بایگانی دسته: پرسشنامه روان شناسی

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ، پیشگامان (1388)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ، پیشگامان (1388)

این ابزار توسط پیشگامان (1388) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

و دارای 30 گویه است.

دارای 2 مولفه وفاداری مشتری و کیفیت خدمات است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی 

توانمندی‌ها و امکاناتی که رسانه‌های اجتماعی در اختیار مدیریت ارتباط با مشتری قرار می‌دهد با عنوان قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بیان می‌شود. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بر محور تولید و توزیع اطلاعات استوار است. در واقع‌ این مفهوم به معنای توانمندی سازمان در ارتباط مستمر، فراگیر و دوجانبه با مشتریان سازمان می‌باشد. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان می‌تواند مشارکتی دوطرفه با مشتریانش برقرار نماید.

پرسشنامه پژوهش براساس مطالعه وانگ و کیم (۲۰۱۷) تدوین شده است.

این پرسشنامه دارای 25گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک امین و همکاران(2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری بانک،  توسط امین و همکاران (2011) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 4 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه توسط فتاحی جم(1392) اعتباریابی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

پرسشنامه تعامل مشتری – آهن و راهو (2014)

تعامل با مشتری شامل طیف وسیعی از شرایط است. شامل: آگاهی، علاقه، تمایل به خرید، حفظ وفاداری (بنیاد تحقیقاتی تبلیغات، 2006 به نقل از هماپور، 1395).

فورستر (2008) تعامل با مشتری را به عنوان ایجاد ارتباطات عمیق با مشتریان تعریف می کند که محرکی برای تصمیم گیری خرید، تعامل و مشارکت در طول زمان است.

 به منظور سنجش و ارزیابی تعامل مشتری می توان از پرسشنامه ای که توسط آهن و راهو (2014) طراحی و تدوین شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 6 گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

اعتماد برند به معنای میزانی است که یک مصرف کننده به برند اطمینان دارد.

در واقع، به عنوان تمایل مصرف کننده برای تکیه بر توانایی های برند اشاره دارد (چینومونا، 2016).

به منظور سنجش اعتماد برند می توان از پرسشنامه هفت سؤالی که از پژوهش های چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012) استخراج شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 7 گویه است.

سوالات در یک طیف پنج گزینه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم قرار گرفت.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند توسط اندوییسی(2013) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه  چهار مولفه(اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض) بازاریابی رابطه­مند را اندازه گیری می کند.

این ابزار دارای 18 گویه هست.

از روش پنج درجه­ای لیکرت (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) استفاده شده است.

این پرسشنامه دارای اعتبار یابی  داخلی هست شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

این پرسشنامه میزان خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی را می سنجد.

و داری 16 سوالی  است که توسط مارتین و کولینا در سال 2003  طراحی شده است.

ر 4 بعد دانش آموز، فضا، زمان و سازمان را اندازه گیری می کند.

  هریک از این 4 بعد، 4 سوال را به خود اختصاص داده اند.

تعریف هر کدام از عوامل چهارگانه به قرار زیر است:

  • عامل اول خودکارآمدی، “دانش آموز” است که بازتاب کار آمدی معلمان برای مدیریت دانش آموزانی است که از فعالیت بدنی لذت نمی برند یا علاقه ای به آن ندارند.
  • عامل دوم “فضا” است که نشان دهنده ادراک معلمان از کار آمدی‌شان در زمانی است که به دلیل فقدان فضای کافی آموزش به سختی انجام می شود.
  • عامل سوم “زمان” است که نشان دهنده کارآمدی معلمان در مواقعی است که آنها زمان کافی برای آموزش ندارند.
  • در نهایت عامل سازمان (مدرسه)، نشان دهنده عقاید معلمان در مورد کارآمدی‌شان برای غلبه بر عدم حمایت سازمان است. منظور از سازمان یا مدرسه، مدیر، معاون و سایر معلمان و کارکنان می باشد (همتی نژاد، 1388).

