بایگانی دسته: مقاله نویسی

ISI چیست ؟

ISI چیست ؟

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information): بانک اطلاعات ISI مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد .شمار مجلات ISIثابت نیست . یک مجله ممکن است در یک زمان، از مجلات ISI محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی، بعداً از لیست مجلات ISIکنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI  اضافه می شوند.

انواع مقاله

انواع مقاله

اگرچه طبقه بندی های مختلفی از مقاله ها وجود دارد و مقاله ها انواع گسترده وگوناگونی از نوشته هارا دربرمی گیرند ، اما بطور کلی میتوان مقاله ها رابه سه دسته نسبتا متمایز : تحقیقی ، اجتماعی و انتقادي دسته بندي کرد.

ادامه‌ی خواندن