بایگانی دسته: پروپوزال نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تکنولوژی ساخت و بنا

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تکنولوژی ساخت و بنا

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تکنولوژی ساخت و بنا

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه تکنولوژی ساخت و بنا

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته تکنولوژی ساخت و بنا برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته تکنولوژی ساخت و بنا

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه جغرافی ، فیزیکی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه جغرافی ، فیزیکی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه جغرافی ، فیزیکی

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه جغرافی ،فیزیکی

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته جغرافی ،فیزیکی برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته جغرافی ،فیزیکی

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه آموزشی ، علمی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه آموزشی ، علمی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه آموزشی ، علمی

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه آموزشی ، علمی

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته آموزشی ، علمی برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته آموزشی ، علمی

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

تحلیل داده های آماری

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زراعت

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زراعت

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زراعت

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زراعت

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته زراعت برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زراعت

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته زمین شناسی و ژئو فیزیک برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زمین شناسی و ژئو فیزیک

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

مبانی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی توسعه ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی توسعه ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی توسعه ای

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زیست شناسی توسعه ای

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته  زیست شناسی توسعه ای برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زیست شناسی توسعه ای

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

انواع پرسشنامه استاتدارد تحنمکگ

شریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ژنتیک و وراثت

شریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ژنتیک و وراثت

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ژنتیک و وراثت

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ژنتیک و وراثت

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته  ژنتیک و وراثت برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته ژنتیک و وراثت

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

مقاله نویسی

زمان بندی چاپ مقالات

زمان بندی چاپ مقالات

زمان بندی چاپ مقالات

امروزه بسیاری از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی که شامل کارشناسی ارشد و دکترا می شود اقدام به نوشتن مقاله و چاپ آن در مجلات معروف و معتبر می کنند. اما برای بسیاری از دانشجویان مخصوصا افرادی که می خواهند تا هنگام دفاع خود مقاله را به دانشگاه ارایه دهند زمان چاپ و یا اکسپت شدن مقالات اهمیت پیدا می کند.

زمان بندی چاپ مقالات 

برای کسانی که اقدام به ارسال مقالات برای مجلات مختلف می کنند باید این نکته را در نظر داشته باشند که بازه زمانی مشخصی طول خواهد کشید که مقاله آن ها در یک مجله به چاپ برسد. مقاله ارسالی در نوبت داوری قرار می گیرد که در مجلات مختلف این مقدار متفاوت است و ممکن است از دو یا سه ماه و یا حتی یک تا دوسال نیز به طول بینجامد. این مدت زمان نیز بستگی به نوع مجله، اعتبار و شرایط کاری آن دارد. به این دلیل در هنگام انتخاب مجله باید به زمان بندی چاپ مقالات توجه نمود مخصوصا افرادی که دوست دارند مقالات اکسپت شده خود را در بازه زمانی مشخصی به دانشگاه ارایه دهند.

علاوه بر داوری که مدت زمان مشخصی طول خواهد کشید و در هر مجله متفاوت خواهد بود بعد از اکسپت شدن ممکن است چاپ نهایی مقاله شما نیز مدت زمان مشخصی به طول بینجامد که این مدت زمان را نیز باید در برنامه زمانبدی و برنامه ریزی های خود ملاک قرار دهید. علاوه بر این بعضی از مقالات باید توسط نویسنده اصلاح شوند و این اصلاحات به تایید هیئت تحریریه مجله برسد که این موضوع خود نیز زمانبر بوده و در برنامه ریزی های نویسنده مقاله برای زمانبدی چاپ مقالات باید مد نظر قرار گیرد.

اما چاپ مقالات در کنفرانس ها با شیوه متفاوتی انجام می شود. برخلاف مجلات، کنفرانس ها بازه زمانی مشخصی را تعیین می کنند تا مقالات برای آن ها ارسال شود و اگر آن بازه زمانی عبور کند دیگر مقاله شما پذیرفته نخواهد شد. در نتیجه زمانبندی ارسال مقالات و یا سابمیت کردن آن ها در مقالات کنفرانسی اهمیت پیدا می کند و باید در برنامه زمان بندی چاپ مقاله مد نظر قرار گیرد. البته فرق دیگری که مقالات کنفرانسی دارند این است که در مدت زمان اجرا شدن کنفرانس مقالات منتشر خواهند شد و از این نظر کار با برنامه تر و سریعتر خواهد بود و نویسنده می تواند از مدت زمان دقیق چاپ مقاله خود با خبر شود.

