بایگانی دسته: پرسشنامه روان شناسی

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS) بشارت (11384) Sexual Knowledge and Attitude Scale

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  بشارت (11384)

Sexual Knowledge and Attitude Scale

 عملکرد جنسی 1[1] یکی از مولفه هاي اصلی کیفیت زندگی[2]  است (جورج، فلاچر، کیرستین و کانز، 2003 ). مشکلات و اختلال هاي جنسی[3] از طریق کاهش خلق ، رضایت از زندگی ، حرمت خود  و توانایی حفظ رابطه در افراد و زوجین، کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد (اسپنگلر، سامرسون، بل و کونن، 2001 ؛ باسون، برمن، بارنت، دروگاتیس، فرگوسن و همکاران، 2000 ؛ بران، واسمر، کلاتز، ریفنرات، مترس و همکاران، 2000 ؛ ملمن گینگل، 1999 ؛ نازارت، بونیتون و  کینگ، 2003 ).  نارسایی ها و اختلال هاي جنسی از مشکلات شایع در مردان و زنان است ( بشارت، 1392) .

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1384 توسط  بشارت تهیه شده  است. این مقیاس دارای 20 ماده است که در 2  مولفۀ دانش جنسی و نگرش جنسی طبقه بندی می شوند.

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

 

50,000 ریال – خرید

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

 

 

[1] – sexual functioning

[2] – quality of life

[3] – sexual disorders

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986)

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) 

امروزه منابع انسانی به عنوان یکی از با ارزشترین دارایی هاي سازمانی، مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور به حساب می آید و به لحاظ برخورداري از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوري بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در ساختارهاي فنی و سازمانی توسط نیروي انسانی صورت می گیرد(بیلکورت  و همکاران، 5،2008 ).

همچنین یکی از رسالت هاي اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداري کارکنان و حمایت از این سرمایه هاي معنوي می باشد. زیرا امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی پی برده و براي جذب و نگهداري نیروي انسانی بر سر ارائه برنامه هاي رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند. از آنجایی که اقدامات حفظ و نگهداري، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهاي مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمند یابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود، بدون توجه کافی به امر حمایت سازمان از کارکنان توانمند، نتایج حاصل از اعمال مدیریت

چندان چشمگیر نخواهد بود ( جولکی و همکاران، 2002). متغیرهاي گوناگونی در سطح هر سازمانی می توانند پیامدها و نتایج کاري کارکنان هر سازمانی را از خود متاثر سازند که از این میان می توان به حمایت سازمانی ادراك شده ١ اشاره کرد. حمایت سازمانی ادراك شده، احساس و باورهاي تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاري و مساعدت و حمایت اعضاي خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن هاست.

معرفی مقیاس:

پرسشنامه حمايت سازماني آیزنبرگر و همکاران (1986)  ساخته شده است . اين پرسشنامه بدون مولفه بوده داراي 2 فرم بلند و کوتاه که  به ترتیب  36 و 16 گویه دارند مي باشد. و مجددا از داخل همان پرسشنامه 36 گویه ای  يك پرسشنامه 8  آيتمي نيز براي سنجش اين متغير معرفي شده  است. در اینجا فرم های 16 و 8 آیتمی ارائه شده است.

 

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

MMQ Multi factorial memory questionnaire

فراحافظه به دانش درباره ي نظام حافظه و نظارت و کنترل بر فرایندهاي حافظه و یادگیري فردي اشاره دارد (دانلوسکی و یورك،  2008 ). این اصطلاح که نخستین بار توسط جان ، فلاول  مطرح شد به آگاهی از حافظۀ فردي و چگونگی عملکرد حافظه به طورکلی مربوط می شود. بنابراین فراحافظه در تمرکز بر اطلاعات مهم به صورت راهبردي نقش مهمی ایفا می کند. کارکرد فراحافظه اي بهینه شامل برآورد دقیق توانایی هاي حافظۀ فردي و استفاده از اصول حافظه براي تقویت عملکرد می باشد (کستل، مک گیلیوري و فریدمن 2011 ).

پرسشنامه چند عاملی حافظه توسط تریر و ریچ[1] (2002)  برای اندازه گیری فراحافظه استفاده می شود. این پرسشنامه سه بعد حافظه ی خودگزارشده[2]  را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه دارای 57 عبارت است که بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شوند.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Troyer and Rich

[2] –  Self- reported

پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978)

پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه  سیگل و کایمر (1978)

جو سازمانی نوآورانه[1] از نظر تئوری پردازان مختلف مانند بورن[2] (2008)  عبارت است از یک مجموعه طولانی از ادراکات خلاقانه که به وسیله اعضای یک سازمان دربار مشخصات و چگونگی عملکرد سازمان شان بیان می شود، مي تواند در ایجاد انگیزش براي کارکنان، بهبود روحيه ی ابشان، مشارکت افراد در تصمیم گیري ها و همچنین در ازدیاد خلاقیت و نوآوري موثر باشد و به عنوان یك منبع مهم در تأمین سلامت رواني کارکنان به حساب آید. بنابراین تغیير خلاقانه در هر بخش از جو سازماني منجر به تغیير فوري و عمیق در نحوه انجام کار و عملکرد کار کنان مي شود (صفر زاده و همکارانش،1391).

 

این پرسشنامه برای اولین بار در سال 1978 توسط سیگل و کایمر[3]  ساخته شده است و دارای 24 گویه است )افشاری و انعامی، 1385 ) .  

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان
50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – innovative organizational climate

[2] – Borne

[3] – Cigel & Kaumer

پرسشنامه بهبود سازمانی عطافر و صالح نیا (13889)

پرسشنامه بهبود سازمانی عطافر و صالح نیا (13889)

بهبود سازمانی روشی برای بهبود عملکرد سازمان است که برپایه فرایند آموزش و تغییر ارزشها و نگرشهای کارکنان و اعضای سازمان قرار دارد. بهبود سازمانی در دهه 1970 به صورت رشته جداگانه ای در علوم رفتاری درآمد و هدف از آن ایجاد تغییر خاص در سازمان بود. با اینکه بهبود سازمانی در مرحله عمل، در جهت اصلاح یا بهبود عملکرد سازمان به اجرا در می آید، ولی بیشتر به مسئله بهبود رفاه و تأمین نیازهای کارکنان توجه دارد.  بهبود سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی برای برنامه‌های استراتژیک و تغییرات بنیادی در سازمان محسوب می شود. اگر نیاز به تغییر احساس نشود و مدیر عالی سازمان به ایجاد تغییر باور نداشته باشد،‌ ترویج ارزشها و الگوهای رفتاری جدید به منظور بهبود سازمانی، تقریباً غیرممکن می شود( عطافر و صالح نیا،۱۳۸۸(. مقصود از بهبود سازمانی این است که بتوان نگرشها، ارزشها و باورهای کارکنان را تغییر داد به گونه ای که کارکنان بتوانند تغییرات فنی را درک نموده و آنها را به اجرا درآورند. معمولاً این اقدامات در قالب تجدید سازماندهی و طرح ریزی مجدد تشکیلات انجام می شود.

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی  شامل  ۳۱گویه و هدف آن  بررسی مهارت های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان شما می باشد.

همراه با  2مقاله پایه ای رایگان

40,000 ریال – خرید

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda