بایگانی دسته: روش تحقیق کیفی

ابزارها وتكنيك ها در روش تحقیق کیفی

ابزارها وتكنيك ها در روش تحقیق کیفی

تغيير در رهيافت هاي توسعه براي توجه بيشتر به دانش بومي ومحلي ، ضرورت روي آوري به تحقيقات كيفي را آشكارساخته ومشروعيت بيشتري به آن بخشيده است. تجزيه وتحليل كيفي ،نيازمند ابزارهاي نرم افزاري
 يا به عبارتي روش هاي خاصي است نظر سنجي تسچ:
برطبق اين نظريه ، تحقيقات روي موضوعات زير مي تواند به توسعه ابزار وراهكارهاي كيفي كمك كند: •ويژگي هاي زبان به عنوان عامل اصلي ارتباطات •بازنمايي شناختي /فرهنگي •تجزيه وتحليل گفتمان وقوم نگاري ارتباطات •علوم قومي وقوم نگاري ساختاري •كنش متقابل نمادين وروش هاي قوم نگاري •كشف نظم ها، شامل شناسايي وطبقه بندي عناصر وارتباطات آن ها والگوها •درك معاني متن يا اقدام
بررسي ، واكاوي وتفسير كيفي اطلاعات در هر مرحله وابسته به مهارتها ، سطح آموزش ، بينش وتوانايي هاي تحليل گر است.البته اين اطلاعات كيفي الزاما نبايد بصورت كيفي ، واكاوي وتفسير شوند، بلكه مي توانند بصورت نظام مند در قالب اعداد ، نمودارها ومقياس ها به كار گرفته شوند(شعبانعلي فمي وديگران،1383،  144-143).
ابزارهاي ارزيابي مشاركتي ، فرآيند گردآوري وتجزيه وتحليل اطلاعات را با همراهي اعضاي جامعه تسهيل مي كنند.
اين روشها وابزارها ، فرايندهاي متعددي را براي اين منظور به خدمت گرفته اند واطلاعاتي رابراي مصلحان روستايي فراهم مي آورند.
در روشهاي مشاركتي ، فرآيند گردآوري اطلاعات وهمچنین خود اطلاعات اهمیت یکسانی دارند.
در نتیجه، مباحثات از طریق جوامع ،سازمانهای غیر دولتی ودولت های  محلی پیگیری می شود تا شیوه های کاربرد منابع موجود ، مشکلات ، تعارضات وفرصت های بررسی وبنیادی مستحکم برای توسعه پایدارتر نظام های مدیریت بهره وری فراهم شود(ESSC,1998,28 ).
نکته مهم در این مسیر آن است که گروه ارزیابی مشارکتی زمان لازم را برای توسعه راهبرد  مذاکرات جوامع تدارک ببینندواین فرایند را گام به گام به جلو هدایت کنند.در بیشتر اوقات این ارزیابی ها اگر در این چها چوب زمانی حرکت کنند به موفقیت خوبی دست پیدا خواهند کرد.
بعد از هر مرحله گروه تسهیل گر نیاز به زمانی برای تحلیل داده ها ومدارک بدست آمده دارد تا برای مرحله بعد مهیا شود.
بنابر این در این روش، اطلاعات در  پیچ وخم مراحل از بین نخواهند رفت وحتی برای توسعه طرح مدیریتی مناطق مرتبط ومشابه ، استفاده خواهند شد(Barbara,2002,4  ).
هر چند مقررات وروش های خاص واستانداردی برای آزمون روایی واعتبار اطلاعات حاصل از پژوهش های کیفی ارائه نشده است ،شعبانعلی فمی ودیگران به نقل از پاتون نکات زیر را که به شکل دستورالعمل های اجرائی بیان شده است ، برای ارتقای کیفیت واعتبار این واکاوی ها پیشنهاد کرده اند: •تمرکز تجزیه وتحلیل بر اهداف •اتخاذ راهبردهای مناسب برای پرسشگری ،مشاهده وتجزیه وتحلیل محتوا •یافتن الگوها وتوسعه نظام های طبقه بندی در تجزیه وتحلیل استقرایی •شناسایی فرایندها وپیوندها میان داده ها وتجزیه وتحلیل علل،عواقب وارتباطات(شعبانعلی فمی ودیگران،144،1383).
تجزیه وتحلیل داده ها یکی از بخشهای اساسی هر بررسی کیفی است.
البته باید توجه داشته باشیم که برای بررسی های کیفی مانند بررسی های کمی ، فرمول ثابت ومشخصی برای تجزیه وتحلیل یافته ها وجود ندارد.
به اعتقاد میلز این نوع از تجزیه وتحلیل ها قبل از آنکه روالی علمی باشند، مهارت فکری وذهنی محسوب می شوند. معمولا نقطه دقیقی برای اتمام گرد آوری داده ها وآغاز فرایند تجزیه وتحلیل وجود ندارد ، بلکه طی فرایند گرداوری داده ها ، ممکن است ایده هایی برای تجزیه وتحلیل شکل گیرد وبراساس آن تفاسیری از داده ها صورت پذیرد ، بنابراین ، محقق باید این تفاسیر را در کنار داده ها یادداشت کند .همپوشانی گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آن به بهبود کیفیت هر دو مقوله می انجامد(همان،145).
انتخاب روش های گردآوری اطلاعات
قبل از هر چیز باید این نکته روشن شود که در تحقیقات مشارکتی روستایی ، هیچ یک از روشهای گردآوری داده ها نسبت به روشهای دیگر برتری ندارد، بدین معنی که هر روشی مناسب ترین روش برای گردآوری نوعی از اطلاعات است.
برای تصمیم گیری درباره انتخاب روش ، نقطه شروع منطقی ، تعریف نوع اطلاعات مورد نیاز است.
اصولا طبقه بندی کمی وکیفی وتمایل بیش از اندازه به گردآوری هر یک از آنها نادرست است ودر اغلب مواقع بهتر است که هم اطلاعات کمی وهم اطلاعات کیفی بدست آید.
بدین ترتیب در مطالعات کوتاه مدت ومیانبر ، استفاده از تکنیک های مرکب ، معمولا مناسب تر از تکیه بر یک روش منفرد گردآوری اطلاعات است (فرشادگهر وضیایی بیگدلی،69،1383).

در تعیین فنون گردآوری داده ها وتوافق بر سر میزان استفاده از آن ها در شیوه های مختلف ، باید به چند مورد توجه کنیم که در زیر به بررسی مختصر آن ها می پردازیم(همان):

•میزان حساسیت اطلاعات با توجه به زمینه فرهنگ محلی            

●توافق روی یکی از فنون نفوذی یا غیر نفوذی ، مستقیم یا غیر مستقیم ، بسته یا باز

•مقایسه روش ها با اطلاعات ویژه مورد نیازاولین پرسش کلیدی در انتخاب فنون مناسب گردآوری داده ها این است که آیا اطلاعات مورد نیاز ، از حساسیت برخوردارند یاخیر؟
اطلاعات حساس در سطح عام، اطلاعاتی تعریف می شوند که نمی توان آن ها را بطور مستقیم بدست آورد ، زیرا پاسخ های مردم به پرسش ها ، تحت تاثیر فراسنجه ها یا عللی است که داده های غیر واقعی یا نادرست را حاصل می کند.در نتیجه،  پژوهشگران ممکن است به پاسخ هایی دست یابند که پایایی مطالعه را تضعیف می کنند.
اطلاعاتی که در فرهنگی خاص یا در یک ناحیه ، حساس تلقی می شود ، ممکن است در جای دیگر حساس نباشد.برای مثال ، در برخی از کشورهای آفریقای غربی ونپال مردم دوست ندارندبچه هایشان سرشماری شوند.در این نوع فرهنگ ها حتی یک پرسش ساده ، مثل ” چند تا بچه داری؟” پاسخ هایی نادرست در پی خواهد داشت.
اما در بسیاری از کشورها ، والدین با میل ورغبت به جزییات پرسش هایی پاسخ می دهند که در باره فرزندان مطرح می شود.
در مناطق دیگر ، بسیاری از مسائل مربوط به بهداشت ، خصوصی تلقی می شود ، بنابراین از حساسیت برخوردار است(همان).
سریع ترین راه تشخیص حساس بودن یا نبودن اطلاعات ، پرسیدن از مردم بومی است.
برای مثال می توان به جریان مطالعه در یکی از روستاهای بوتسوانا اشاره کرد که در آن ترکیبی از فنون مشارکتی وغیر مستقیم بکار رفت ، زیرا کارگران نسبت به هر پرسشی که در باره ثروت بود ، حساسیت بالایی داشتند ، بنابراین تمام پرسشهای مستقیمی که در ارتباط با ثروت کشاورزان ودامداران بود حذف شد(همان،71).
غیر از حساسیت برخی اطلاعات ، مشکلات دیگری نیز وجود داردکه کار گرد آوری اطلاعات صحیح را با مشکل مواجه می کند.تمایل به نشان دادن آگاهی مناسب وبالا یکی از آن دسته مشکلات است .
بنا براین زمانی که مردم بخواهند مودب باشند ،ناخوشایند برخورد نکنندوبرای هر موضوع ، تفسیر غیر منطقی نداشته باشند ، ممکن است پاسخ هایی بدهند که از نظر اجتماعی مطلوب است.

از جمله این پرسشها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

درباره جامعه

•آیا کارگران بهداشت مناسب دارند؟

•آیا شما در شورای روستا شرکت می کنید؟

•آیا اگر پروژه ای را آغاز کنیم مشارکت خواهید کرد؟

درباره سازمان ها

•آیا مدیر شما تاثیر گذار است؟

•آیا شماتمایلی برای همکاری با این نهاد دارید؟

•آیاکارمندانتان به شما دسترسی دارند؟از دیگر مشکلات گردآوری اطلاعات می توان به تمایل روستاییان به ارائه اطلاعات نادرست اشاره کرد.
بدین ترتیب ممکن است افراد اطلاعات درستی ارائه ندهند ، زیرا مبهم ماندن واقعیت رابه نفع خود می بینند.

چنین پاسخ هایی ممکن است به پرسش هایی از قبیل پرسش های زیر داده شود:

•چند راس دام دارید؟

•آیاشما وزن فرزندتان را می دانید؟

•آیا سرایداران، جلسه های ماهیانه برگزار می کنند؟

•میزان فروش سال گذشته شما چقدر بوده است؟(همان،72 ).در برخی موارد پاسخ دهندگان به امید برخورداری از امکانات ، پاسخ های صحیحی ارائه نمی دهند.
در بسیاری از این موقعیت ها ، مردم این احساس را دارندکه اگر به پرسش ها به شیو ه معینی پاسخ دهند، می توانند از امکانات یا کمک هایی برخوردارشوند.

برای مثال ممکن است به پرسش های زیر پاسخ بدهند که احتمال دریافت کمک را بالا ببرد:

•آیا شما مشکل آبرسانی دارید؟

•داشتن مرکز بهداشت در روستای شما ضروری است؟

•آیا کشاورزان بذر کافی برای کاشتن سبزیجات دارند؟

•آیا شما برای ایجادسیستم جدید آبرسانی هزینه ای پرداخت می کنید؟(همان،73)با وجود مشکلات عنوان شده ، راه برون رفت از بحران اطلاعات ناصحیح ،استفاده از همکاری خود مردم در تمام مراحل تحقیق وبرنامه ریزی است، بنابراین توجه به فنون وروشهای مشارکتی یکی از راههای تعامل فعال ذی نفعان روستایی با مصلحان روستایی است.
در زیر ، مهم ترین تکنیک های مشارکتی در چهار بخش بررسی می گردد:
– فرآیندهای بحث وگفتگو ومشاهده
– نمودارها وفهرست ها
– جدول ها وچارت ها -روش های تجزیه وتحلیل ویژه – – -فرآیندهای بحث وگفتگو ومشاهده
مصاحبه های نیمه سازمان یافته:
این نوع مصاحبه روشی غیر رسمی ومشارکتی در زمینه گردآوری داده ها با استفاده از پرسش های باز است.
این روش از جهات گوناگون با مصاحبه سازمان یافته تفاوت دارد.در مصاحبه سازمان یافته پرسش ها معمولا از پیش تعیین شده ، ثابت وهمشکل اند، که این همشکلی پاسخ ها را نیز در بر می گیردواین باعث می شود پرسشگر به راحتی پاسخ پرسش های خود را از مخاطبان دریافت دارد.
از آنجا که در مصاحبه سازمان یافته از پرسش های بسته استفاده می شود، این روش در مقایسه با مصاحبه نیمه سازمان یافته انعطاف پذیری ناچیزی داردومخاطب ناچار است در چهار چوبی مشخص به اظهار نظر بپردازد.
در حالیکه در مصاحبه نیمه سازمان یافته تنها تعدادی از پرسش ها از قبل تعیین شده اند وبسیاری از آنها طی مصاحبه طرح می شوند.
انعطاف پذیری در روش نیمه سازمان یافته به این معنی نیست که مصاحبه ساختار مشخصی نداردوهیچگونه کنترلی بر فرآیند نیست.
در این روش به جای استفاده از پرسش نامه رسمی از یک فهرست هم سنجی یا مقابله از قبل تعیین شده استفاده می شود.
در این روش ، جلسه ای با حضور افراد غیر بومی در مقام پرسشگر(ان)وگروهی از روستاییان تشکیل ودر  ارتباط با موضوع مورد بررسی ، تعدادی از پرسش های از پیش طراحی شده ، پرسیده می شود.در طول مصاحبه مسائل یا موضوعات جدید مطرح شده روستائیان به فهرست هم سنجی پرسشگر(ان) اضافه می شود تا ادامه بحث مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر این در این روش مانند روشی مشارکتی ، مکالمه میان پرسشگر ومخاطبان اهمیت خاصی دارد وبه عبارتی ، گفت وگوی دوطرفه میان هر دو گروه ، جوهره این روش را تشکیل می دهد.
بنا براین لازم است پرسشگران به انواع مهارت های ارتباطی ، به خصوص صبر وحوصله در شنیدن نظرات مخاطبان ، یادداشت کردن سریع مطالب با اجازه آنها وپرهیز از ایجاد اختلال در میان گفتگو مجهز باشند(شعبانعلی فمی ودیگران،149،1383).

علاوه بر یادداشت برداری سریع در ترکیب بندی این نوع از مصاحبه ، رعایت نکات زیر اهمیت زیادی دارد:

•بیان مقدمه ای کوتاه ومعرفی مختصر برای احساس آرامش مصاحبه شونده، برقراری ارتباط وپذیرفته شدن وبالا بردن اعتماد، حائز اهمیت است. معرفی باید در بر گیرنده اطلاعات عملی در باره مصاحبه کننده واهداف مصاحبه باشد.

•مصاحبه باید بابیان حقایق ، پرسش هایی که فهم آن آسان است ونیز پاسخ هایی آغاز شود که جدال برانگیز نیستند.

