بایگانی دسته: پرسشنامه روان شناسی

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y – گریکو و همکاران (2008)-

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y – گریکو و همکاران (2008)-

گریکو و همکاران (2008) این پرسش‌نامه را ساخته‌اند ، ین پرسش‌نامه خودگزارشی 8 ماده دارد و فرایند آمیختگی شناختی را در نوجوانان و جوانان ارزیابی می‌کند. گویه های این آزمون بر روی مقیاس لیکرت ‌پنج‌درجه‌ای درجه‌بندی می‌شود. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

30,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

پرسشنامه اجتناب و آمیختگی )گریگو و همکاران، 2005 ) Avoidance and Fusion Questionnaire

پرسشنامه اجتناب و آمیختگی )گریگو و همکاران، 2005 )

Avoidance and Fusion Questionnaire

دوره نوجوانی و جوانی دوره گذر از یک مرحله به مرحله دیگر است. در این دوره تغییرات زیادی اتفاق می‌افتد که احتمال ابتلا به مشکلات روان‌شناختی را افزایش می‌دهد. اختلال‌های اضطرابی و افسردگی جزء رایج‌ترین نشانگان روان‌شناختی هستند که افراد در تمام سنین به آن مبتلا می‌شوند، اما در سنین نوجوانی و جوانی این مسئله بیشتر اتفاق می‌افتد (بیدرمن، فاراوان، مایک و للون، 1995). گریکو و همکاران (2008) این پرسش‌نامه را ساخته‌اند که یک پرسشنامه خودگزارشی مشتمل بر 17گویه است که انعطاف ناپذیری روان شناختی را ارزیابی می کند. که مشخصه آن آمیختگی شناختی و بی اثری رفتاری در حضور رویدادهای شخصی است که منفی ارزیا بی می شوند (طیبی نایینیو همکارن، 1396). به همراه6 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )  بوند و همکاران (2011) Experiential Avoidance

پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )  بوند و همکاران (2011) Experiential Avoidance

در سال هاي اخير توجه زيادي به اجتناب تجربي  به عنوان عامل آسيب شناختي انواع گوناگون اختلال هاي رواني شده است(بيقلن، هيرز و پيسترولو، 2008. ). اجتناب تجربي به تلاش هاي فرد براي اجتناب از تجارب آشفته ساز دروني گفته مي شود(هيز و همكاران 2004 ). اين تجارب دروني، افكار، عواطف، خاطرات، احساسات بدني و ديگر رخدادهاي دروني را دربر مي گيرد (استيون، هيز، استروسحال و ويلسون، 2012).  اجتناب تجربي زماني رخ مي دهد كه افراد تمايلي ندارند چنين رخدادهاي دروني را تجربه كنند. در نتيجه، تلاش مي كنند هر طور شده از اين تجارب فرار كرده يا آن ها را به گونه اي كنترل كنند. اجتناب تجربي در مقابل پذيرش قرار مي گيرد كه به معناي تمايل فرد به پذيرش افكار، هيجانها و تظاهرات رفتاري بدون تلاش براي پرهيز از آن هاست. عملكرد اجتناب تجربي، كنترل يا كمينه كردن تأثير تجارب آزارنده است و مي تواند آرامش فوري و كوتاه مدت ايجاد كندكه به شكل منفي رفتار را تقويت مي كند. هر چند، چنين برخوردي با تجارب دروني، به دليل اين كه با عملكرد روزانه و دست يابي به اهداف زندگي شخص تداخل پيدا مي كند، در درازمدت اثر منفي دارد(هيز، ويلسون، گيفورد، فولت، ستروسال،.( 1996 ؛ و ايفرت و همكاران، 2009، به نقل از ایمانی، 1395).این پرسشنامه اصلاحیه پرسشنامه پذیرش عمل 2 که دارای 10 عبارت هست،  است. پرسش نامه پذيرش و عمل به گونه اي گسترده در مطالعات گوناگون استفاده شده است، ولي داراي دو محدوديت عمده است(چاولا و اوستافين، 2007 ).  نخست اين كه در مطالعات گوناگون از همساني دروني قابل قبولي برخوردار نبوده است و دوم اين كه ساختار عاملي آن در مطالعات گوناگون متفاوت بوده است. براي مثال فرم 9 پرسشي آن نشان دهنده يك عامل است (هيز و همكاران، 2004 ) در حالي كه فرم 16 پرسشي آن نشان دهنده دو عامل است (بوند و بوس، 2013). . بنابراين، بوند و همكاران( 2011 ) براي رفع محدوديت هاي پرسش نامه پذيرش و عمل، ويرايش دوم اين پرسش نامه (AAQ_II) را كه متشكل از 10پرسش بود و سه پرسش(1، 6، 10 )  آن به گونه معكوس نمره گذاري مي شد، تدوين كردند.تحليل عامل اوليه دو عامل را آشكار كرد كه عامل دوم مربوط به سه پرسش بود كه به گونه معكوس نمره گزاري مي شدند . بخاطر همساني دروني پايين عامل دوم، بوند و همكاران( 2011) اين سه گويه را از آزمون نهايي حذف كردند و آزمون نهايي متشكل از هفت گويه شد.به همراه1 مقاله مرتبط رایگاناین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران یا خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی (SASI Psych)(1993) (South Australian Sport Institute)

عامل های فیزیکی و ذهنی مختلفی وجود دارند که به موفقیت ورزشی کمک می‌کنند. موفقیت در ورزش نیازمند کنار هم قرار گرفتن این عامل ها و تقابل درست آنها با یکدیگر است. در بسیاری از ورزش‌ها عامل های مربوط به آمادگی جسمانی مهم‌ترین عامل است. با این حال عامل های ذهنی و روانی نیز برای ورزشکاران حرفه‌ای حائز اهمیت هستند. هدف این پرسشنامه ارزیابی ورزشکاران از وضعیت مهارت های روانی شان در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی در زمینه ورزشی، در ابتدا و انتهای دوره آموزشی است. این پرسشنامه به وسیله انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی )ونیتر و مارتین( در سال 1993 ساخته شد. اولین بار در بازیهای المپیک سئول استفاده شد. پرسشنامه دارای 60 گویه است و 6 مهارت روانی انگیزش، اعتمادبه نفس، تمرکز، کنترل حالات روانی، تصویرسازی و هدف گذاری را می سنجد. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

50,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976)

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری (هری ج. مارتین ، 1976) تاثیرات رقابت به یکی از مباحث چالش برانگیز علم روانشناسی تبدیل شده است و هریک از ما اصطلاحاتی مانند رقابت سازنده به گوشمان خورده است. ولی آیا رقابت می تواند سازنده باشد؟ رقابت یکی از عوامل مهم از بین برنده اعتماد به نفس است. هرچه بیشتر بخواهیم کودکانمان احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند، باید کمتر آنها را در معرض موقعیت هایی که رقابت ایجاد می کنند قرار دهیم. زیرا رقابت اعتماد به نفس را مشروط و وابسته به شرایط معینی می کند. موفقیت فرد وابسته به تعداد افرادی می شود که مغلوب شده اند. پیروزی برای لحظات کوتاهی احساس خوبی به فرد می دهد، ولی نیاز بنیادین به امنیت و شایستگی را رفع نمی کند. از این گذشته، هرچه بیشتر رقابت کنیم، بیشتر به این روند معتاد می شویم. یعنی برای حفظ احساس خوب پیروزی بیش از پیش به رقابت دست می زنیم. این پرسشنامه دارای 28 عبارت می باشد که استاندارد بوده و در پژوهش های متعددی پایایی و روایی آن تأیید شده است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام