چگونه با افراد سمّی برخورد کنید؟

چگونه با افراد سمّی برخورد کنید؟

افراد سمّی با منطق در جنگ هستند. برخی از آنان از اثرات منفی خود بر دیگران آگاه نیستند و برخی دیگر از این که بحران ایجاد و دیگران را تحریک کنند، لذت می برند. در هر شکل آنان پیچیدگی های غیرضروری ایجاد می کنند و بدتر از همه دیگران را مضطرب می کنند.

ادامه‌ی خواندن