علوم تربیتی و روان‏شناسی و نیز مدرسان مراکز تربیت‏معلم (به ویژه کسانی که روشها و فنون تدریس را در مراکز تربیت‏ معلم و دانشکده‏های علوم تربیتی آموزش می‏ دهند) و استادان محترم راهنما و مشاور، فهرستی از شاخص های اساسی تهیه گردید. این فرمها در مورد 20 مدیر و 20 معلم اجرا شد و نتیجه‏ها مورد بررسی محتوایی و آماری قرار گرفت؛ ازهمین‏رو در برخی پرسشها و تعداد آنها تجدیدنظر شد. شاخص های عملکرد آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، شامل آن دسته از مهارت هایی است که تقریباً در تدریس همه مواد درسی ضرورت اساسی دارد و همه معلمان صرفنظر از نوع درسی که تدریس می کنند باید از آن برخوردار باشند. مانند داشتن طرح درس، توانایی هدایت بحث های گروهی و مانند اینها.با استفاده از این بررسی مقدماتی، به منظور بررسی عملکرد آموزشی دبیران، از روش های زیر استفاده گردید:

الف) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر دبیران (خود سنجی)

ب) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر مدیران و معاونین (برای هر معلم از یک مدیر یا یک معاون نظرخواهی شد)

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

 

آموزش کامپیوتر

تکنیک های جستجوی پیشرفته در گوگل – جلسه سوم: تنظیمات جستجوی پیشرفته google

در این فیلم که جلسه سوم تنظیمات جستجو در گوگل است: به آموزش تنظیمات جستجوی پیشرفته در گوگل پرداخته شده است.

 

آرامش

جلوگیری از تیک دار شدن پیام خوانده شده واتساپ (WhatsApp)

جلوگیری از تیک دار شدن پیام خوانده شده واتساپ (WhatsApp)

اگر بنا به هر دلیلی تمایل دارید که از تیک دارد شدن پیام های خوانده شده واتساپ جلوگیری کنید.

و به این صورت اجازه ندهید تا مخاطبینتان از خوانده شده پیام‌هایشان از جانب شما مطلع شوند.

این فیلم را مشاهده کنید تا با راهکارهای مناسبی در این زمینه آشنا شوید.

وطنم

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ویکتور و همکاران(2007)

عدم اطمینان محیطی را می‌توان به عنوان خاصیتی از سیستم در نظر گرفت که توصیف کننده‌ی نقص دانش بشر درباره‌ی یک سیستم و وضعیت پیشرفت آن، می­باشد، عدم اطمینان یک مفهوم مرکزی و کلیدی در ادبیات نظریه سازمان است، به­ویژه در نظریه­هایی که ماهیت و چگونگی روابط بین سازمان­ها و محیط را تبیین نماید. تامسون[1]، (1967) درکتاب کلاسیک خود، سازمان­ها در عمل معتقدند که عدم ­اطمینان  مشکل و مسئله­ای اساسی است که مدیران سطح بالای سازمان باید با آن سازگار شوند. نظریه­پردازان  سازمانی به ویژه توجه خاصی به متغیر عد­م­اطمینان محیطی و یا عدم­اطمینان محیطی ذهنی مبذول داشتند. مفهوم عدم­اطمینان محیطی یک متغیر محوری درمباحث تعامل سازمان محیط و به ویژه درنظریه­های طراحی سازمان است. به رغم این حقیقت که مفهوم عدم­اطمینان محیطی، زمینه نظری قوی و با اهمیتی را به وجود آورده است، تحقیقات تجربی انجام شده، از ناسازگاری و اغلب، مشکلاتی درتفسیر نتایج برخوردارند. برخی از مشکلات پایایی و روایی ضعیف ابزارهای  سنجش مربوط   می­شوند. و برخی دیگر به ویژگی­های عینی محیط سازمانی و ادراک عدم اطمینان محیطی. عدم اطمینان محیطی برای زمانی طولانی به عنوان یک متغیر مهم درتبیین تعادل سازمانی وعملکرد شناخته شده است(امیریان، 1394).

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی توسط ویکتور و همکاران (2007) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 3 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط امیریان(1394) اعتباریابی شده است.

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] Tamsoon