برنامه ریزی و زمان بندی برای چاپ مقالات چه در کنفرانس ها و چه در مجلات اهمیت دارد و باید با آگاهی کامل در تنظیم و نوشتن مقاله به آن ها توجه نمود.

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

اشتباهات متداول در نگارش مقاله

اشتباهات متداول در نگارش مقاله

اشتباهات متداول در نگارش مقاله
اشتباهات متداول در نگارش مقاله

رخداد خطا و اشتباه در هر یک از بخش های مقاله می تواند شانس پذیرش آن را از سوی مجله کاهش دهد.

در هنگام نگارش مقاله، بایستی تمامی بخش های آن با دقت و بر اساس ترتیب خاصی نوشته شوند. وجود هر گونه اشتباه و خطا در یکی از این بخش ها باعث رد شدن مقاله از سوی داوران مجله خواهد بود. بر این اساس تصمیم گرفتیم تا برخی از  اشتباهات رایجی که نویسندگان در نگارش هر یک از اجزای مقاله ممکن است مرتکب شوند را مطرح کرده و نحوه رفع آن مشکلات را بیان می کنیم.
همان طور که در مباحث قبلی گفته شد، مقاله شامل پنج جزء اصلی چکیده، مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع می باشد که به صورت جداگانه به بررسی هر اشتباهات متداول در هر یک از این اجزا می پردازیم.

اشتباهات متداول چکیده

با وجود اینکه حجم چکیده بسیار کم است اما بیشترین میزان رخداد خطا در این بخش بسیار زیاد است. با توجه به اهمیت زیادی که چکیده مقاله داردف ابتدا به بررسی اشتباهات مهم در نگارش این بخش می پردازیم:

م

 • مقاله بدون چکیده: کلیه مقالات چکیده دارند و شما نیز از این قاعده مستثنی نیستید.
 • چکیده مانند مقدمه است: دقت شود که چکیده یک مقدمه نیست بلکه خلاصه ای از کل مقاله است. برای مثال:

برخی از پژوهشگران چکیده هایی مینویسند که شامل ده جمله از اطلاعات پیش زمینه ای است، در حالیکه در آن اشاره ای به نتایج یا بحث و نتیجه گیری نشده است. نگران کافی بودن اطلاعات پیش زمینه ای در چکیده نباشید زیرا اگر مخاطب جزییات بیشتری را بخواهد به مقدمه مراجعه خواهد کرد.

 •  اطلاعات جا افتاده: معمولاً نویسندگان فراموش میکنند که یک چکیده باید پاسخگوی کلیه سؤالات زیر باشد:
 1. هدف این پژوهش چه بود؟
 2. چه روشهایی به کار برده شدند؟
 3. چه نتایج مهمی بدست آمدند؟
 4. مفهوم و معنی این نتایج چیست؟
 5. اطلاعات بیش از اندازه: چکیده باید کوتاه، مختصر و مفید باشد و از پرگویی در آن پرهیز شود. دقت کنید زمانیکه مخاطب به دنبال جزییات باشد، به متن اصلی مقاله مراجعه خواهد کرد.

اشتباهات متداول مقدمه

بعد از بخش چکیده، بخش بعدی در مقاله، مقدمه است که ارائه دهنده سوال پژوهش و اهداف شما می باشد، خطاهای رایجی که در قسمت مقدمه رخ می دهد عبارتند از:

