بایگانی دسته: تهیه پرسشنامه و مصاحبه

بررسی روایی آزمون ساخته شده (همزمان و سازه)

بررسی روایی آزمون ساخته شده (همزمان و سازه)

در نهایت، در آخرین مرحله ساخت آزمون انواع دیگر روایی شامل روایی های همزمان (واگرا یا همگرا) و روایی سازه که در آن ساختار عاملی آزمون تعیین می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. انواع دیگر روایی در زیر معرفی شده اند:

ادامه‌ی خواندن

بررسی پایایی آزمون ساخته شده

بررسی پایایی آزمون ساخته شده

پایایی سؤالات باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و سؤالاتی که دارای پایایی مناسبی نیستند به تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه آزمون وارد نشوند. با ارزیابی پایایی سؤالات در این مرحله، سؤالاتی از آزمون که دارای پایایی مناسبی نیستند و یا با حذف آن ها پایایی آزمون افزایش می یابد بایستی حذف شوند.

ادامه‌ی خواندن

بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون

دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایی ضامن اندازه گیری دقیق نیست، ولی با انگیزش آزمودنی به پاسخگویی بر روایی نمرات حاصل از آزمون تاثیر دارد (سیف ، 1375). برای بررسی روایی صوری آزمون از نمرات تأثیر آیتم[1] استفاده می شود.

ادامه‌ی خواندن

بررسی روایی محتوایی آزمون

بررسی روایی محتوایی آزمون

اولین گام در تعیین روایی آزمون، بررسی روایی محتوایی است. روایی محتوایی  به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است. در این روش سوال های آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی ها گذاشته می شود و از آنها می خواهند که مشخص کنند آیا سوالات آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر  و این که آیا سوال ها کل محتوای آزمون را در بر می گیرد یا خیر. در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روایی محتوایی است. روایی محتوایی دو نوع است روایی صوری و منطقی (کرمی، 1382). برای بررسی روایی محتوایی آزمون به دو شیوه عمل می شود: ادامه‌ی خواندن

مراحل ساخت یک آزمون

مراحل ساخت یک آزمون

ساختن و استاندارد کردن آزمون، عملی پیچیده و فنی بوده و مستلزم دانش و مهارت سطح بالای تخصص در همه زمینه های روان سنجی است. در زیر مراحل تدوین و استاندارد کردن آزمون به اختصار شرح داده می شود (شریفی، 1381). ادامه‌ی خواندن