•پرسش ها باید به گونه ای باشد که از شکل عام به شکل خاص حرکت کنند،برای مثال :”چند فرزند دارید، چند فرزند زیر پنج سال دارید، معمولا چه کسی در انجام کارهای کشاورزی یه شما کمک می کند، سن کسانی که کمک می کنند چقدر است؟”(فرشادگهر وضیایی بیگدلی،82،1383).برای ارتقای کیفیت مصاحبه بهتر است که پرسشگران از رشته ها یا تخصص های مختلف باشندوبه اصطلاح یک تیم چند رشته ای این کاررا هدایت کند تا جوانب گوناگون موضوع ، بررسی شود.
الف- دسته بندی
مصاحبه نیمه سازمان يافته مي تواند با افراد يا گروه هاي مختلف صورت گيرد.
ميكلسون مصاحبه را بر اساس نوع يا تركيب پرسش شوندگان به سه گروه كلي تقسيم مي كند(شعبانعلي فمي وديگران،153،1383-151):
1- مصاحبه انفرادي:
در اين نوع مصاحبه ، اغلب تعدادي از افراد جامعه ، نمونه انتخاب مي شوند تا اطلاعات مورد نظر از آن ها كسب شود. از اين نوع مصاحبه هم در روش هاي مشاركتي وهم در شيوه هاي تحقيقي اكتشافي يا پروژه هاي زمينه يابي استفاده مي شود.
در مصاحبه انفرادي ، اعتقاد بر اين است كه افراد به دليل تفاوت سني وجنسيتي داراي تجربيات ، نگرش ها ، عقايد ونظراتي متفاوت اند كه اين خود موجب توليد اطلاعات متنوع مي شود.
2- مصاحبه با مطلعان كليدي:
افراد يا مطلعان كليدي عبارت اند از كساني كه بينش ونظرات خاصي درباره موضوع مورد بررسي دارند. اين افراد الزاما كارشناسان يا رهبران محلي نيستند ، بلكه مي توانند افراد عادي مطلع در روستا   يا كشاورزاني باشند كه محصولات متفاوتي را كاشته اند.
اين نوع مصاحبه معمولا زماني مورد توجه وتاكيد است كه محقق به دنبال كسب اطلاع درباره موضوعي به خصوص باشد.
3- مصاحبه گروهي:
مصاحبه گروهي دسترسي به بدنه وسيع تري از دانش محلي واجتماعي را فراهم مي آورد.
افراد گروه مي توانند به صورت نمونه انتخاب وبه مصاحبه دعوت شوند يا بطور اتفاقي در محل مصاحبه گرد هم آيند.معمولا تعداد افراد گروه نبايد از 20تا 25 نفر تجاوز كند زيرا كارمصاحبه دشوار مي شود.
پويايي مصاحبه گروهي باعث طرح پرسش هاي غير منتظره وهمچنين توليد اطلاعاتي فراتر از اطلاعات گردآوري شده از مصاحبه هاي انفرادي مي شود.
گروههاي مورد مصاحبه مي توانند دونوع باشند:-گروههاي مخلوط             -گروههاي متمركز يا كانوني
گروههاي مخلوط : شامل آن دسته از گروههايي است كه از نظر ويژگي هايي نظير سن ، جنسيت وساير خصوصيات مخاطبان ، ناهمگن اند. البته درتشكيل گروههاي مخلوط ، مصاحبه شوندگان بايد علايق مشتركي داشته باشند، بنابراين بايد از تشكيل گروه هايي كه ميان افراد آن تضاد سليقه ،‌علاقه ومنافع است ، پرهيز شود.
گروههاي متمركز يا كانوني : شامل گروه هاي همگن از نظر جنسيت ، سن يا ساير ويژه گي هاي فردي وحرفه اي اند كه در باره موضوع خاص مرتبط با كارشان اطلاعاتي عميق دارند.اين گروهها شامل 6تا 8 نفرند كه با حداقل نقش هدايت گري يا تسهيل گري پرسشگر، به بحث درباره جزئيات موضوع می پردازند.
ب- مشكلات
در اين روش بايد ميان اطلاعات بيشتر و اعتماد روستائيان تعادل برقرار شود.
گاهي روستاييان نسبت به برخي از پرسش ها حساس اند واگر به آنها فشار آورده شود ،‌ممكن است اعتمادشان به محقق سلب شود .
از آنجا كه اعتماد وتفاهم متقابل از پيش نيازهاي اساسي موفقيت پروژه هاي ارزيابي مشاركتي روستايي ومصاحبه هاي نيمه سازمان يافته است ، محقق بايد در پرسيدن پرسش ها ، حدود را رعايت كند ونبايد با پرسيدن سوال هاي اضافي اين اعتماد را از بين ببرد(همان،153).
گاهي اوقات مردم براي ارائه ساير جنبه هاي موضوع تمايل نشان نمي دهند،‌بدين معني كه احتمالا به هر دليلي از جنبه هاي خاص ناراضي اند.
بطور مثال ، در بهره برداري بي رويه از گياهان دارويي ، آنها مايل اند در باره اثرات دارويي ،قيمت گياه و وضعيت بازار آن پاسخ دهند ، در حالي كه از بحث درباره تخريب مراتع واثرات زيست محيطي ناراضي اند.
در اين موارد بهتر است پرسش ها بصورت غير مستقيم طرح شوند، يعني بجاي اينكه پرسيده شود نظر يا احساس شما درباره فلان موضوع چيست،بهتر است بپرسيم شما فكر مي كنيد ساير روستاييان درباره اين موضوع چه احساس يا نظري دارند.
ضمنا بايد توجه داشت كه آن ها نبايد از موقعيت مصاحبه احساس خطر كنند (simanowits,1999,25).
پ- دستورالعمل
قبل از هر چيز بايد به آماده كردن برخي موضوعات براي بحث وشناسايي افراد يا گروههايي پرداخت كه گروه ارزيابي مشاركتي مي خواهد با آنها صحبت كند.

پس از از انتخاب موضوع موارد مهم زير بايد در مصاحبه نيمه سازمان يافته رعايت شود:

•انتخاب زمان مصاحبه براي هدايت مصاحبه

•پرسيدن پرسشهاي باز كه مبناي مصاحبه وبحث اند وپايه هاي انعطاف پذيري در بحث را به ترتيبي فراهم  مي آورند كه مسائل جديد بطور كامل وموشكافانه بررسي شوند.- حداقل يكي از اعضاي تيم ارزيابي يادداشت برداري كند.- بعد از مصاحبه نيز گروه بايد در خصوص تكميل اطلاعات وگزارش بحث كند.در دستوالعمل انجام مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته ،‌برخي ويژگي ها مربوط به تعداد افراد گروه وزمان اجراي مصاحبه است وتعدادي ديگر، بهترين شيوه هاي اجراي آن را در بر مي گيرند.
بطور مثال براي اجراي دوستانه مصاحبه وايجاد تفاهم در خصوص حضور تيم مشاركتي در روستا ووظايف آن كه همان يادگيري از شرايط محلي است، بايد شروع مصاحبه با احوال پرسي به شيوه محلي باشد.
از ديگر شرايط استاندارد مي توان به ويژگي هاي مصاحبه كننده اشاره نمود كه اجراي خوب و موفقيت آميز مصاحبه در گرو تقويت اين گونه ويژگي ها در مصاحبه كنندگان است:   – فراخ انديش بودن          – با دقت وحوصله گوش دادن وجز آن.

دستورالعمل انجام  مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته به شرح زير است( شعبانعلي فمي وديگران،154،1383): •تيم پرسشگري شامل 2 تا 4 نفر از رشته هاي مختلف باشد.

•شروع مصا حبه با احوالپرسي به شيوه محلي وابزار اين نكته باشد كه تيم پرسشگري براي يادگيري در محل حضور دارد.

•شروع پرسشگري با طرح پرسش هايي در خصوص افراد يا چيزهاي مشهود وعيني باشد.

•اجراي مصاحبه به شيوه غير رسمي واضافه شدن پرسشهاي جديد حين بحث باشد.

•فراخ انديش وبي نظر وغرض باشد.

•اجازه دهيد تا هر فرد از افراد تيم مجموعه پرسشهاي خود را درباره يك موضوع به پايان رساند.

•با نهايت دقت به طرح پرسشهاي حساس بپردازيد.

•به صورت نوبتي يادداشت برداري كنيد.

•به علائم غير كلامي توجه كنيد.

•از پرسشهاي تلقيني وقضاوت هاي ارزشي پرهيز كنيد.

•از پرسيدن پرسش هايي كه مي توان بصورت بله وخير به آنها پاسخ گفت پرهيز كنيد.

•مصاحبه هاي فردي بيش از 45 دقيقه طول نكشد.

•مصاحبه هاي گروهي بيش از 2 ساعت طول نكشد. هر پرسشگر فهرستي از موضوعات يا پرسش هاي كليدي را قبلا در دفتر خود يادداشت كرده باشد.ت- اشتباهات معمول
شناخت اشتباهات مي تواند در اجراي اثربخش مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته موثر باشد.

اشتباهات معمول در انجام مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته به شرح زير است:

•عدم موفقيت در گوش دادن با دقت

•تكرار پرسش ها •كمك كردن به پاسخگو براي پاسخ دادن به پرسش هاي طرح شده

•پرسيدن پرسش هاي مبهم            

●پرسيدن پرسشهاي غير مهم وضروري

•اعتقاد داشتن به همه چيز وناتواني در قضاوت در مورد پاسخ ها

•مصاحبه را به درازا كشاندن             

●تعميم افراطي يافته ها

•اتكاي بيشتر به پاسخ هاي تحصيل كردگان، بزرگسالان ، ثروتمندان ومردها

•عدم توجه به هر چيزي كه با عقايد وتعصبات پرسشگر جور نباشد.

•ارزش دادن بيش از حد به پرسش هايي كه پاسخ كميّ دارند.        

●يادداشت برداري ناقص
بحث گروهي
بحث گروهي با جامعه يا ذي نفعان متعدد به ما اجازه مي دهد كه در مقايسه با مصاحبه نيمه سازمان يافته ،‌دامنه اي از علايق ودلواپسي ها مكشوف شود.
اين فرايند،‌آگاهي درخصوص منبع دلواپسي ها وتعارضات را افزايش مي دهدوبستري براي موضوع گفت وگو مهيا مي سازد.
اطلاعاتي كه در طول اين فرايند از راه ملاقات با گروههاي ذينفع گردآوري مي شود، ممكن است به توسعه طرح ونقشه اي مديريتي كمك كند كه مورد پذيرش تمام گروهها باشد(Baraba,2002,6).

براي اجراي بحث گروهي مناسب وكارا رعايت نكات زير مي تواند كمك كننده باشد(Ibid.,7):

•انتخاب زمان وموقعيت مناسب به ترتيبي كه بحث وملاقات بدون هرگونه مزاحمتي صورت پذيرد.

•تشويق وترغيب تمام گروهها ودسته هاي مورد نظر به شركت در بحث گروهي به ترتيبي كه دامنه وسيعي از اطلاعات تكميلي رادر خصوص موضوع مورد نظر فراهم آورند وبه اين ترتيب اطلاعات وعقايد متفاوت را در اين خصوص از نظر دور ندارند.

•گسترش فنوني كه مشاركت تمام گروه ها را برمي انگيزد.

•پرسيدن پرسشهاي باز براي گسترش عقايد، تعابير وتفاسير پاسخگويان

•توافق در خصوص چگونگي هدايت ملاقات با گروه ها به همراه حفظ انعطاف پذيري در مباحث به شكلي كه تمام مسائل وموضوعات قابليت آشكار شدن داشته باشند.

•يادداشت برداري يكي از اعضاي گروه از مباحث

•انجام مباحثات تكميلي در پايان مصاحبه از طريق گروهمشاهده
اصطلاح مشاهده ، به ديدن ساده وثبت برخي وقايع اطلاق مي شودكه به خودي خود در وضعيتي خاص رخ مي دهند.
زماني كه اطلاعات حساس ونياز به دقت زياد دارد، مشاهده مهم ترين روش براي گردآوري داده هاست.
از روش مشاهده هم در خصوص گردآوري اطلاعات فيزيكي و هم  عملكردهاي رفتاري مي توان استفاده كرد.
بطور مثال مشاهدات دست اول مي تواند مشخص كند كه چه كسي به پست هاي بهداشتي وكلينيكي توجه دارد وچرا آن كار را انجام مي دهد واين كه تصميمات چگونه در گروه هاي  بهره بردار جامعه تنظيم مي شوند. بدين ترتيب در اين روش ،‌اطلاعات دقيق تري از روش مصاحبه دريافت مي شود(فرشادگهر وضيايي بيگدلي ، 77،1383).

درهر حال،‌ محدوديت هاي متعددي نيز در مورد تاثير روش هاي مشاهده وجود داردكه در زير به آنها اشاره مي شود(همان،78):

•اين روش ها زمان زيادي مي برند.

•حوزه تاثير اين روش ها برتعداد مشخصي از نمونه ها اعمال مي شود،‌مثلا در فرايند مشاهده روستا تنها مي توان براي خانه هايي كه نزديك جاده هستند ، تسهيلاتي فراهم كرد.

•روش مشاهد ه انتخابي مي تواند سبب شود تا تصويري كامل از آنچه اتفاق مي افتد نداشته باشيم.

•بنا به تعريف ،‌در روش مشاهده ،‌تنها به آنچه در حال حاضر در حال وقوع است توجه مي شود ونه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.

•در اين روش ،‌اطلاعات توصيفي ارائه مي شود كه به خودي خود كاربردي ندارند وبايد تفسير شوند. چه بسا تعيين معاني فرهنگي خاص براي اين حادثه مهم ، رويداد ، الگوهاي رفتاري يا شرايط فيزيكي ، گمراه كننده باشد.

براي مثال ، در يك مدرسه از روستاهاي هند ، مشاهده شد كه دانش آموزان بطريهاي آبي به مدرسه مي آورند كه داخل آنرا لجني سبز پوشانده است.مشاهده كننده نتيجه گرفت كه هيچ گونه آبي در مدرسه وجود ندارد ودانش آموزان از همان بطريهاي كثيف ، آب مي نوشيدند ، در حالي كه با پرسش از دانش آموزان معلوم شد كه دانش آموزان آن آب را براي باغ مدرسه مي آورند.