 • طولانی بودن پیش از حد مطلب: ارائه توضیحات اضافی در مقدمه که لزومی به ذکر آنها نمی باشد، جز کلیشه ای کردن بخش مقدمه، نقش دیگری ندارد. سعی کنید فقط اطلاعات مرتبط با موضوع را بیان کنند.
 • توضیحات ناقص و ناکافی: گاهی نویسندگان اینطور تصور می کنند که چون خودشان به موضوع تسلط دارند پس خواننده مقاله نیز همه چیز را میداند. به همین دلیل مفاهیم را توضیح نمیدهند، اطلاعات پیش زمینه ای کافی را فراهم نمیکنند، به اندازه ی کافی درباره پژوهشهای پیشین بحث نمیکنند. بایستی مطالب بخش مقدمه به گونه ای نوشته شود که بین توضیحات اضافی و اطلاعات کافی تعادل برقرار شود.
 • موضوع تحقیق نامشخص و مبهم: در بیشتر موارد، نویسندگان مطالب خوبی را برای بخش مقدمه جمع آوری می کنند اما در آخر کار، نمی توانند سوال پژوهش خود را بصورت روشن و شفاف بیان کنند. برای جلوگیری از بروز چنین اشتباهی، ضروری است درباره محتوای باقیمانده مقاله رک و بی پرده باشید و دقیقاً بگویید مقاله حاضر چه موضوعاتی را پوشش میدهد، چرا و چگونه. عبارتی مانند “This study examines…” و “In this study…” میتوانند ارزشمند باشند.
 •  لیست کردن مطالب: گاهی مشاهده می شود که نویسنده خود مقدمه را به حالت لیست وارد و بخش بندی شده ارائه می دهد یا برای برخی مطالب عنوان می نویسید. تا حد امکان از آوردن چنین لیستهایی در مقدمه پرهیز کرده و به جای آنها بهتر است پژوهش را توصیف کنید.
 • ساختار گیج کننده: اغلب نویسندگان بدون هیچ نظم و سازماندهی، مطالب بخش مقدمه را می نویسند که این کار باعث گیج شدن مخاطب می شود. به طور کلی در هنگام نگارش مقدمه همیشه ساختار ساده زیر را به خاطر داشته باشید:
 • حکایت های اول شخص: گاهی اوقات دانشجویان در نوشته های خود سعی دارند مقدمه را با یک داستان سرگرم کننده شروع کرده تا بتوانند مخاطب را جذب کنند چرا که فکر میکنند مقاله علمی یک انشای کلاسی است. از سوی دیگر گزارش اول شخص متعلق به نوشته های علمی نیست. برای مثال نویسنده نباید بگوید «من پی بردم» یا  “I found…” بلکه باید بگوید «آن چیز یافت شد… » یا  “It was found…” .)

اشتباهات متداول روشها

بخش روش کار با وجود اینکه بسیار ساده به نظر می رسد اما اشتباهاتی رایجی در آن مشاهده می شود که پیشنهاد میشود نویسنده یا نویسندگان مقاله نسبت به آنها آگاه باشند. این اشتباهات به قرار زیر هستند:

 • اطلاعات ناکافی: متاسفانه در کمتر نویسنده ای دیده می شودکه مطالب بخش های مختلف مقاله را متعادل نوشته باشد. برای جلوگیری از رخ دادن این خطا پیشنهاد می شود مطلب آموزشی ” نگارش روش کار مقاله” مطالعه شود. در ضمن در کنترل و مرور قسمت روشها، همیشه این سؤال را زا خود بپرسید « آیا دانستن فلان چیز برای انجام دوباره آزمایش نیاز است؟ ».
 • توصیفهای بیش از حد: در بخش روش ها بیشتر با نمودار ، اشکال و جداول روبرو هستیم. در نتیجه ارائه یک نمودار مناسب ارزش بیشتری از یک توضیح طولانی خواهد داشت. برخی از نویسندگان  به ویژه در مقالات مربوط به فیزیک و شیمی،  آماده سازی آزمایشهای دارای جزییات را با جملات بدون وقفه و طولانی توضیح میدهند.
 • گزارش کردن نتایج: گاهی اوقات، نویسندگان به هر دلیلی از بحث توضیح دادن روش منحرف شده و به گزارش نتایج در قسمت روشها می پردازند.

بحث درباره منابع خطا: تشریح اطلاعات مورد نیاز و ورودی ها متعلق به قسمت روشها نیست. نویسنده نباید درباره دلایل ممکن یا منابع بروز خطا در نتایج بحث کنند چرا که اصلاً در این قسمت از مقاله قرار نیست درباره نتایج و یافته ها بحث شود.