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

به همراه 3 پایان نامه کامل و رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو ( 60 سوال)

پرسشنامه پنج عاملي[1] NEO-FFI:

پرسشنامه پنج عامليNEO-PI-R  یکی از آزمون هایشخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدید ترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و گوستا در سال 1985 معرفی شده است. فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام NEO-FFI دارد که یک پرسشنامه 60 سوالی است و در این تحقیق از این پرسشنامه استفاده شده است.   این پرسشنامه برای ارزیابی پنج عامل اصلي شخصیت روا ن نژندی(N)، برونگرايي(E) ، انعطاف (O)، دلپذير بودن (A) ، مسئولیت پذیری و باوجدان بودن (C) به کار می رود.  


[1] – Neo personality Inventory- Revised

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

در بسیاری از فعالیت های و پروژه های تحقیقی مهم ترین ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات تحقیق جواب دهد. ابزارهای سنجش استاندارد و میزان شده، از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از این رو محققان می توانند آنها را با اطمینان بکار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته فاقد این اطمینان اند و محقق می بایست از روایی و پایایی آنها مطمئن شود .

روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسش نامه باید دارا باشند. منظور از روایی اینست که محتوای ابزار و یا سوالات مندرج در پرسش نامه، بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد یا نه؟ بعبارت دیگر آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه می گیریم، واقعا اندازه می گیریم؟ روایی به مقدار اطلاعات مناسبی که تست در ارتباط با فرآیند تصمیم گیری در اختیار می گذارد، مربوط می شود. بنابراین داوری درباره روایی همیشه در رابطه با تصمیمی معین یا کاربردی خاص مورد مطالعه قرار میگیرد.

همچنین منظور از اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری نیز اینست که اگر سنجش، تحت شرایط مشابه مجددا تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید. اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص در باره مقیاس متغیرها مطالعه نمود. اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر نیست.

معمولا به منظور برآورد میزان روایی پرسش نامه و سوالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسش نامه استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیز، اصلاحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سوالات و قابلیت استفاده و به جا بودن سوالات مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سوالات پرسش نامه تا چه اندازه قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیات را خواهند داشت.

جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله : روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ. کارشناسان آماری مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده آمادگی دارند تا آزمون های مربوط به اعتبار سنجی پرسشنامه را انجام داده و نهایتا پرسشنامه ای متعبر در اختیار شما قرار دهند.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.

روایی پرسشنامه چیست؟ و از چه راه هایی بررسی می شود؟

روایی پرسشنامه چیست؟ و از چه راه هایی بررسی می شود؟

?What is the validity of the questionnaire

اعتبار (روایی) پرسشنامه این را بررسی می کند که آیا ابزار آن چیزی را که باید اندازه گیری کند، اندازه گیری می کند؟

روایی از روش های مختلفی قابل بررسی است.

به طور کلی روش های بررسی روایی عبارتند از:

روایی محتوا: این شامل بررسی سؤالات پرسشنامه و اطمینان از پوشش تمام جنبه های مرتبط با موضوع مورد مطالعه است.

روایی سازه: این شامل تعیین اینکه آیا سوالات پرسشنامه با سازه مورد سنجش همسو هستند یا خیر. به عنوان مثال، اگر پرسشنامه سطوح اضطراب را اندازه گیری می کند، سؤالات باید با موقعیت های اضطراب آور مرتبط باشند.

روایی معیار: این شامل مقایسه نتایج پرسشنامه با یک معیار از قبل ایجاد شده از همان سازه است تا مشخص شود که آیا پرسشنامه در اندازه گیری سازه مؤثر است یا خیر.

روایی صوری: این شامل ارزیابی اینکه آیا سؤالات پرسشنامه مرتبط و مناسب برای شرکت کنندگان است یا خیر.

به طور کلی، اعتبار یک پرسشنامه را می توان با طراحی دقیق سوالاتی که ساختار مورد مطالعه را به دقت اندازه گیری می کند و آزمایش آن برای اطمینان از اینکه ابزاری قابل اعتماد برای جمع آوری داده ها است، افزایش داد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.