•كيفيت روش مشاهده به آموزش مشاهده كننده بستگي دارد.مشاهده بر دو نوع است :- مشاهده مشاركتي              – مشاهده سازمان يافته
1-مشاهده مشاركتي
مشاهده مشاركتي زماني رخ مي دهد كه مشاهده كننده تا حدي در موقعيت مورد مشاهده ،‌شركت دارد.اين روش را خصوصا مردم شناساني بكار مي برند كه ماهها يا حتي سال ها در جامعه مورد مطالعه زندگي مي كنند. براي دستيابي به موفقيت ، مشاهده كنندگان به سطح بالايي از خود آگاهي ، حافظه قوي ، احترام به مردم  وقضاوت   بي طرفانه نياز دارند.
بدون اين موارد، مشاهده مشاركتي مي تواند به دليل مشاهده انتخابي ، فراموشي وناتواني در دستيابي به معاني معتبر رفتارهاي مشاهده شده ، تصويري نامناسب از يك وضعيت را ارائه دهد(همان ، 79).
2- مشاهده سازمان يافته
مشاهدات را مي توان با استفاده از مدارك ثبت مشاهدات يا روش هاي ديگر، براي توجه به انواع رفتارها ، در محدوده زماني از پيش تعيين شده به شكلي نظام مند سازمان دهي كرد.از مشاهدات سازمان يافته مي توان براي گردآوري انواع مختلف اطلاعات استفاده كرد(همان).
نمودارها وفهرست ها

نمودارها وفهرست ها را مي توان در انواع زير نام برد:

•نمودارون

•نموداربرنامه روزانه

•نمودار نظام ها

•تقويم فصلي

•نمودارگردش كار

•قدم زدن عرضي

•نيم رخ هاي تاريخي

•برش عرضي تاريخي

•خط سير زمان

•خطوط روندنمودار ون
نمودارهاي ون با عناوين ديگري چون نمودارهاي شبكه اي يا در زبان هندي به نام نمودارهاي چاپاتي شكل كه همان نان هاي گرد كوچك در هندوستان است ،‌نيز ناميده مي شود.
اين نمودارها در واقع يكي از روشهاي ديداري ارزيابي مشاركتي روستايي اند كه با كمك آن ها ارتباطات ، تماس يا پيوند بين افراد ، موسسات ،‌گروه ها يا سازمان ها نمايش داده مي شوند(شعبانعلي فمي وديگران،206،1383).

در این شکل فلش ها وخطوط ، تعاملات متفاوت میان گروه های بهره بردار گوناگون وهر گروه با منبع ویژه (در اینجا جنگل) را نشان می دهند.

از این نمودار چنین بر می آید که :

•جامعه ، پیمانکاران،صنعت واداره جنگل ومرتع بصورت مستقیم با جنگل در ارتباطند.

•کارمند اداره صف از طریق پیمانکار واداره جنگل ومرتع  با جنگل در ارتباط است.

•صنعت ، تعاملاتی با اداره جنگل ومرتع وپیمانکار دارد.

•پیمانکار از راه پرداخت پول به کارگران ، ارتباط متقابلی با جامعه دارد.جامعه نیز از طریق تامین کارگر در تعامل با خدمات جنگل است(Ibid.).
در این مسیر مصاحبه های نیمه سازمان یافته با گروههای متفاوت بهره بردار ، می تواند برای شناسایی انواع تعاملاتی که رخ می دهد ، کمک شایانی بکند وبنابراین اطلاعات بیشتری برای بهبود مدیریت فراهم آورد.تعاملات ممکن است شامل پرداخت حقوق یا اجاره بها (برای مثال میان صنعت واداره جنگل ومرتع) باشد(Ibid.,57).

تقویم فصلی
اثر فصل یکی از عواملی است که زندگی ومعیشت روستاییان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط زندگی روستاییان در فصل های مختلف ، یکسان نیست وتغییر می کند. آنها در هر فصل، مشکلات وفرصت های ویژه ای دارند که به سایر فصول تعمیم پذیر نیست.
برای مثال عواملی چون شرایط اقلیمی ، میزان بارندگی ، سطح زیر کشت محصولات ونوع کشت ، دسترسی به آب ، سوخت ، نیروی کارگری وخوراک دام، الگوی مصرف مواد غذایی ، تقسیم جنسیتی کار ونظایر آن کاملا تابع تاثیر فصلی است.
این تغییرات فصلی را می توان با ترسیم تقویم ها ونمودارهای فصلی بررسی کرد که یکی از روشهای ارزیابی مشارکتی است(شعبانعلی فمی ودیگران،201،1383).
تقویم فصلی که مردم محلی آن را ترسیم می کنند ، وسیله ای سودمند برای جمع آوری اطلاعات در باره روند های فصلی جوامع سنتی وتعیین دوره های خاص وبحرانی است.این شیوه بهترین وسیله در بحث های گروهی است که منجر به دستیابی اطلاعات مختلف می شود.
تقویم های فصلی اغلب روی زمین وبا استفاده از دانه ها و سنگ ها ایجاد می شوند.
در موارد دیگر گراف های خطی ساده می تواند نشان دهنده افزایش وکاهش یک موضوع طی فصل باشد.
مجموعه ای کلی از متغیرها شامل بارش ، توالی محصولات وتقاضای نیروی کار ، دسترسی به شغل وپول، مهاجرت بیرونی ، اشاعه بیماریهای انسانی ، میزان هزینه وجز آن  ،همچنین دوره های مهم مانند اجرای نمایشگاهها می تواند در تقویم فصلی آورده شود(Poffenberger et al., 1992b,12).
بطور کلی روند ها تنها باید بصورت تقریبی وکیفی نشان داده شوند وکمیت ها ( مانند عملکرد هر محصول یا ساعت نیروی کار ) به ندرت هدف تیم مشارکتی اند.
تقویم فصلی ، اسناد ومدارک تولیدات جاری در طول زمان را به همراه دامنه تغییرات برداشت محصول در طول فصل نشان می دهد. این اطلاعات می تواند برای تخمین بازده محصول تولیدی نیز بکار رود(Barbara,2002,26).

برای ترسیم نمودار فصلی مراحل زیر باید به ترتیب انجام شود:

•انواع تولیدات (برای مثال تولیدات جنگلی ) با فهرست برداری شناسایی شود.[اگر تولیدات بسیار زیاد باشند ،مناسب تر خواهد بود تا تولیداتی را برای تحلیل فصلی شناسایی کنیم که ارزش اقتصادی بالاتری دارند(برای مثال 3تا5 محصول غذایی ، دارویی و سوختی )].

•تمام تولیدات با ارزش تجاری چه فرآوری شده وچه خام باید در فهرست وجود داشته باشد.

•محقق ابتدا  12  سنگ کوچک را بر می دارد و به نام ماههای سال در یک ردیف روی زمین می چیند.

•سپس یک محصول یا دسته ای از محصولات (محصولات زراعی یا  باغی ، تغذیه ای یا سوختی وجز آن) را برای بحث در یک زمان خاص انتخاب می کند.

•سپس محقق از روستاییان در خواست می کند تا ماههایی از سال را معیین کنند که هر محصول در دسترس است.[روستاییان می توانند از بذرها برای نشان دادن دسترسی نسبی ودامنه زمانی دسترسی به محصول مورد نظر ومیوه دادن استفاده کنند].

•بعد از نشان داده شدن اطلاعات هر محصول روی زمین ، اطلاعات باید روی کاغذ بازنویسی شود.

•سپس نوبت به محصول یا دسته محصولی دیگر می رسدکه این کار نیز روی تقویم زمینی صورت می گیرد. این تقویم می تواند بصورت بسیار موثری د رشکل دایره ترسیم شود.

ماکِرجی برای ترسیم تقویم های فصلی توصیه می کند که ملاحظات زیر مد نظر قرار گیرد:

•بررسی ومطالعه فعالیتها وعوامل متعدد در یک زمان وبر روی یک تقویم فصلی باعث افزایش پیچیدگی در تجزیه وتحلیل وخسته شدن روستاییان می شود.

•برای بررسی برخی موارد مانند درختان ، سبزیجات، میوه جات ، گل ها ونظایر آن می توان از برخی نمادهای واقعی بطور مستقیم برای بازنمایی آن موارد استفاده کرد.برای مثال برای نشان دادن اثرات فصلی بر تولیدات یک درخت یا سبزی خاص می توان از برگ آن بصورت نماد نمره دهی يا رتبه بندي استفاده كرد.اين كار كمك مي كند نیروها والگوهاي مرتبط با اثرات فصلي  وعوامل مورد مطالعه ، بهتر بتواند بررسی وشناخته شود(شعبانعلی فمی ودیگران،203،1383-202).

•برای آنکه تجزیه وتحلیل اثرات فصلی معنی دارتر وفهم پذیرتر باشد، بهتر است عوامل مورد مطالعه ومندرج در تقویم فصلی از نظر میزان بزرگی یا گستردگی نیز بررسی ونمایش داده شوند. برای مثال در نشان دادن تفاوت میزان بارندگی در فصل های مختلف ، تغییرات مورد نظر به گونه ای در نمودار یا تقویم فصلی ارائه شوند که ناظران آن به راحتی بتوانند شدت یا میزان بارندگی  در فصل بهار یا سایر فصل ها را درک وهمچنین نسبت های میزان بارندگی در هر فصل را نسبت به فصل های دیگر محاسبه کنند.تقویم فصلی مربوط به تناوب تولیدات جنگل واستفاده از آنها

برش عرضی تاریخی
در این تکنیک ، جامعه با اتکا به حافظه تاریخی خود، برش هایی را از منطقه /مناطق برای تشخیص وشناسایی    نظام های مدیریتی موفق وناموفق وتحولات مربوط ترسیم می کند، به ترتیبی که از این راه بتوان از اشتباهات یکسان اجتناب ونگرش ها وجوانب مثبت ارزش های گذشته را برای توسعه جامعه ثبت کرد.
برای ترسیم برش عرضی تاریخی ، از یک مجموعه نقشه های کاربری اراضی استفاده می شود تا ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی وشرایط منابع طبیعی یک جامعه یا منطقه در مراحل مختلف تاریخی آن مشخص شود.
برای این منظور معمولا سه  نقشه طرح می شود که شرایط یک نسل قبل، نسل فعلی وشرایط مورد انتظار نسل آینده را نشان می دهند. برای این منظور شرکت کنندگان نقشه ای از شرایط موجود زیست محیطی ، اجتماعی – اقتصادی وجمعیتی را ترسیم می کنند. سپس با کمک بزرگ ترهای جامعه ، همان تمرین برای ترسیم شرایطی که بیست سال پیش وجود داشته است تکرار می شود، سپس این دونقشه از طریق جلسات بحث با هم مقایسه می شوند تا تغییرات به وجود آمده وریشه آنها مشخص شوند.
برطبق فهرست تغییرات وعلت آنها ، نقشه ای که چشم انداز شرایط مورد انتظار را در صورت ادامه روند موجود در بیست یاسی سال آینده نشان می دهد با مشارکت مردم طراحی می شود. نقشه آینده را می توان تحلیل واز طریق بحث ، راههای رفع مشکلات موجود ودستیابی به وضعیت مطلوب را بررسی کرد(Eghenter,2000,25).
برای در ک بهتر این نقشه می توان از علائم برای نشان دادن منابع طبیعی ، انواع محصولات ، مناطق چراگاهی ، زیر ساخت ها وخدمات عمومی استفاده کرد. این روش در شناخت ابعاد زمانی برنامه ریزی وارزیابی مشارکتی بسیار سودمند است.
در این روش تصویری از تغییرات به وقوع پیوسته وروندها ی مورد انتظار ارائه می شود .
به این ترتیب مردم به راحتی قادر خواهند بود مشکلات اجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی را تشخیص دهند ونظرات خود را درباره راههای رسیدن به آینده مطلوب بیان کنند(Ingles et al.,1999,124 ).
این تکنیک مستلزم بکارگیری یک تیم مشارکتی توانمند برای استفاده از کمک های بزرگترهاي روستا در جهت ترسیم دورانهای تاریخی مختلف روستاست.
تجربه نشان داده است که برای شروع کار مشارکت ، انتخاب وضعیت فعلی کشاورزی /جنگل داری  اجتمکاعی – اقتصادی یا  به طور کلی موضوع مورد بررسی به عنوان مقصد ونقطه انتهایی بررسی ، می تواند بسیار مفید واقع شود(Makarabhirom,1998,27).
روستاییان می توانند در خصوص دوران های زمانی مناسب تصمیم گیری کنند؛ البته بررسی 3 تا 4 دوران مختلف کافی به نظر می رسد.
برای مثال در زمینه جنگل، گروه می تواند برای این منظور مشارکت کنندگان را به ترسیم تراکم وترکیب درختان جنگل در هر دوره ترغیب ودراین ارتباط ، اطلاعات مدیریتی مربوط به هر دوره زمانی را نیز بررسی کند.
مشارکت کننده ممکن است فهرستی از اطلاعات ، نظیر تعداد گونه های در دسترس ، انواع نظامهای مدیریتی، عرف ، قوانین، قواعد کار ومزایاومضرات هر نظام مدیریتی خاص را در اختیار تیم مشارکتی قرار دهد.

ازنكات مهم در اين زمينه مي توان به شناسايي معيارهاي امتياز بندي روستاييان اشاره كرد كه براي محققان اهميت بالايي دارد.
 براي مثال در خصوص امتياز بندي چوب هاي سوختي ،‌بوميان بيشترين امتياز را به چوب هايي مي دهند كه داراي سه ويژگي مهم اند:
الف) درهنگام سوختن كمتر دود مي كنند.
ب) به راحتي بشكنند يا جمع آوري آنها راحت باشد.
پ) براي مدت طولاني بسوزند وگرماي خوبي توليد كنند(Ibid.). بنابراين ،‌تعيين وشناخت معيارهاي ارزيابي هر محصول توسط روستاييان ،‌اطلاعات بيشتري را دراين خصوص آشكار خواهد ساخت كه چرا يك گونه مشخص از درختان ارزش بيشتري نسبت به ساير گونه ها دارد . چنين اطلاعاتي براي تجزيه وتحليل اقتصادي نظام هاي توليد مفيد خواهند بود.