اشتباهات متداول نتایج

شاید اشتباهات رخ داده در بخش مقدمه و چکیده و سایر بخش ها قابل جبران و تغییر باشند اما اشتباه در ارائه نتایج مقاله ، جبران ناپذیر است و از دیدی داوران بزرگ ترین و مهم ترین اشتباهات یک مقاله مربوط به نتایج می باشد. اشتباههای رایج در قسمت نتایج مقاله عبارتند از:
داده های خام: به دلایلی، بعضی از اوقات نویسندگان کلیه داده های خام حاصل از روششان را در قسمت نتایج میآورند. البته شاید در برخی از مواقع نیاز به انجام چنین کاری باشد ولی در اکثرمواقع، در قسمت نتایج، فقط باید نتایج کلیدی و مهم تحقیق مربوط به موضوع تحقیق گزارش شوند که گزارش دهی مذکور میتواند در قالب بیان
میانگینها، درصدها، انحراف معیارها و شاخص هایی از این دست صورت پذیرد.
حشو  : اغلب نویسندگان نتایجی را به صورت جدولی نشان میدهند و دوباره همان نتایج را در متن بیان میکنند. در اینجا حشو صورت گرفته است. برای رفع این اشتباه باید نتایج را به صورت جدولی یا شکلهای گرافیکی نمایش داد و سپس از متن مقاله برای شفاف سازی آنها استفاده کرد، نه آنکه تکرار مکررات کرده و به زبانی دیگر همان
نتایج را بیان کرد.

بحث و نتیجه گیری: معمولاً نویسندگان، قسمت نتایج و قسمت بحث و نتیجه گیری را با یکدیگر ترکیب میکنند. تعداد بسیار اندکی از مجلات اجازه چنین کاری میدهند. بنابراین بحثها و نتیجه گیری نباید در قسمت نتایج بیان شوند. این موضوع شامل بحث در مورد منابع یا علل بروز خطا نیز میشود که نباید در قسمت نتایج آورده شوند. 
عدم استفاده از شکل یا جدول: قسمت نتایج باید شامل حداقل یک جدول باشد. نویسنده حتماً داده هایی برای ارائه کردن دارد و این موضوع ربطی به این ندارد که نویسنده با چه نظمی مینویسد. البته تعداد کمی از مقالات علمی، کامپیوتری و ریاضی از این قاعده مستثنی هستند.

اشتباهات متداول بحث و نتیجه گیری

اشتباهاتی که باید از بروز آنها در قسمت بحث و نتیجه گیری جلوگیری شود به قرار زیر هستند:

 • ترکیب شدن با نتایج: در بسیاری از مقالات مشاهده شده است که نویسندگان مطالب بخش نتایج را با قسمت بحث و نتیجه گیری ترکیب کرده اند. این دو قسمت نمیتوانند با هم ترکیب شوند زیرا اهداف مختلفی را دنبال میکنند. قسمت نتایج مربوط به گزارش دادن نتایج بوده و قسمت بحث و نتیجه گیری مربوط به تفسیر و تعبیر است. دقت شود که در اکثر مجلات این دو بخش بصورت مجزا از یکدیگر نوشته می شوند.
 • نتایج جدید: بعضی اوقات نویسنده نتیجه جدید را در قسمت بحث و نتیجه گیری گزارش میکند، نتیجه ای که قبلاً در قسمت نتایج گزارش نشده است. باز هم یادآور میشویم که کلیه نتایج باید در قسمت نتایج گزارش شوند. اگر هم، نیاز است نتیجه ای در قسمت بحث و نتیجه گیری بیان شود باید قبلاً در قسمت نتایج گزارش شده باشد.
 • نتیجه گیری های دور از ذهن: بعضی از مواقع، نویسندگان نتایج بیش از اندازه بزرگ و جامعی را از پژوهش کوچکشان میگیرند. این مورد فقط میتواند در مقالات اصلی پیشگام (به اصطلاح خودمانی مقالات خفن) اتفاق بیفتد  که به ندرت پیش میآید پژوهشگران تازهکار بتوانند چنین مقالاتی بنویسند. 
 • نتایج ناتمام : بسیار دردناک است اگر بعد از ماه ها پژوهش با این جمله مواجه شویم « نتایج ناتمام است». بنابراین نیاز است نتیجه گیری مناسبی از پژوهش داشته باشید تا در فرآیند داوری با چنین جملات دردناکی روبرو نشوید.
 • منابع داده ای دوپهلو: برخی از مواقع، نویسندگان قسمت بحث و نتیجه گیری را بسیار پیچیده بیان میکنند به گونه ای که نمیتوان به راحتی تشخیص داد کدام نتیجه گیری مربوط به آنها و کدام نتیجه گیری مربوط به مقالات دیگر است.
 • اطلاعات از قلم افتاده: گاهی اوقات نویسندگان از آوردن اطلاعات مهم و حیاتی در قسمت بحث و نتیجه گیری صرف نظر میکنند. (برای اطلاعات بیشتر بخش نگارش بخش بحث و نتیجه گیری را مطالعه کنید)
 • برگرفته از: ساعد نیوز
 • برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
 • نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
 • نرم افزار کیفی: Maxquda
 • تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
 • روش های تماس:
 • Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام
 • Telegram: @abazizi4
مقاله نویسی

