بایگانی دسته: مقاله نویسی

چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟

چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟
براي اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید ، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را براي مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم است که بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابی می شود.

امروزه ارزیابی مقاله هاي علمی یکی از دغدغه هاي جوامع علمی می باشد. مؤسسه اطلاعات علمی ISI براي ارزیابی تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است:

فاکتور تأثیر گذار(IF): این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردي ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظرISI است. 

شاخص فوري (Immediately): تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذکور است. این شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند.

شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life): نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد ، تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند .
بدیهی است که وقتی مقاله هاي یک مجله ارزش خود را براي ارجاعات، زود از دست بدهند (مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، تنها به مقاله هاي جدید مجله ارجاع داده می شود.این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند. در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود.

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبناي ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصارJCR منتشر می شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلکه براي مجله محاسبه می شود. محاسبه ، برمبناي یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال 94 جمعا 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 92 تعداد  26 مقاله و در سال 93 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که  8/0 است. یعنی به طور متوسط، هر مقاله آن نشریه8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.