روش هاي تجزيه وتحليل ويژه

•نقشه كشي كروكي جامعه

•مدل سازي سه بعدي مشاركتي

•تجزيه وتحليل قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها، تهديدها(SWOT)نقشه كشي كروكي جامعه
در اين تكنيك ،‌يك گروه از مردم نقشه جامعه ،‌منطقه يا ناحيه راترسيم مي كنند.در اين نقشه ،‌شركت كنندگان وضعيت جغرافيايي ،‌زيست محيطي ، مردم شناسي ،‌اجتماعي – اقتصادي ،‌كاربري اراضي ، مرزها ، منابع اصلي ومسائل ومشكلات منطقه را ترسيم مي كنند.
آن ها نقشه را روي زمين يا كاغذهاي بزرگ رسم واز علائمي استفاده مي كنند كه تمام اعضاي جامعه وتيم مشاركتي بتوانند آن را درك كنند. براي ترسيم ،‌از نقشه هاي هوايي نيز استفاده مي شود.
اين روش براي بازنگري شرايط محلي سودمند است.
همچنين نقشه، شروعي مناسب در ارزيابي هاي زيست محيطي واجتماعي است.
با توجه به اينكه فنون نقشه كشي مشاركتي با ترسيم كروكي ونقشه ها روي زمين يا كاغذ هاي بزرگ به اعضاي جامعه در نمايش فضايي مناطق مختلف كمك مي كنند، اين فرايند ومباحث پيرامون آن از بروندادهاي عملي مهمي قلمداد    مي شوند كه پس از انتقال به كاغذ يا رقومي شدن ، مي توانند اسناد وارجاعات آينده تلقي شوند(Simanowitz,1999,38).
نقشه هاي كروكي ،‌نمايش بصري سريعي از نظام منابع فراهم مي كنند كه فهم آن براي روستاييان آسان است. اين نقشه ها همچنين ابزاري رابراي تشخيص منابع توليدات فراهم مي كنند ونيز مي توانند براي دستيابي به اطلاعات بهتر از شرايط توليدات مورد بررسي ( براي مثال توليدات جنگل) ونمونه هاي مصرف آن ها درجامعه بكارروند(Ibid.,36).
براي انجام صحيح اين تكنيك ، محققان ابتدا بايد اهداف خود را از اين كارتوضيح دهند واز روستاييان خواهش كنند تا با مواد وابزارهاي محلي قابل استفاده نظير سنگ وشاخ وبرگ درختان، نقشه اي از روستاي خود وجنگل ها ومراتع حاشيه روستا روي زمين ترسيم كنند.
براي محققان بازديد از يك مكان اوليه به همراه مطلعان كليدي يراي آشنايي با تاريخچه روستا بسيار مهم است.
از طرف ديگر نشان گذاري جاده ها ، محل هاي سكونت ورودخانه ها براي كساني كه از بيرون براي كاروخدمت به روستا رفت وآمد مي كنند( نظير معلم مدرسه ودكتر خانه بهداشت)مفيد خواهد بود.
گروههاي مشاركت كننده بايد براي احترام به زنان روستا وبهره گيري از اطلاعات ذي قيمت آنها درخصوص جنگل وكشاورزي از وجود آنها نيز استفاده كنند. تعداد افراد هرگروه نقشه كشي بهتر است بيشتر از هشت نفر نباشد تا در فرايند نقشه كشي ،‌اشكالي در آرامش جامعه ايجاد نشود(Ibid.,40).
تيم مشاركتي بايد نقش تسهيل گري خود را حفظ وجامعه را از راه ادراكات خودشان وبه كمك پرسش هاي ساده باز به ترسيم نقشه تشويق كنند.
بدين منظور محقق مي تواند از مشاركت كنندگان بپرسد كه ابتدا چه مشخصه هايي از روستا (جاده ، رودخانه وجز آن) را مي خواهند ترسيم كنند و چه رنگ يا علامتي را براي نشان دادن آن در نظر گرفته اند.
مهم اينست كه اين مرحله در فضاي باز صورت گيرد . سپس روستاييان مي توانند درخصوص سايرويژگيها ي مهم به بحث بنشينند واز اين راه اطلاعات ارزشمندي درباره محيط زيست روستا فراهم آورند. اين مرحله بايد در فضايي بسته به دور از مزاحمت هاي معمول حيوانات اهلي وبا حداقل دخالت گروه تحقيق صورت گيرد.سپس نقشه كروكي جامعه از راه مقايسه باحقايق ، بررسي مي شود. در انتها نسخه اي از نقشه تكميل شده ي  گروه مشاركتي روي كاغذ ترسيم شده ودر اختيار روستاييان قرار مي گيرد(Barbara,2002,33).
يكي ديگر از كاربردهاي نقشه هاي كروكي ، بررسي ومقايسه انتظارات مردان وزنان از طريق ترسيم نقشه هاي كروكي بصورت جداگانه است.

از مهمترين مزاياي ترسيم اين نقشه ها مي توان موارد زير را برشمرد:

•باكشيدن نقشه وبحث درباره آن ،‌بازنگري جامعي از شرايط جامعه فراهم مي شود.

•ارتباطات دوجانبه ومتقابل افزايش مي يابد.

•به مردم كمك مي كند تا ارتباطات ،‌الگوها وروابط دروني را در منطقه درك كنند.

•افراد بي سواد نيز مي توانند مشاركت داشته باشند.

دومورد از معايب ونقاط ضعف اين روش را نيز به قرار زير است:

•براي كشيدن نقشه بايد اطلاعات حاصل از ساير ابزارهاي ارزيابي مشاركتي بكاررود تا از سطحي نگري وظاهر بيني جلوگيري شود.

•برخي از فرهنگ ها ممكن است در درك شكل هاي گرافيكي مشكل داشته باشند(Ibid.,34).مدل سازي سه بعدي مشاركتي
اين نوع از مدل سازي ، روشي از نقشه كشي است كه دو منبع مهم اطلاعاتي شامل 
اطلاعات جغرافيايي  و دانش بومي  جامعه را به يكديگر پيوند مي دهد. مدل سازي سه بعدي مشاركتي ، الگو ومدل برجسته اي مدرج ومستقل ايجاد مي كند كه موقعيت روستاها ،‌منابع وبخش هاي مربوط را به خوبي نمايش مي دهد.اين مدل مي تواند بصورت مدل تغيير وتوسعه مسائل مديريتي ،‌به هنگام شود.
مدل سازي سه بعدي مشاركتي شامل فرايندي چند مرحله اي است. نخستين اقدامات شامل تشخيص وتعيين منطقه مدل سازي ،‌انتخاب مشاركت كنندگان ، بدست آوردن خطوط تراز  رقومي شده منطقه( به همان شكلي كه براي نقشه هاي پايه تهيه مي شود) ودر نهايت تنظيم مقياس محورهاي عمودي وافقي است. مرحله بعد شامل سوار كردن مدل با كمك جامعه است.بدين منظور فاصله ميان هر خط تراز روي يك صفحه مقوايي ترسيم مي شود ، سپس در امتداد خط تراز برش مي خورند وهر يك از آنها روي الگوي تراز چسبانده مي شوند تا سطحي مرتفع را تشكيل بدهند. پس از اين مرحله ، مدل به شكل مناسب رنگ آميزي مي شود ودر پايان نيز علائمي از جنس كاغذ بصورت راهنماي نقشه در كنار مواردي نظير رودخانه ها ،‌جاده ها ،‌مناطق جنگلي،‌روستاها،وساير مناطق مربوطه قرار مي گيرد.
حال موقع آن رسيده كه مدل به جامعه عرضه شود. اطلاعات برگرفته شده از مدل مي تواند بصورت رقومي درآيد(GIS) ودريك پايگاه اطلاعات ذخيره شود. براي بازبيني اين مدل سيستم اطلاعات جغرافيايي مي توان از مقايسه اين اطلاعات با اطلاعات فضايي موجود نظير نقشه هاي توليد شده از تفسير عكس هاي هوايي ماهواره اي بهره گرفت (Ibid.,31).
تجزيه وتحليل قوت ها ، ضعف ها، فرصت ها ، تهديدها((SWOT
تجزيه وتحليل swotدر ابتدا ابزاري است در دست برنامه ريزان براي كمك به تصميم گيري درباره اهداف كلي در برنامه ريزي استراتژيك. اين ابزار در اين مسير به شناسايي وارزيابي قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها وتهديدهاي مبتلا به پروژه ها ، فعاليت هاي تجاري وموقعيت هاي سازماني يا فردي مي پردازد(ISU,2006).
تجزيه وتحليل swotدر ابتدا بصورت ابزار برنامه ريزي در برنامه ريزي مقدماتي فعاليت هاي تجاري بكارگرفته شد ، اما بعدها موسسات ملي ، علمي وآموزشي وساير سازمان ها وموسسات آن را بصورت بسيار رايج در نخستين گام فرايند  برنامه ريزي بكارگرفتند.
اين ابزار مي تواند درخصوص گسترش وتوسعه خدمات وبرنامه ريزي جديد، ارزيابي ارزش اين خدمات ، برنامه ها ، پروژه ها و ايده هاي جديد وساير موقعيت ها يي مفيد باشد كه نياز به تصميم گيري وتصميم سازي  دارند(Wikipedia.org).
اين تكنيك همچنين ابزار قدرتمندي براي ارزيابي موضوعات در مداخلات ويژه وارائه خدمات نوين است وبراساس جلسات سازمان يافته توفان انديشه براي دستيابي گروه به درك از عوامل مثبت (قوت ها) ، عوامل استراتژيك منفي( ضعف ها) ، امكان بهبودي ( فرصت ها) ومحدوديت ها ( تهديدها) درارتباط با موضوع مورد بحث پايه گذاري شده است(Ingles et., 1999,36). بنابراين دراين روش فرانگري سازماني يا فردي در زمينه محيط دروني وبيروني مدنظر قرارگرفته است(Wikipedia.org).
تجزيه وتحليل swotقسمتي ازمدل سياست گذاري هاروارد است كه بصورت بخشي از دوره سياست گذاري تجاري در مدرسه هاروارد از حدود دهه 1920ميلادي تاكنون تدريس مي شود.
دردهه 1960، تحقيقات دانشگاه استنفرد كه رابرت استيوارت و آلبرت هامفري آن را بر اساس داده هاي 500 موسسه تجاري صورت دادند ،‌به سوي اين روش جديد هدايت شد(Policastro,2001,12).
قوت ها
ويژگي هايي كه گروه رادر دستيابي به اهداف ياري مي رسانند.اين ويژگي ها احتمالا داراي يك اثر مثبت در دستيابي مطلوب به اهداف خواهند بود ، بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تقويت اين ويژگي ها طراحي شود.
ضعف ها
ويژگي هايي كه در راه رسيدن به اهداف ،‌مضرند واحتمالا در اين راه اثرات منفي خواهند داشت . بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تضعيف ياكاهش اثرات منفي اين دسته از عوامل طراحي شود.
فرصت ها
وضعيت هايي از محيط  پيرامون كه مي توانند به دليل اثرات مثبت احتمالي ،‌گروه را در دستيابي به اهداف ياري رسانند. بنابراين ،‌اين دسته از عوامل در كنار قوت هاي موجود مي توانند دستيابي به اهداف را سرعت بخشند.
تهديدها
وضعيت هايي از محيط پيرامون كه مي توانند در راه دستيابي به اهداف بر سر راه گروه باشند .بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تبديل اين عوامل بازدارنده به فرصت ها وعوامل جلوبرنده باشد(Wilson,2000,1).
براي اجراي اين تكنيك ، ماتريسي چهارستوني روي تخته يا فيليپ چارت طراحي شده وچهار طبقه مورد ارزيابي براي شركت كنندگان توضيح داده مي شود.
مطلوب است كه براي چهارگروه ، پرسش هايي كليدي طرح واز شركت كنندگان درخواست شود پاسخ مورد نظر خود را ارائه كنند. موضوع مربوط به هرگروه در سمت بالاي ستون ماتريس يادداشت مي شود(Ibid.,37).
تسهيل گر ،‌جريان توفان انديشه رابا پرسيدن پرسشي كليدي درباره نقاط قوت (فعاليت ) موضوع مورد ارزيابي آغاز وپاسخ هاي افراد گروه را درستون مربوط به ماتريس ،‌از بالا به پايين يادداشت مي كند. وقتي تمام ديدگاهها درباره نقاط قوت ابراز شد، گروه همچنين نقاط ضعف ،‌فرصت ها وتهديدها را مشخص مي كند.
در هر لحظه ، شركت كنندگان ممكن است ديدگاههاي متفاوت يا اظهارات متناقضي رابيان كنند، در اين مراحل   تسهيل گر مي تواند پرسش هاي بيش تري مطرح كند تا بحث رابيشتر بشكافد. البته توافق بين اعضاي گروه بر سر يك موضوع ضروري نيست . دراين مسير ، ديدگاههاي متفاوت ومتناقض در ستون هاي مشابه فهرست مي شوند.
روشن است كه در اين موارد بايد اطلاعات زيادي جمع آوري شود تا نتايج معتبرتري بدست آيد. در چنين مواقعي   مي توان اين كار را در روزهاي مختلف ادامه داد.

اين تكنيك داراي نقاط قوتي به شرح زير است:

•اين تكنيك تاكيد چشمگيري برابعادگوناگون (مثبت ومنفي) مسئله دارد،‌بنابراين افراد را درجهت ادامه گفتگوها كمك ونيز آن ها رابراي فهميدن ديدگاههاي ديگران تشويق مي كند.

•تجزيه وتحليل swot  وسيله خوبي براي بحث درباره موضوعات جزئي بصورت گروهي است وافراد گروه رابراي بحث هاي بيروني نيز آماده مي كند.

•تجزيه وتحليل swot مي تواند خلاقيت گروه را تشويق كند.

•نقاط قوت وضعف موجب مي شوند كه تعيين پاسخ ها وتفسيرآنها آسان باشد.

ازنقاط ضعف اين تكنيك مي توان به موارد زير اشاره كرد:

•حساسيت ها واختلاف نظرها ممكن است در طول بحث افزايش يابد.

•بعضي از اعضاي گروه ممكن است براي مسلط شدن به بحث تلاش كنند.

•تسهيل گران بايد مهارت هاي تجزيه وتحليل مناسبي داشته باشند(Ibid.,38-42).

منبع

ازكيا،مصطفي(1387)،« رهيافت ها وروش هاي تحقيق كيفي در توسعه روستايي»(فصل ششم)،تهران:نشرني

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی (Qualitative research) شامل گردآوری و تحلیل داده‌های غیرعددی برای شناخت مفاهیم، دیدگاه‌ها و تجارب مختلف است. منظور از داده‌های غیرعددی مواردی مانند متن، صوت، تصویر یا ویدیو است. تحقیقات کیفی بر منابع دسته اول برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها، اتکا دارند.

تحقیق کیفی حوزه‌ای از روش پژوهش (تحقیق) است که ویژگی مشترک انواع مختلف آن تحلیل داده‌های بدون ساختار می‌باشد. روش‌های تحقیق را از منظر نوع داده‌های تحقیق می‌توان به روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی تقسیم بندی کرد. در روش تحقیق کیفی هدف شناسایی، طبقه بندی و استخراج مفاهیم براساس مطالعه متون یا مبتنی بر دیدگاه خبرگان است. بنابراین ابزارهای اصلی گردآوری داده‌ها در روش تحقیق کیفی مصاحبه یا مطالعات کتابخانه‌ای است. بسته به نوع تحقیق باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد.

تحلیل کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. پژوهشگر کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.

طرح پژوهش کیفی

به زعم دی‌مایرز (ترجمه حیدرزاده و مریخی، ۱۴۰۰) طرح پژوهش کیفی یک الگوی ساختارمند است که با تعیین فلسفه پژوهش آغاز می‌شود. همچنانکه ساندرز (۲۰۰۹) نیز در الگوی شش‌لایه‌ای که با عنوان پیاز پژوهش شناخته می‌شود نخستین لایه هر پژوهشی را تعیین فلسفه پژوهش می‌داند.

فلسفه پژوهش می‌تواند مبتنی بر عقل‌گرایی، اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی یا انتقادی باشد. البته دی‌مایرز از عقل‌گرایی صرف‌نظر کرده است و عمده تمرکز او بر سه رویکرد دیگر است. همچنین باید این مساله روشن شود که همیشه پژوهش‌های کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری نیست. پژوهش کیفی می‌تواند با روش اثبات‌گرایی یا انتقادگرایی صورت گیرد. پژوهشگر پیش از هرچیزی باید فلسفه پژوهشی خود را روشن کند و چگونگی معرفت‌شناختی خود را تبیین نماید.

طرح پژوهش کیفی

طرح پژوهش کیفی (دی‌مایرز، ۱۴۰۰ : ۵۳)

پس از آنکه شیوه شناخت و دستیابی به معرفت پیرامون پدیده مورد بررسی، تعیین شد باید نوع پژوهش مشخص شود. پژوهش می‌تواند با هدف بنیادی، کاربردی یا کاربردی-توسعه‌ای صورت گیرد. در یک پژوهش کیفی اگر هدف دستیابی به تازه‌هایی در علم و معرفت باشد در دسته پژوهش‌های بنیادی قرار می‌گیرد. اگر هدف پاسخ به یک مساله باشد پژوهش کاربردی خواهد بود و اگر به توسعه یک رویکرد، نظریه یا مدل کمک کند در دسته پژوهش‌های کاربردی-توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.