چگونه عنوان مناسب برای مقالات ژورنالی پیدا کنیم؟

چگونه عنوان مناسب برای مقالات ژورنالی پیدا کنیم؟

چگونه عنوان مناسب برای مقالات ژورنالی پیدا کنیم؟

نوشتن عنوان مناسب تنها کسری از زمان را به خود اختصاص می دهد که شما نیاز دارید تا کار خود را بر روی کاغذ پیاده کنید. با این وجود، این نقطه شروع بسیار مهم است، زیرا ممکن است بر کار شما و تعداد خوانندگان تاثیر بگذارد.

با افزایش دیجیتالی کردن تحقیق، افراد بیشتر و بیشتر از پایگاه های داده انتزاعی برای یافتن مقالات مربوط به کارشان استفاده می کنند. به همین دلیل است که اگر شما مقاله خود را در نتایج جستجو کنید، باید اطمینان حاصل کنید که عنوان آن خلاصه خوبی از کار شماست و به مخاطبان پاسخ مناسب می دهد. چطور می توانید این کار رو بکنید؟ در اینجا یک راهنمای گام به گام با برخی نکات مفید است.

با پیش نویس شروع کنید

نوشتن یک مقاله می تواند یک روند طولانی داشته باشد که ممکن است چند روز تا چند ماه طول بکشد. در طی این زمان طبیعی است که تصمیم به تغییر برخی از جنبه های مقاله و یا ارائه ایده های جدیدی که قبلا به آن فکر نکرده اید، بگیرید. به همین دلیل، این یک ایده خوب است که ابتدا با عنوان پیش نویس در ابتدای کار شروع کنید و سپس روی نوشتن بقیه مقاله تمرکز کنید. اگر در عین حال با ایده خوبی روبرو شوید، فقط آن را بنویسید و کار خود را ادامه دهید. هنگامی که شما کل متن را آماده کردید، می توانید به عنوان برگردید و برای نسخه نهایی تصمیم بگیرید. در بعضی موارد، این استراتژی می تواند تناقض های بزرگی ایجاد کند، زیرا ممکن است نسبت به همه ویرایش ها و بازنویسی هایتان خیلی آشفته شوید، زیرا ممکن است به سادگی فراموش کنید که تغییراتی در عنوان نیز ایجاد کنید.

انتخاب کنید از چه نوعی می خواهید استفاده کنید

عناوین مقالات ژورنالی به طرق مختلفی صورت می گیرد و شما احتمالا بیشتر آنها را دیده اید. به عنوان مثال، هارتلی (2008) 13 نوع مختلف عنوان نویسی را لیست می کند، اما به منظور وضوح بیشتر ما می توانیم از رایج ترین فرمت ها فقط در سه نوع خلاصه کنیم. (Jamali & Nikzad، 2011):

 • عناوین خبری – یافته های اصلی یا نتیجه گیری را بیان کنید (مثلا “یک برنامه کاهش وزن سه ماهه، افزایش عزت نفس دختران نوجوان را افزایش می دهد)
 • عناوین توصیفی – موضوع مقاله را توصیف می کنند، اما نتایج اصلی را نشان نمی دهند (مثلا “تأثیر حمایت خانواده بر بیماران مبتلا به زوال عقل”).
 • عناوین پرسشی – سوژه را به صورت یک سؤال معرفی می کند (مثلا “آیا آموزش شناختی سبب بهبود عملکرد در وظایف تشخیص الگو می گرد؟”)