انواع روش تحقیق کیفی

روش‌های متعددی برای تحقیقات کیفی ارائه شده است. عمده ترین این روش‌ها عبارتند از:

 • هرمنوتیک (زندشناسی): شناخت ریشه‌ها و مفاهیم متن بویژه متون دینی
 • تحلیل مضمون (تم) و تحلیل محتوا: کدگذاری و شناخت مقوله‌های زیربنایی متن مصاحبه یا نوشتار
 • روش داده‌بنیاد (گراندد تئوری): نظریه‌پردازی پیرامون پدیده محوری مطالعه
 • پدیدارشناسی: شناخت پدیده براساس مصاحبه ژرف و تجربه زیسته افراد
 • مرور سیستماتیک، فرامطالعه، فراترکیب و فراتحلیل: روش‌های مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای
 • آینده‌پژوهی: سناریونویسی و ترسیم آینده محتمل

روش‌های کیفی بیشتر براساس ابزار گردآوری داده‌ها قابل دسته‌بندی هستند. ابزار گردآوری داده‌ها در این روش‌ها شامل مصاحبه یا مطالعات کتابخانه‌ای است. براساس یک قانون نانوشته پژوهشگران ایرانی برای تحلیل مصاحبه از روش تحلیل محتوایی، مضمون یا گرانددتئوری استفاده می‌کنند. برای تحلیل کیفی کتاب‌ها و مقاله‌ها نیز از فراترکیب، فراتحلیل و مرور نظام‌مند بهره می‌گیرند.

انواع روش تحقیق کیفی

انواع روش تحقیق کیفی

نکته: تحلیل محتوایی Content analysis و تحلیل مضمون Thematic analysis با یکدیگر تفاوت دارند. در ترجمه فارسی گاهی به جای تحلیل مضمون از واژه تحلیل تِم (Theme) استفاده می‌شود. در تحلیل محتوایی هم برای کدگذاری و هم برای تفسیر داده‌ها از رویکردهای توصیفی و آمارهای کمی استفاده می‌شود. به همین خاطر حتی روش تحلیل محتوای کمی نیز مطرح گردیده است. اما در تحلیل مضمون کاملاً بر توصیف کیفی و جزئی‌نگرانه تمرکز می‌شود.

نکته بسیار مهم: بسیاری از پژوهشگران از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روشی بهتر و قوی‌تر به جای تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده می‌کنند. این برداشت کاملاً اشتباه است. این روش تنها ابزاری نظام‌مند برای نظریه‌پردازی است و مدل پارادایمی نباید این شبهه را ایجاد کند که برای مدلسازی می‌توان از گراندد تئوری استفاده کرد.

تعریف روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی تلاشی است جهت توصیف غیرکمی از موقعیت‌ها، حوادث و گروه‌های کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات و همچنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انشان‌ها در موقعیت‌های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می‌بخشند. روش تحقیق کیفی بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی درهم‌تنیده از روابطی را تشکیل می‌دهد که بوسیله استقرا قابل درک است.

آنسلم استراس معتقد است منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق دربارهٔ زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین دربارهٔ کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد.

مراحل تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه

 • تعیین نوع مصاحبه (ساختارمند، نیم ساخت یافته یا بدون ساختار)
 • طراحی پروتکل مصاحبه
 • ثبت مصاحبه
 • کدگذاری مصاحبه
 • شناسایی، تلخیص و پالایش شاخص ها
 • غربالگری و پالایش شاخص ها
 • تهیه فهرست نهایی شاخص ها

ابزار گردآوری داده در تحقیقات کیفی

در یک تحقیق کیفی معمولاً از سه روش مشاهده، مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی استفاده می‌شود. است. منظور از مشاهده در تحقیق کیفی، ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سایر راه‌های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می‌باشد. در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند.

بدین صورت که پژوهشگر بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می‌تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده‌های ( درمانگاهی بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری‌ها و… ) موجود است اقدام کند. ولی مهمترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات کمی مصاحبه است که پژوهشگران باید با انواع مصاحبه آشنا باشند.

تحلیل کیفی مصاحبه‌های دانشجویان دوره دکتری مدیریت توسط پارس مدیر انجام می‌شود.

محاسبه حجم نمونه و روش نمونه‌گیری در تحقیقات کیفی

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جامعه آماری در مطالعات کیفی که با استفاده از مصاحبه انجام می‌شود شامل مدیران و خبرگان حوزه مورد مطالعه است. نخستین قدم برای محاسبه حجم نمونه تعریف خبره براساس مشخصات دقیق خبرگان است. باید تعریفی جامع و مانع از خبرگان ارائه دهید.

منظور از تعریف جامع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد واجد شرایط را شامل شود.

منظور از تعریف مانع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد فقاید شرایط را شامل نشود.

برای مثال در یک مطالعه فرضی در زمینه در این مطالعه خبره فردی است که

الف) مدرک تحصیلی در زمینه مدیریت بازاریابی داشته باشد.

ب) حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد.

ج) حداقل پانزده سال سابقه کاری داشته باشد.

د) حداقل سابقه پنج سال مدیریت داشته باشد.

اگر موضوع مورد مطالعه خیلی کلی و عمومی است برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده کنید. اگر موضوع مورد مطالعه در یک سازمان خاص یا یک حوزه مشخص است برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده کنید.

روش‌شناسی کیفی

پاره‌ای اوقات، پژوهشگر می‌خواهد که نگاه عمیق تری به یک فرد، موقعیت، یا سلسله‌ای از حوادث معین داشته باشد. به جای پرسیدن سوالاتی از قبیل «مردم در این باره چه فکر می‌کنند؟» (آن گونه که در تحقیق زمینه یابی مرسوم است) یا «اگر من این کار را بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» (آنچنان که در تحقیق آزمایشی متداول است)، پژوهشگر می‌پرسد: «این افراد چگونه عمل می‌کنند؟» یا «چگونه حوادث اتفاق می‌افتند» یا «چگونه مردم به تصویر کشیده می‌شوند» (توصیف می‌شوند). برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل، پژوهشگران شماری از روش‌های پژوهشی را تحت عنوان «تحقیق کیفی» به کار می‌برند.

در این مطالعه گام‌های لازم در تحقیق کیفی مورد بحث قرار گرفته است. آن دسته از پژوهش هایی که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت‌ها یا موارد را بررسی می‌کنند، غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش‌ها از روش‌های مورد بحث پژوهشگران کمی متفاوت است و در آن تاکید بیشتری بر توصیف جامع می‌باشد. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. انواع مختلفی از روش‌های کیفی وجود دارد، اما تعداد معینی از شکل‌های آن عمومی هستند و این روش‌ها بیشتر معرف تحقیق کیفی می‌باشند.

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی

معروفترین نرم‌افزارهای تحقیق کیفی عبارتند از:

 • نرم‌افزار انویوو (Nvivo)
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

نرم‌افزار مکس‌کیودا (Maxqda)

 • نرم‌افزار اطلس تی (Atlas.ti)

نرم‌افزار مکس کیودا به جهت سازگاری با زبان فارسی انتخاب بهتری است و محیطی ساده و کاربردی دارد. برای مطالعه مبتنی بر روش تحقیق کیفی می‌توان از تحلیل محتوایی، تحلیل تم (مضمون) و گراندد تئوری (تحقیق زمینه بنیان) یا تاکسونومی استفاده کرد.

خلاصه و جمع‌بندی

منظور از پژوهش کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته‌هایی را به دست می‌دهد که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های کمی کسب شده‌اند. بعضی داده‌ها ممکن است به شیوه آماری کمی شده باشند، اما تجزیه و تحلیل به شکل کیفی باشد. این روش پژوهش اغلب از تبیین استقرایی بهره می‌جوید. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو شهایی گفته م یشود که به منظور به دست آوردن داد ههای ذهنی به‌کار می‌رود.

در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. مقصود آن تأکید رابطه علی از طریق ابطال فرضیه مبتنی بر نبودن رابطه نیست؛ برعکس پژوهش کیفی تفسیرهای چند وجهی تجربه آدمی و رابطه تکرار شونده درون نظام‌های اجتماعی و فرهنگی را تشخیص می‌دهد.

دانلود کتاب روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

مقاله نویسی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مقاله و پایان نامه نویسی پیشرفته

روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی شامل مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک است. از آنجایی که روش تحقیق کیفی به دنبال مطالعه کلی، مفهومی و تفسیر رفتار انسان‌ها به گونه‌ای طبیعی است که بدون دخالت و دخل و تصرف ممورت می‌گیرد، روش آن باید به صورت نرم و انعطاف‌پذیر صورت گیرد.

در روش‌های کیفی، بر خلاف روش‌های کمی که با پرسشنامه و پیمایش انجام می‌گیرد، پژوهشگر در ارتباط مستقیم با موضوع می‌باشد. فرایندی است که برای اکتشاف، توصیف و تبیین صورت می‌گیرد. در اینجا ابتدا روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی که عمدتا شاهده، مصاحبه و مطالعه اسنادی است، طرح و سپس هریک از این روش‌ها توضیح داده می‌شود. ابزارهای گردآوری اطلاعات در تحقیقات کیفی اهمیت بالایی در دستیابی به نتایج دارند.

ابزارهای گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مهم‌ترین ابزارهای گردآوری داده در یک پژوهش کیفی عبارتند از:

 • مشاهده
 • مصاحبه
 • اسناد و مدارک

بدون تردید مصاحبه یکی از شیوه‌های اصلی برای گردآوری داده‌ها در یک پژوهش کیفی است. این شیوه بسیار منعطف است و تقریبا در هر جایی می‌تواند استفاده شود و توانایی دستیابی به اطلاعات ژرفی را فراهم می‌آورد. با این وجود نباید مصاحبه را تنها ابزار گردآوری داده در یک پژوهش کیفی درنظر گرفت. مشاهده نیز برای دستیابی به اطلاعات دست اول و همچنین گسترش دانش و بینش پژوهشگر از پدیده مورد بررسی بسیار کارآمد است. ضمن آنکه مطالعات اسناد و مقاله‌ها نیز در همین زمره قرار می‌گیرد.

مشاهده

از روش‌های مهم گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی، مشاهده در تحقیق کیفی است. مشاهده به دو شیوه انجام می‌گیرد:

 • مشاهده آشکار
 • مشاهده پنهان

در مشاهده آشکار، ممکن است پژوهشگر خود نیز جزو جامعه و نمونه آماری باشد که «مشاهده همراه با مشارکت» نام دارد. اما اگر پژوهشگر در بیرون نظاره‌گر رفتار نگران باشد،  «مشاهده بدون مشارکت» نام دارد. در مشاهده همراه با مشارکت، پژوهشگر به عنوان یک کنش‌گر فعال وارد میدان پژوهش می‌شود و با سایر کنشگران وارد تعامل می‌شود. در مشاهده بدون مشارکت، پژوهشگر از مداخله در میدان اجتناب کرده و تنها جریان رویدادها را پی‌جویی می‌کند.

مصاحبه

یک روش پرکابرد دیگر؛ استفاده از انواع مصاحبه در تحقیق کیفی است. از آنجایی که مصاحبه، عام‌ترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیق کیفی است. بیشتر این پژوهش‌ها را مطلاعه «روش‌های تحقیق مصاحبه‌ای» نامیده‌اند. مصاحبه را «گفت‌وگو یا گفت‌وشنود هدفمند» گویند بدین معنی که پژوهشگر با هدف کسب اطلاعات درباره موضوعی خاص با مصاحبه شنونده صحبت می‌کنند. این کار ممکن است به ظاهر ساده به نظر رسد، اما در اصل بسیار پیچیده و دارای تنوع فراوان است.

مصاحبه شیوه‌ای است که هدف آن گردآوری توصیف‌هایی پیرامون جهان واقعی زندگی مصاحبه‌شونده با توجه به تفسیر معنای توصیفی پدیده است. هدف اصلی این روش نگاه به موضوع پژوهش از منظر مصاحبه‌شونده و درک چرایی و چگونگی پدیده است. کانون مصاحبه مانند روش‌های قوم‌شناسی گاه بسیار گسترده است. گاهی نیز بسیار جزئی و ریزبنانه و در یک مورد بسیار خاص باید به مصاحبه با افراد ذی‌صلاح پرداخت.

چگونگی انجام مصاحبه و تصمیم‌گیری در این باره، بیش از آنچه که از مطالعه مشون به دست آمده از تجربیات عملی در شرایط ملموس قابل حصول است. از سوی دیگر، پژوهشگر برای در رفتار افراد و ارائه تحلیل مناسب از آن، باید ابتدا تعریف مصاحبه شنوندگان را از مقولات مختلف و شرایطی که در آن قرار دارند، بشناسند. این کار از طریق مصاحبه‌های عمیق تا حد زیادی امکان پذیر است.

مطالعه اسناد و مدارک

مطالعات اسناد و مدارک و تحقیق کتابخانه‌ای ابزار مناسبی برای گردآوری داده‌ها در تحقیق کیفی است. در این روش، استفاده از اسناد و مدارک را می‌توان به عنوان یک روش مکمل و با به نوعی استراتژی مکمل سایر روش‌ها به کاریرد. اسماء شامل یادداشت ها، نامه ها، گزارش‌های موردی اظهار نظرها، دفترچه‌های خاطرات و مانند آن اطلاق می‌شود. مطالعه اسناد و مدارک برای بررسی پیشینه پژوهش بویژه در روش فراترکیب و روش کیفی فراتحلیل کاربرد زیادی دارد.

روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. پژوهش‌هایی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز پژوهشگران ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، پژوهشگر باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌‌برداری یا جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند‌.

جمع‌بندی بحث گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

پژوهشگران در پژوهش‌های کیفی باید به آگاهی و شناختی ژرف از پدیده مورد مطالعه دست پیدا کنند. پیشنهاد می‌شود در چنین شرایطی ابتدا مشاهده در دستور کار پژوهشگر قرار گیرد. از طریق مشاهده است که پژوهشگر می‌تواند پدیده را به شیوه‌ای ملموس ادراک کند. اگر امکان مشاهده وجود نداشت مصاحبه با افراد با تجربه می‌تواند اطلاعات دست اولی را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. انواع گوناگونی از مصاحبه وجود دارد که بسته به نوع مطالعه باید یکی را انتخاب کرد. در نهایت نیز نباید از اهمیت اسناد و مقاله‌های موجود برای گردآوری داده‌ها غافل شد.

فهرست منابع

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۹۳). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.

حبیبی، آرش؛ جلال‌نیا، راحله. (۱۴۰۱). کتاب روش پدیدارشناسی. تهران: انتشارات نارون.

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

تحلیل داده های آماری

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda)

نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda) نرم افزار حرفه ای برای انجام تحلیل داده های کیفی و روش های ترکیبی و تحلیل آمیخته است. نرم افزار Maxqda برای اولین بار در سال 1989 منتشر شده است و با روشی قدرتمند، ابتکاری و آسان دارای سابقه ای طولانی در کمک به محققین برای انجام تحلیل پروژه های تحقیقاتی موفق می باشد. یادگیری و انجام تحلیل با Maxqda برای پژوهشگران بسیار اهمیت دارد چراکه امروزه با توجه به اینکه امروزه اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی به دنبال انجام پژوهش های کیفی، پژوهش های ترکیبی و آمیخته mixed methods هستند.

این نرم افزار قابلیت های تحلیل کمی و آزمونهای آماری (Maxqda stat)، وارد نمودن داده ها از طریق وب، درخت واره واژگانی در maxqda، تجزیه و تحلیل شباهت similarity analysis برای تحلیل فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های مدیریت بیمه، مدیریت آموزشی، مدیریت صنعتی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت سلامت، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارشد کسب و کار MBA، مدیریت عالی کسب و کار DBA، مدیریت کارآفرینی، مدیریت اجرایی، مدیریت رفتار سازمانی ، برنامه ریزی آموزشی، علوم اجتماعی، کتابداری، آموزش زبان، روانشناسی عمومی، روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، پژوهشگری اجتماعی، علوم تربیتی، کشاورزی، پرستاری محبوبیت بسیاری دارد.

نرم افزار maxqda برای انجام روش های تحقیق کیفی مانند روش گراندد تئوری با استفاده از maxqda، انجام روش نظریه داده بنیاد با مکس کیو دی ای maxqda، انجام تحلیل محتوا با maxqda و همچنین روش های آمیخته به همراه رویکردهای کمی مانند ترکیب تحلیل کیفی maxqda با مدل معادلات ساختاری، ترکیب maxqda با روش های تصمیم گیری چندمعیاره mcdm، ترکیب maxqda با مدلسازی ساختاری تفسیری ISM بسیار گارگشا است. نرم افزار مکس کیو دی ای maxqda برای تحلیل اسناد و documents که به صورت متنی هستند، فایل word، فایل های کتاب، فایل های pdf، فایل های اکسل excel، جداول، عکس ها، ویدئو و تحلیل توییت های توییتر twitter، تحلیل voice ها وصدا ها و غیره که با فرمت های doc، docx، xls، xlsx، txt، pdf، mp3، mp4، jpeg و غیره هستند بکار می رود.

خدمات سایت rava20.ir برای تحلیل داده با نرم افزار مکس کیو دی ای Maxqda

پیاده سازی مصاحبه های کیفی
پیاده سازی مصاحبه ها به صورت متن باز در نرم افزار
كدگذاري متون، تصاویر، سخن رانیها و مصاحبه با استفاده از نرم افزار Maxqda
کدگذاری داده ها با نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده ها
کدگذاری خودکار با نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده ها
کدگذاری اولیه متن با نرم افزار Maxqda
کدگذاری ثانویه متن با نرم افزار Maxqda
مقوله بندی کلی و تحلیل نتایج بدست آمده از کدگذاری با maxqda
روشهای ترکیبی با نرم افزار Maxqda
مدل بندی داده ها با نرم افزار Maxqda
تحلیل فایلهای صوتی و تصویری با نرم افزار Maxqda
یادداشت گذاری با نرم افزار Maxqda
گزارش یافته های نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده های پایان نامه
مدیریت یادداشت ها با نرم افزار maxqda
تبدیل یادداشت های تحلیلی به سند و تحلیل آن با نرم افزار maxqda
فعال سازی اسناد و کدها در نرم افزار maxqda
انجام پایایی کدگذاری در نرم افزار maxqda
انجام تحلیل فیلم با نرم افزار maxqda
انجام تحلیل عکس با نرم افزار maxqda
ترسیم نقشه مکس (MAX MAP) در نرم افزار maxqda
گزارش گیری از تحلیل های کیفی با نرم افزار maxqda

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo
تحلیل داده های آماری

انواع متغیر بر اساس نقش آن ها در پژوهش

انواع متغیرهای پژوهش

معمولا در آمار، پژوهش ها و پایان نامه ها با انواع متغیرهای کیفی و کمی سروکار داریم و می باید این متغیرها نام گذاری شوند (نامگذاری متغیرهای تحقیق). در این بخش می خواهیم به انواع متغیرها در آمار، انواع متغیرهای کیفی و کمی در آمار، انواع متغیرها در روش تحقیق با ذکر مثال مانند متغیر مستقل، متغیر وابسته، متغیر تعدیل کننده، متغیر میانجی، متغیر کنترل، و متغیر مداخله گر بپردازیم. این کار باید در بیان فرضیه ها، آزمون فرضیه ها، انجام تحلیل های آماری و تفسیر فرضیه ها انجام شود. نامگذاری انواع متغیرهای آماری در روش تحقیق (انواع متغیرهای پژوهش) به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند.

متغیر مستقل Independent variable
متغیر وابسته Dependent variable
متغیر تعدیل کننده Moderator variable
متغیر میانجی Mediator variable
متغیر کنترل Control variable
متغیر مداخله‌گر Intervening variable

متغیر براساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته اصلی مستقل و وابسته تقسیم می‌شود:

متغیر مستقل (Independent variable)

متغیر پیش فرض است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن اندازه گیری و تعیین می‌شود. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری میشود تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص شود.

متغیر وابسته (Dependent variable)

متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. پس، به متغیری کخ به تبع تغییر متغییر مستق ، مقدارش کم و زیاد می شود، متغیر وابسته، پاسخ یا برونداد اطلاق می شود.

متغیر تعدیل کننده Moderator variable

متغیر مستقلی است که نقش ثانویه دارد و محقق مایل است اثر آن را در فرآیند آزمون فرضیه در کنار مستقل مطالعه کند. فرض کنید محققی بر روی رضایت شغلی کارمدان دولت مزالعه می‌کند. او فرضیه ای تدوین می‌کند که: «رضایت شغلی کارمندان با میزان حقوق آنان رابطه دارد».مسلما برای هر محققی این سوال مطرح می شود که آیا میزان رضایت شغلی کارمندان ناشی از افزایش حقوق ماهیانه در میان کارمندان زن و مرد تفاوتی ندارد؟ یعنی درست است که می‌گوییم(به عنوان فرضیه اصلی) برای بالا بردن رضایت شغلی کارمندان باید حقوق ماهیانه آنها را افزایش داد،اما آیا تاثیر این اقدام نزد کارمندان زن و مرد یکسان است؟ در اینجا جنسیت را در صورت‌بندیاین فرضیه متغیر تعدیل کننده می‌نامند. در صورت بندی فرضیه متغیر تعدیل کننده همانند متغیرهای مستقل و وابسته نام برده می‌شود.

متغیر میانجی Mediator variable

یک متغیر ثانوی است که رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. این متغیر جهت و شدت رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. معمولا در تحلیل ها و تفسیرهای آماری، اثر متغیر میانجی به عنوان اثر غیرمستقیم indirect effect بیان شده و تجزیه و تحلیل می شود.

متغیر کنترل (Control variable)

متغیری که به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا بر روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر دارد یا خیر ، کنترل و ثابت نگهداشته می شود، متغیر کنترل نام دارد. درواقع متغیرهای کنترل شده، متغیرهایی هستند که در جریان تحقیق مورد کنترل قرار می‌گیرند و به تفسیر دیگر، تاثیرات آنها بر فرآیند تحقیق، کنترل یا خنثی می‌شود. از این متغیرها عمدتا در تحقیقاتی که دو گروه آزمایش و گواه داریم، استفاده می‌گردد. به عنوان مثال فرض کنید، می‌خواهیم تاثیر استفاده از رسانه های تصویری را بر آموزش دانش آموزان بسنجیم. بنابراین در این تحقیق،” رسانه های تصویری” متغیر مستق و “آموزش” متغیر وابسته می‌باشند. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان را انتخاب می‌کنیم که از حیث همه ویژگی ها مثل سن، جنس و …با یکدیگر برابر باشند. در یک کلاس از رسانه های تصویری استفاده می‌کنیم و در کلاس دیگر استفاده نمی‌کنیم. سپس آزمون را انجام می‌دهیم. نتیجه آزمون برای کلاسی که در آن از رسانه های تصویری استفاده شده است،19 و کلاسی که استفاده نشده است، 15 از 20 نمره بوده است.
نتیجه ای که می توانیم بگیریم آن است که به احتمال زیاد تفاوت نمره موجود به استفاده از رسانه های تصویری بر‌میگردد.وقتی می‌توانیم این جمله را بگوییم که صرفا متغیر مستقل در یک جا وارد شده باشد و در جای دیگر وارد نشده باشد. به تعبیر دیگر، همه متغیرهای غیر از متغیر مستقل (رسانه های تصویری) کنترل شده باشند. دراین تحقیق، سن، جنس و غیره متغیرهای کنترل شده هستند.

متغیر مداخله‌گر Intervening variable

در تحلیل های آماری اگر متغیر میانجی mediating variable قابل اندازه گیری و یا قابل حذف شدن نباشد، به متغیر مداخله کننده تبدیل می شود. بنابراین متغیر مداخله گر بر متغیر وابسته تاثیزگذار است اما قابل مشاهده و قابل اندازه گیری نیست تا به عنوان تعدیل کننده محاسبه شده و یا قابل خنثی کردن است تا به عنوان متغیر کنترلی در تحقیق به حساب آید.

“متغیرها و رابطه بین آنها را می‌توان از طریق اندازه گیری دقیق تر توصیف کرد”.

متغیر گسسته و متغیر پیوسته

متغیرگسسته (Discrete variable): متغیری است که فقط مجموعه ای از ارزش های معین به آن اختصاص داده می‌شود بعنوان مثال تعداد دانشجویان یک کلاس یا تعداد تصادفات جاده ای در روز یک متغیر تصادفی گسسته است. در متغیر گسسته، ارزش های موجود بین دو مقدار یا دو ارزش، دارای معنی و مفهوم نیست.
متغیر پیوسته (Continuous variable): متغیری است که هر ارزش یا مقدار (اعشاری، کسری) را می‌توان به آن اختصاص داد و هر عددی که بین دو واحد آن انتخاب شود دارای معنی و مفهوم است. مانند سن ، قد، وزن و نمره های پیشرفت تحصیلی.

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

اصول نگارش مقدمه مقاله که باید رعایت کنیم .

اصول نگارش مقدمه مقاله که باید رعایت کنیم .

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه نویسی مقاله نویسی

۱- مقدمه از كليات شروع و به سمت جزئيات حركت كند.

۲- در ابتداي مقدمه سعي شود زمينه مسأله و سپس خود مسأله بيان شود.

۳- زمينه مسأله بايد شواهدي دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان

و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح كند.

۴- زمينه مسأله بايد علل احتمالي بروز مسأله، محدوده مسأله و ويژگي‌هاي آن را مشخص سازد.

۵- بيان مسأله در واقع همان هدف كلي تحقيق است يا مي‌تواند به صورت يك سوال كلي نيز مطرح شود.

۶- در بيان مسأله بايد تمام متغيرهاي مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته،

تعديل كننده و واسطه اي (در صورت وجود )گنجانده شود.

۷- زمينه مسأله در حد يك پاراگراف و بيان مسأله در حد يك تا دو جمله باشد.

۸- اگر پژوهش مبتني بر نظريه يا نظريه‌هاي خاصي است در حد يك پاراگراف مباني نظري پژوهش ذكر شود.

۹- پيشينه تجربي پژوهش كوتاه باشد

و صرفاً نتايج مطالعات كاملاً مرتبط و اصلي به گونه انتقادي بازنگري شود .

ذكراين نكته ضروري است كه منظور از بررسي ادبيات پژوهش نقل آن نيست،

بلكه يك بازنگري انتقادي است كه ازخلال اين بازنگري مسأله پژوهشي تصريح مي‌شود.

۱۰- پيشينه تجربي به گونه‌اي بيان شود كه مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش‌هاي انجام شده و وسيع‌تر قرار دهد. به‌عبارت فني‌تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شكاف در يافته‌هاي قبلي توجيه كنيد.

۱۱- مباني نظري و پيشينه تجربي به گونه‌اي بيان شود كه منطقي براي گزاره‌هاي پژوهش فراهم آورد.

۱۲- اهميت مطالعه ذكر شود. اهميت مطالعه مي‌تواند به طور آشكار بيان شود و يا در بيان مسأله يا هدف پژوهش مستتر باشد.

۱۳- به طور كلي، در مقدمه سعي شود مسأله و گستره آن به گونه بارز مطرح شود و بر مبناي ادبيات پژوهشي گزاره‌هايي براي حل اين مسأله پيشنهاد شود.

۱۴- سعي شود مقدار حجم مقدمه خلاصه مبسوط % ۲۰ از كل مطالب نگارش شده باشد.

در نوشتن مقدمه مقاله باید از چندین کار اجتناب کنیم

در نوشتن مقاله کارهای زیادی باید انجام شود تا مقاله تکمیل شده یک مقاله شود

ولی گاهی اشتباهاتی باعث می شود که کیفیت مقاله کاهش یافته و چاپ آن در مجلات معتبر غیر ممکن شود.

بعضی از این اشتباهات به این صورت می باشد:

1️⃣اشتباه اول : نخست اینکه مقدمه جای درد دل کردن نیست. به این معنی که باید یک راست برویم سر اصل مطلب و حاشیه نرویم.

2️⃣اشتباه دوم: اشتباه دیگر در مقدمه این است که مسایل بدیهی و پایه ای را بیش از حد توضیح بدهیم.

باید توجه کنیم که مخاطب اصلی مقالات علمی ،متخصصین حوزه تحقیقاتی ما هستند .

فقط مواردی را بیان کنیم که به طرح موضوع و نشان دادن ضرورت آن و اهمیت مقاله کمک می کند.

3️⃣اشتباه سوم: این اشتباه از دو اشتباه بالا مهمتر است این است که شتاب در کار نداشته باشیم

که این عامل در این مورد باعث می شود که اشتباهات تایپی و نگارشی و … در مقاله داشته باشیم.

4️⃣اشتباه چهارم: ساختار نگارشی و گرامری مقاله را رعایت نکنیم.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک(Systematic Review) بنویسیم؟

چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک(Systematic Review) بنویسیم؟

محققین در فرآیند نگارش مقاله مروری سیستماتیک، ملزم به رعایت مراحلی مشخص و بر اساس قرارداد یا برنامه‌ای هستند

که قبل از انجام تحقیق می‌بایست تنظیم گردد و به تایید نویسندگان برسد.

این قرارداد مستند به محقق کمک می‌کند که همه مراحل تدوین مقاله را بر اساس یک طرح دقیق پیش ببرد

و با استانداردسازی روش‌ها و ابزارهای تحقیق، از سوگیری و انحراف از مسیر پژوهش جلوگیری کند.

🔻به طور کلی برای تدوین مقاله مروری سیستماتیک، یک فرآیند 7 مرحله‌ای به صورت متداول در نظر گرفته می‌شود:

🔺مرحله 1: مشخص نمودن سوال پژوهش

تعیین سوال پژوهشی مرحله بسیار مهمی در تدوین مقاله مرور سیستماتیک است.