هر یک از این سه نوع عنوان خوب است و شما باید فرمت را بسته به نوع اطلاعاتی که می خواهید به مخاطبان خود منتقل کنید انتخاب کنید. عناوین خبری به طور کلی در مقالات پژوهشی استفاده می شوند و بیشترین میزان اطلاعات را در اختیار دارند. اگر شما مایل به تأکید بر بخش فنی تحقیقاتی که انجام داده اید هستید نیز آنها عناوین خوبی هستند. از سوی دیگر، عناوین پرسشی کمتر رایج هستند و برای مقالات مروری ادبیات مناسب تر هستند. اما از سه عناوین بیان شده، نوع توصیفی به نظر می رسد که رایج ترین نوع برای مجلات است .(Jamali & Nikzad، 2011).

چگونه می توان عنوان را تنظیم کرد؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانند به شما در اجتناب از برخی از اشتباهات رایج در هنگام نوشتن عنوان ها کمک کنند:

 • دستورالعمل کتابچه راهنمای انجمن روانشناسی آمریکا را دنبال کنید (APA، 2009). کتابچه راهنما به سادگی و استفاده از عناوین مختصر هنگام تنظیم عنوان تاکید می کند. علاوه بر این، واژه هایی که معنای کم یا  بی معنی هستند، باید از آنها اجتناب شود، زیرا طول کلی عنوان را افزایش می دهند در حالی که ممکن است خدمات نمایه سازی را به اشتباه بیاندازند.
 • اجتناب از عنوان هایی که بیش از حد طولانی هستند. طول توصیه شده یک عنوان بیش از 12 کلمه نیست (APA، 2009). عناوین طولانی تر برای به خاطر سپردن کمی سخت هستند، مقالات با عناوین طولانی کمی کمتر از مقالاتی که دارای عنوان های کوتاه تر هستند دانلود می شوند. (حداقل در علوم زیستی).
 • گاهی اوقات از دو نقطه برای اضافه کردن اطلاعات اضافی به عنوان استفاده می شود، مانند روش شناسی که از آن استفاده شد (مثلا “فعال سازی مغز در هنگام درک انگاره های صورت مانند: مطالعه fMRI”). با این حال، استفاده از یک زیرنویس طولانی می تواند گاهی اوقات دست و پا گیر باشد (مثلا “اعتماد به نفس: آیا می تواند روابط بین فردی را در میان بزرگسالان ساکن جامعه در آمریکای شمالی تقویت کند؟”). در چنین مواردی می توانید عنوان را بدون دونقطه بازنویسی کنید در صورتی که ببینید اطلاعات مهمی از بین نرفته است (هیز، 2010).
 • از کلمات اختصاری در عنوان استفاده نکنید بدون آنکه آنها را هجی کنید (Hartley، 2012). خوانندگانی که با معنی آنها آشنا نیستند، ممکن است به سادگی مقاله را جست وجو کنند حتی اگر به جستجوی آنها مربوط باشد.
 • طعنه، جناس و طنز در عنوان ممکن است به شما در جذب خوانندگان بیشتر کمک کند اما از اغلب از آنها باید اجتناب شود (هارتلی، 2008). مشکل آنها این است که آنها ممکن است توسط خوانندگانی که زبان مادری آنها نیست، خوانده شوند و همچنین از فرهنگ خاصی باشند. علاوه بر این، مقاله شما احتمالا در نتایج جستجو بی ارزش به نظر می رسد.

چندین نوع بنویسید

برای نوشتن چند عناوین احتمالی و آزمایش و بررسی با استفاده از انواع مختلف یا قاعده سازی های جایگزین وقت بگذارید. (Hays، 2010). به این ترتیب، شما قادر خواهید بود به تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد آنها در واقعیت و احتمالا ایجاد ایده های جدیدی بپردازید. گاهی اوقات، فقط با نگاهی به انواع مختلف، می توانید یک ایده بهتر داشته باشید که بهترین جنبه های دو یا چند عنصر پیش فرض را ترکیب می کند. هنگامی که شما آماده برای ایجاد ایده ای هستید، فقط بهترین گزینه را انتخاب کنید و آن را به جای عنوان پیش نویس قرار دهید.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4