سوال پژوهش نباید خیلی محدود و غیر قابل تعمیم و یا خیلی وسیع و فاقد نتیجه گیری واحد برای جمعیت مورد نظر باشد.

برای تعیین سوال پژوهش باید به 4 جزء اساسی در آن توجه شود:

1.  گروه مورد مطالعه تعیین شود؛

2.  گروه مداخله یا مواجهه مشخص گردد؛

3.  مقایسه، کنترل و یا مداخلات جایگزین تعیین گردد؛

4.  و در نهایت نتایج و پیامدهای مدنظر بیان شود.

با بیان یک سوال پژوهشی جامع می‌توان نقاط قوت و ضعف مطالعات انجام شده را مشخص کرده

و مشکل موجود را به صورت کاملا واضح در قالب یک پرسش، تعیین نمود.

🔺مرحله 2: مشخص نمودن قرارداد یا برنامه تدوین مقاله

تمامی ‌روش‌هایی که برای مرور مطالعات پیشین باید مدنظر قرار گیرد، قبل از جستجو در این قرارداد مشخص می‌شود

 تا از هر گونه انحراف و مداخله محقق در حین انجام کار خودداری گردد.

این قرارداد موجب تعیین تمامی‌ روش‌های جستجو و دسته بندی مقالات، روش استخراج داده‌های مورد نیاز از آن‌ها و شیوه نامه تحلیل و تفسیر یافته‌ها می‌گردد

و بدین ترتیب بدون سوگیری، موجب افزایش کارآمدی نتیجه مطالعه می‌شود.

 این قرارداد پس از تنظیم و تکمیل توسط صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

و اشکالات موجود در آن برطرف می‌گردد.

این اصلاحات تا زمانی ادامه می‌یابد تا فرم کامل قرارداد بدون هیچگونه ایراد اجرایی در دسترس محققین قرار بگیرد.

🔺مرحله 3: مشخص نمودن روش‌های جستجوی متون مورد نیاز

جستجوی متون موجود در پایگاه‌های داده برای تعیین مطالعات مرتبط با پرسش تعیین شده

 در مقاله مروری و یافتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام دیگری است که محققین مقالات مروری سیستماتیک در دستور کار خود دارند.

در این خصوص توصیه می‌شود که از پایگاه‌های داده‌ای که اطلاعات وسیع مرجع نگاری را در دسترس قرار می‌دهند استفاده شود.

 برای اینکه بتوان میزان انحراف از نتیجه مورد نظر را به حداقل رساند، بهتر است که یک جستجوی جامع

از چند پایگاه داده صورت بگیرد تا دسترسی به بالاترین تعداد مطالعات قابل بازیابی به شکل بهتری انجام شود.

در نظر داشتن معیارهای درج شده در قرارداد برای انتخاب مقالات و معیار ورود و خروج آن‌ها در این مرحله، بسیار حائز اهمیت است.

اگر مراحل جستجو و انتخاب پایگاه داده مناسب به درستی انجام شود، مقدار قابل توجهی از اطلاعات مفید جهت دستیابی به شواهد جدید در اختیار محققین قرار خواهد گرفت.

🔺مرحله 5: ارزیابی کیفیت مطالعات منتخب

ارزیابی کیفیت روش کار و اعتبار مطالعات، مرحله مهمی در فرآیند نوشتن مقالات مروری سیستماتیک محسوب می‌گردد.

در این مرحله ابتدا به مرجعی که مقاله در آن چاپ شده و میزان اعتبار آن دقت کنید.

سپس به یافته‌های مربوط به نویسنده مقاله توجه نمایید

و اعتبار علمی او را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه سال انتشار مقاله را بررسی کرده و اگر جزء مقالات قدیمی در حیطه مورد نظر بود،

به جستجوی مطالعات جدیدتر و تکمیل کننده موضوع مقاله مروری بپردازید.

نکته دیگر در ارزیابی کیفی، بررسی میزان ارجاع دهی و استناد به مقاله در سایر مطالعات است

 که نرخ بالاتر در این مورد، بیانگر میزان اعتبار علمی مطالعه است.

مرحله 6: تحلیل نتایج بدست آمده

پس از بررسی کیفی مطالعات با استفاده از روش‌های تحلیلی، به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده پرداخته می‌شود.

در صورتی که نتایج مطالعات نسبتاً مشابه باشد، برای ارزیابی دقت برآوردها و انسجام نتایج، از متاآنالایز استفاده می‌شود و اگر مطالعات از نظر جمعیت مورد بررسی، روش‌های آماری و پیامدهای ایجاد شده در گروه‌های متفاوتی قرار داشته باشند،

از روش‌های دیگری برای تحلیل نتایج آن‌ها استفاده می‌شود.

معروف‌ترین نرم افزاری که برای متاآنالایز از آن استفاده می‌شود review manager یا به اختصار RevMan است

که به منظور مقایسه بین مطالعات، تهیه جداول تحلیلی و بررسی داده‌های مدنظر به منظور پاسخ به سوال پژوهش قابل استفاده است.

در این مرحله از نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک، به همراه متاآنالایز یافته‌ها می‌بایست به بیان نام نرم افزارهای استفاده شده،

شاخص‌های آماری تحت بررسی و روش‌های آماری و تحلیلی هم پرداخته شود.

مرحله 7: تفسیر و ارزیابی نتایج

آخرین مرحله در نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک، تفسیر یافته‌ها و ارائه یک جمع بندی به منظور استفاده از نتیجه گیری در تصمیمات و پاسخ به پرسش اساسی پژوهش است.

در این مرحله یافته‌های حاصل از مطالعات توسط روش‌های فراتحلیلی یا سایر روش‌های کمی و کیفی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

و اگر ناهمگونی اطلاعاتی و یافته‌های سطح پایینی در برخی از مطالعات وجود داشته باشد،

نویسندگان در بخش کاربردهای پژوهش، پیشنهاداتی را برای پژوهش‌های بعدی و در جهت ارتقاء نواقص مطالعات گذشته ارائه می‌دهند.

به طور کلی یافته‌های حاصل از مطالعه مروری بر اساس میزان تعمیم پذیری، انسجام نتایج و تغییر در نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین محدودیت‌های موجود در روند پژوهش و یافته‌های جدید مبتنی بر مقاله مروری هم در این بخش مشخص خواهد شد.

در نهایت از تحلیل و تفسیر نتایج مقاله مروری سیستماتیک برای پاسخ به پرسش ابتدایی این مقاله که هدف اساسی پژوهش هم محسوب می‌شود، استفاده می‌گردد.

🔺مرحله 8: جمع بندی و نتیجه گیری
نوشتن مقاله مروری سیستماتیک یکی از روش‌های مرسوم و مورد قبول برای ارائه یافته‌های پژوهشی به پژوهشگران و دانشجویان است.

نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک به دانش و تجربه مرتبط نیازمند است و بر خلاف ظاهر ساده‌ای که دارد، فرآیند دشواری خواهد داشت.

در مقاله مروری سیستماتیک بر طبق یک موضوع علمی مشخص، به صورت دقیق و نظام مند به بررسی پژوهش‌های علمی انجام شده پرداخته می‌شود

که در این پروسه، پژوهش‌های مرتبط پیشین شناسایی، جستجو، جداسازی و انتخاب و در نهایت نتایج آن‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شود. بر این اساس می‌توان مقالات مروری سیستماتیک را یکی از بهترین منابع تحقیقاتی قابل ارجاع معرفی نمود.

منبع پارس پژوه

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد

انواع متغیر در تحقیق

انواع متغیر
متغیرها انواع مختلفی دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند

طبقه بندی متغیرها بر اساس رابطه
1)متغیر مستقل: که به آن متغیر محرک یا درونداد هم گفته میشود.پژوهشگر آن را اندازه گیری و دست کاری میکند تا تاثیر یا ارتباط آن را با متغیرهای دیگر معین کند.یا میتوان گفت متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی و اجتماعی است که بعد از انتخاب و دستکاری محقق مقادیری را میپذیرد تا تاثیرش بر متغیر وابسته به صورت منفی یا مثبت مشاهد شود.
2)متغیر وابسته:که به آن متغیر پاسخ یا برونداد نیز میگویند. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی میشود. متغیر وابسته اندازه گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود.
3)متغیر میانگر یا واسطه:متغیری است که رابط بین متغیر وابسته و مستقل قرار میگیرد .
طبقه بندی متغیرها بر اساس نقش
1)متغیر های علی:این متغیرها در واقع همان متغیرهای مستقل هستند که عامل به وجود آورنده یک پدیده مطالعه میشوند.

2)متغیرهای توصیفی:این متغیرها نشان دهنده صفات یا ویژگیهای یک پدیده یا شی هستند و وضعیت آنها را توضیح میدهند.و در تحقیقات توصیفی کاربرد زیادی دارند.

طبقه بندی متغیرها بر اساس تعدا ارزشها
1)متغیرهای دو ارزشی:به متغیرهایی گفته میشود که به آنها فقط دو مقدار یا دو عدد نسبت داده میشود به این متغیرها دو بخشی نیز گفته میشود.

2)متغیرهای چند ارزشی:متغیرهایی هستند که بیش از دو مقدار یا عدد به آنها اختصاص داده میشود.
سایر متغیرها
1)متغیرهای جانبی:این متغیرها در تحقیق وجود دارند ولی موضوع اصلی تحقیق را تشکیل نمی دهند.انواع این متغیر عبارتند از:
متغیرهای تعدیل کننده: محقق این متغیرها را دستکاری میکند تا مشخص شود آیا تغییر آن موجب تغییر در همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته میشود؟
متغیرهای کنترل: به دلیل اینکه ممکن است محقق نتواند تمام متغیرها را همزمان بررسی کند بعضی از متغیرها را حذف کرده و یا اثر آنها را خنثی میکند به این متغیرها ،متغیرکنترل گویند.
متغیرهای مداخله گر یا مزاحم:این متغیرها قابل مشاهده و اندازه گیری نیستندولی بر متغیر وابسته اثر میگذارند.

2)متغیرهای کمی و کیفی:متغیر کمی به متغیری گفته می‌شود که انسان می‌تواند برای اندازه‌گیری آنها یک واحد و مبدأ مشخص به وجود آورد یا آن که تفاوت ناشی از تغییرات آن را می‌توان با عدد مشخص کرد؛ متغیر کمی را با مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌توان اندازه‌گیری کرد
متغیر کیفی:به متغیری اطلاق می‌شود که تفاوت‌های ناشی از تغییرات آن را به صورت عدد نمی‌توان مشخص کرد یا این که متغیر کیفی، متغیری است که پژوهش‌گر نمی‌تواند آن را اندازه بگیرد و با اعداد و ارقام ویژگی‌های آن را نشان دهد.
گرچه می‌توان با کدگذاری آنها را به صورت عدد نشان داد، ولی عملیات ریاضی روی آن اعداد، میسر نیست
. متغیرهای کیفی را می‌توان با مقیاس اسمی و در برخی موارد با مقیاس رتبه‌ای، اندازه‌گیری کرد.
3)متغیر گسسته و پیوسته:متغیر پیوسته متغیری است که قابلیت این را دارد که مجموعه منظمی از ارزش‌ها یا مقادیر را در محدوده معینی بپذیرد. هر چه ارزش یک متغیر بیشتر باشد، به این معنی است که در مقایسه با ارزش کوچک‌تر، مقادیر بیشتری از خصوصیت مورد نظر را دارد

متغیر گسسته متغیری است که نمیتواند هر ارزشی را به خود اختصاص دهد؛ بلکه فقط مقدار مشخصی را به خود نسبت می‌دهد. در این نوع متغیرها، مقیاس مورد استفاده، اسمی می‌باشد
4)متغیرهای مستقل عملی یا فعال و هویتی یا تشخیصی:
متغیرهای مستقل بر حسب توانایی محقق در دستکاری آنها به دو دسته تقسیم میشوند
متغیر مستقل فعال به متغیری گفته میشود که محقق می تواند آزمودنی ها را در سطوح مختلف آن به صورت تصادفی جایگزین نماید.اما در متغیر مستقل هویتی محقق این توانایی را ندارد که آزمودنی ها را در سطوح مختلف متغیر جایگزین کند و ماهیت سطوح این متغیر ها به نحوی است که آزمودنی ها خود به خود و بدون دخالت محقق قبلا در آن سطوح قرار گرفته اند.

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

روش تحقیق توصیفی چیست؟

روش تحقیق توصیفی چیست؟

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می­خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می­کند و به توصیف منظم و نظام­دار وضعیت فعلی آن می­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می­نماید.

تحقیق توصیفی، جامعه، شرایط و پدیده ها را به طور صحیح و سیستماتیک توصیف می کند. این نوع تحقیق به سوالاتی که شامل چه چیزی، چه زمانی، کجا، و چگونه هستند، پاسخ می دهد ولی برای پاسخ به سوالاتی که شامل چرا می گردند، کاربردی ندارد. برای پاسخ به این سوال از روش تحقیق آزمایشی استفاده می شود.


کشف قوانین علمی؟

در طراحی تحقیق توصیفی برای بررسی متغیرها انواع روش های کمّی و کیفی به کار گرفته می شود. برخلاف تحقیق آزمایشی، پژوهشگر متغیرها را کنترل یا دستکاری نمی کند، ولی آنها را مورد مشاهده و آزمون قرار می دهد.

کشف قوانین علمی و روابط علت و معلولی یا همبستگی بین متغیرها و عوامل به عنوان گزاره­های کلی، از طریق تحقیقات توصیفی امکان­پذیر نیست. از این گونه تحقیقات می­توان مثال­های فراوانی را ذکر کرد که برای نمونه به چند مورد اشاره می­شود: بررسی وضعیت کارکنان یک اداره، مطالعۀ روابط مدیر با کارکنان، مطالعۀ شیوه مدیریت یک مدیر موفق

کاربردی یا بنیادی؟

تحقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛ در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها و همچنین برنامه­ریزی­ها استفاده می­شود. تصمیم­گیری­ و سیاست­گذاری در قلمرو کار مدیریت­ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعمّ از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده­های پایین، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی و شرکت­ها، تصمیم­گیری­ است. دانستن وضعیت حیطۀ مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم­گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایش­ها، ویژگی­ها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل مؤثر در حیطۀ مدیریت نمی­توان تصمیم­گیری و سیاست­گذاری نمود. برای آگاهی از این امور تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.

برای برنامه­ریزی نیز تحقیقات توصیفی باید انجام شود. برنامه­ریزی برای امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، امنیتی یا فضایی-­ جغرافیایی پدیده­ای است که متضمن پیش­بینی و برآورد است و با درجه­ای از احتمال از نظر امکان وقوع همراه است. برای پیش­بینی و برآورد وضع آتی و آیندۀ امری که موضوع برنامه­ریزی است دانستن وضع گذشته و حال آن امر یا موضوع و نیز آگاهی بر رفتار متغیرها و پارامترها و تعیین ضریب تغییرات آنها و شاخص­سازی برای برآورد و پیش­بینی آنها ضرورت دارد. دستیابی به این شاخص­ها و تبیین وضع موجود و استوارسازی آینده بر پایۀ وضع موجود مستلزم تحقیقات توصیفی است تا بتوان آن را برای برنامه­ریزی تصویرسازی کرد.

تحقیقات توصیفی در بُعد بنیادی به کشف حقایق و واقعیت­های جهان خلقت می­انجامد. این تحقیقات در علوم پایه، مانند فیزیک، شیمی، زیست­شناسی، زمین­شناسی، ژنتیک، جغرافیا، روان­شناسی، جامعه­شناسی و اقتصاد به کشف حقایق علمی و دستیابی به انبوهی از معلومات کلی به روش استقرایی منجر می­شود.

 روش بررسی؟

در این تحقیقات نوعاً از روش­های مطالعۀ کتابخانه­ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش­های میدانی نظیر پرسش­نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می­شود. 

نظرسنجی
نظرسنجی به شما اجازه می دهد تا حجم زیادی از داده های تحقیق را جمع آوری و تکرار، میانگین و الگوهای آن را تحلیل نمایید. استفاده از نظرسنجی روشی معمول در روش تحقیق همبستگی که هدف آن یافتن رابطه میان متغیرهاست، محسوب می شود. دیگر موارد استفاده نظرسنجی عبارتند از:
•    توصیف جمعیت یک منطقه یا کشور
•    سنجش نظرات عمومی در رابطه با موضوعات سیاسی و اجتماعی
•    ارزیابی رضایت مشتریان از محصولات و خدمات شرکت ها و سازمان ها
مشاهده
مشاهده، جمع آوری داده ها به منظور بررسی رفتارها و پدیده ها را بدون تکیه بر صداقت یا درستی پاسخ مشارکت کنندگان، برای شما امکان پذیر می کند. اغلب اوقات این روش برای درک رفتار افراد در شرایط واقعی زندگی، توسط روانشناسان، پژوهشگران حوزه های اجتماعی و بازاریابی به کار گرفته می شود.
مشاهده هویت ها و پدیده های فیزیکی، بخش مهمی از تحقیق در علوم طبیعی محسوب می شود. مشاهده و توصیف سیستماتیک موضوع مورد تحقیق پیش از توسعه نظریه، مدل و فرضیه قابل آزمون ضروری است. 
مطالعات موردی
مطالعه موردی برای توصیف مشخصه های مبحثی خاص (مانند یک فرد، گروه، رخداد یا سازمان) استفاده می شود. مطالعات موردی به جای جمع آوری داده ها با حجم بالا برای شناسایی الگوها در زمان ها و مکان های متفاوت به جمع آوری اطلاعاتی با جزئیات زیاد برای شناسایی مشخصه های یک مبحث تعریف شده می پردازد.
اغلب اوقات مطالعات موردی به جای توصیف گزاره های تعمیم پذیر، بر موارد غیر معمول و جذابی تمرکز می کند که فرضیات را به چالش می کشند، بر پیچیدگی موضوع می افزایند یا چیزی جدید درباره مسئله تحقیق افشا می کنند.


چه زمانی از تحقیق توصیفی استفاده کنیم؟
هنگامی که هدف پژوهش، شناسایی مشخصه، تکرار، همبستگی و طبقه بندی متغیرهاست، تحقیق توصیفی انتخاب مناسبی محسوب می گردد. استفاده از این نوع پژوهش هنگامی مفید است که درباره موضوع یا مسئله تحقیق اطلاعات چندانی ندارید. طبیعتا پیش از این که درباره چرایی یک اتفاق تحقیق نمایید، می بایست درکی از چگونگی، زمان و مکان آن رخداد داشته باشید.
مثال هایی از سوالات تحقیق توصیفی
•    طی 20 سال گذشته بازار خرید و فروش ملک چه تغییراتی داشته است؟
•    مشتریان شرکت X، محصولات Y یا محصولات Z را ترجیح می دهند؟
•    چه تفاوت های ژنتیکی، رفتاری و مورفولوژیکی میان گربه سانان و گربه های خانگی اروپایی وجود دارد؟
•    محبوب ترین منابع خبری آنلاین میان افراد زیر 18 سال کدامند؟
•    بیماری A چطور در جامعه B شیوع یافته است؟

پایایی و روایی؟
تحقیق توصیفی از روش های تحقیق کمّی و توصیفی استفاده می کند. در تحقیق توصیفی برای اطمینان از روایی و پایایی یافته های پژوهش، طراحی تحقیق می بایست با دقت بالایی صورت بگیرد.

انواع تحقیقات توصیفی ؟

 تحقیقات توصیفی  از نظر شیوۀ نگرش و پرداختن به مسئلۀ تحقیق به دو دسته تقسیم می­شود:

1. تحقیقات توصیفی محض. محقق صرفاً به کشف و تصویرسازی ماهیت، ویژگی­ها و وضعیت موجود موضوع و مسئله تحقیق می­پردازد.

2. تحقیقات توصیفی- تحلیلی. محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می­پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه­گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه­گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره­ها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم می­شود که معمولاً در فصل مربوط به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین می­گردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می­پردازد. نکتۀ قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.

از ویژگی­های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی­کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می­پردازد. همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود؛ این سخن بدان معناست که از طریق این گونه تحقیقات شناخت­های کلی حاصل می­شود؛ مثلاً وقتی ویژگی­های یک پدیدۀ خاص یا یک موضوع به دقت مطالعه و شناسایی شد، می­توان این ویژگی­ها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیة کلی ارائه نمود. همچنین، به شکل دیگری نیز امکان دستیابی به شناخت­ها و قضایای کلی از طریق تحقیقات توصیفی وجود دارد و آن استفاده از روش استقرایی است؛ بدین معنی که وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده­ها و اشیاء گوناگون تکرار و مشاهده گردید، می­توان بر اساس آن اظهار نمود و نظریه ارائه کرد؛ البته ممکن است چنین نظریه­ای در مواردی با نقیض خود روبه­رو شده، اعتبار خود را از دست بدهد، یا برعکس از پایداری برخوردار باشد.

به طور کلی، این گونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می­تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود، هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت انفرادی و موردی دارد، به ایجاد شناخت و قضیة کلی منتهی نمی­شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می­توان  به  گروه  های زیر تقسیم کرد که :

 1. تحقیق توصیفی زمینه ­یاب یا پهنانگر (تحقیق پیمایشی)

 این تحقیق به مطالعۀ ویژگی­ها و صفات افراد جامعه می­پردازد و وضعیت فعلی جامعة آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مانند سن، جنس، وزن، درآمد، وضع زندگی، تحصیل، سواد، تأهل، برخورداری از وسیله یا امکانی خاص نظیر وسیله نقلیه، خانه و غیره مورد بررسی قرار می­دهد. گاه از تحقیقات توصیفی زمینه­یاب به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیر می­شود که هدف آن شناخت صفات، ویژگی­ها، عقاید، نگرش­ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست.

این تحقیقات می­تواند سطحی باشد یا عمق بیشتری داشته باشد؛ مثلاً سرشماری­های عمومی یا نمونه­ای که برای کسب اطلاع در مورد جمعیت و ویژگی­های آن و توزیع صفات بین افراد جامعه است، یا نظرخواهی­هایی که دربارة یک نامزد انتخاباتی یا نوع خاصی از کالا و خدمات انجام می­پذیرد و به پیمایش افکار عمومی معروف است بیشتر جنبة سطحی دارد. این گونه تحقیقات را ممکن است مؤسسات خاصی که حرفه­ای هستند انجام دهند یا ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخاباتی، شرکت یا مؤسسه تولیدکنندة کالا و خدمات، یا دوایر دولتی اقدام به چنین بررسی­ها و پیمایش­هایی بنمایند؛ برای مثال، مؤسسات گالوپ، روپر، هاریس و کروسلی اقدام به چنین پیمایش­هایی می­نمایند و گاه افکار عمومی را با توجه به طبقه­بندی افراد بر حسب سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل، سطح درآمد، محل سکونت و وابستگی­های سیاسی و حزبی مطالعه و موقعیت یک نامزد انتخاباتی را در بین مردم ارزیابی می­کنند.

در تحقیقات پیمایشی و زمینه­یابی که عمیق­تر عمل می­شود، هدف شناسایی رفتارها و انگیزة آنها در بین افراد جامعه یا گروه­های تشکیل­دهندة آن است که بر اساس اطلاعات و داده­های پیمایشی و برقراری ارتباط بین متغیرهای مختلف مثل سطح توقع رأی­دهندگان از نامزد خاص و سطح تحصیلات وی انجام می­شود و با سنجش رابطة این دو متغیر پیمایشی می­توان انگیزه رأی دادن گروه­های اجتماعی خاص با آن نامزد را تشخیص داد.

تحقیقات پیمایشی خود به سه دسته روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم می شود.

1-الف. روش مقطعی

این روش به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود.

برای مثال به منظور بررسی میزان علاقه دانش آموزان سال آخر راهنمایی به ادامه تحصیل در شاخه های مختلف آموزش متوسطه، می توان از روش تحقیق پیمایشی به شیوه مقطعی استفاده نمود.

1- ب. روش طولی

در بررسی های پیمایشی طولی، داده ها در بازههای زمانی مختلف گردآوری می شوند. به این ترتیب تغییرات برحسب زمان بررسی شده و به رابطه ی بین متغیرهای از نظر تغییرات در طول زمان پی برده می شود.

سه نوع بررسی طولی را می توان نام برد. بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه (یک گروه سنی یا گروه هم دوره) و بررسی یک گروه منتخب.

به عنوان مثال در«بررسی روند فرآیندها» میتوان بررسی سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در آموزش عالی کشور را مورد نظر قرار داد. در مورد «بررسی یک گروه ویژه» می توان پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دانشکده ی علوم تربیتی در سال 1390 را مورد نظر قرار داد. برای بررسی «گروه منتخب» نیز این سؤال مورد نظر است که : چه تغییراتی در افراد خاص(گروه منتخب) به وجود آمده است و علت تغییرات چه بوده است؟ برای مثال بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه ای رشته های مهندسی ورودی1390 دانشگاه تهران را می توان نمونه ای از موضوعات این نوع تحقیق نامید.

1- ج. روش دلفی

زمانی که بخواهیم در مورد اتفاق نظر یک جمع درباره موضوعی خاص به بررسی بپردازیم، از روش دلفی استفاده می کنیم.

برای مثال به منظور بررسی نظر هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی در مورد مشکلات این رشته در دانشگاه ها، می توان این روش را بکار برد. برای این منظور اولین قدم آن است که مجموعه ای از سؤالات در مورد مسائل تهیه کرد و آن را برای تمام اعضای هیئت علمی ارسال نمود و از آنان خواست که درجه اهمیت هر یک را تعین نمایند. در مرحله دوم پرسشنامه ای براساس رتبه بندی بدست آمده تهیه می شود و از پاسخگویان درخواست می شود در صورتیکه نظراتشان با رتبه بندی بدست آمده مغایرت دارد، توجیه خود را ارائه نمایند. به این ترتیب می توان به یک توافق از نقطه نظری تشخیص مسائل یاد شده دست یافت.

2- اقدام پژوهی

هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد. به طور کلی می توان گفت که اقدام پژوهی شامل چهار مرحله است، تشخیص و برنامه ریزی، اقدام برای رفع مشکل، مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل و آخرین مرحله تحلیل و تعدیل می باشد. این نوع پژوهش با فرآیندها سروکار دارد تا برون دادها و پیامدها.

علاوه برآن پژوهشگری که به انجام اقدام پژوهی می پردازد درصدد آزمون فرضیه نمی باشد. زیرا در تحلیل داده ها پژوهشگر مترصد آن است که در نهایت بتواند فرایند ها را با یکدیگر مرتبط ساخته و معنایی مشخص را بدست آورد.

3- بررسی موردی

در این روش پژوهشگر به انتخاب یک «مورد» پرداخته و آن را از جنبه های مختلف بررسی می کند. این مورد می تواند یک واحد و یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. از این جمله در تعلیم و تربیت می توان هر یک از عوامل نظام آموزشی مانند دانش آموز، معلم، برنامه درسی و … را نام برد. هدف کلی در این روش مشاهده تفصیلی ابعاد «مورد» تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا است. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آن ها انجام می شود.

انجام پژوهش به کمک روش مطالعه موردی شامل چهار مرحله است : بیان مسئله و انتخاب «مورد»(واحد تحلیل) ، انجام عملیات میدانی(گردآوری داده ها)، سازماندهی داده ها و تدوین گزارش. توجه پژوهشگر در مطالعه موردی بر یک «مورد» متمرکز است. اما ممکن است این واحد متشکل از رویدادهای متعدد و افراد مختلف باشد و یا از فرآیندهای گوناگون تشکیل شده باشد. در اینصورت ضروری است که از اجزای تشکیل دهنده ی «واحد تحلیل» نمونه گیری شود.

4- روش تحقیق همبستگی

در این نوع تحقیق رابطه ی بین متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم نمود: مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس.

در مطالعات همبستگی دو متغیری هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.

در برخی دیگر از تحقیقات نیز از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می شود. از جمله چنین تحقیقاتی می توان به تحلیل عاملی و معادلات ساختاری اشاره نمود. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه) بوده و در مدل معادله ساختاری هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است.

5- روش تحقیق پس رویدادی (علّی-مقایسه ای)

این روش به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. روش تحقیق علی-مقایسه ای از نوع تحقیقات گذشته نگر بوده و از آنجایی که علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرند، به آن روش پس رویدادی نیز گفته می شود. از جمله تحقیقات پس رویدادی می توان به پژوهش هایی در مورد علل عقب ماندگی یا پیشرفت تحصیلی کودکان اشاره نمود.

در این تحقیقات دستکاری شرایط بوجود آورنده و علل احتمالی عقب ماندگی یا پیشرفت در اختیار محقق نبوده است. محقق صرفا این افراد را شناسایی کرده و بعضی از ویژگی های شخصی یا الگوهای رفتاری آن ها را مشاهده می کند.

در آینده هر یک از این روشها به صورت مبسوط و کاربردی در این سایت بحث خواهند شد.

منابع :

روش های تحقیق در علوم رفتاری / نوشته ی دکترزهره سرمد، دکترعباس بازرگان و دکترالهه حجازی/ نشر آگاه.

حافظ نیا، محمد رضا.(1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران: انتشارات سمت.

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

متغیر و انواع آن در پژوهش

متغیر و انواع آن در پژوهش

متغیر (variable) هر عامل، خصیصه یا شرطی است که با مقادیر یا انواع مختلف در گروهی از افراد یا اشیاء وجود دارد. متغیر را ویژگی قابل اندازه گیری دانست که تغییر می کند.  یا ویژگی و صفتی که بین افراد جامعه مشترک بوده، می تواند مقادیر کمی و ارزش های متفاوتی را داشته باشد

یک آزمایش یا تحقیق دارای سه نوع متغیر اصلی می باشد. متغیرهای مستقل، وابسته و متغیرهای کنترل شده.
بنابراین در یک تعریف ساده می توان متغیر را هر ویژگی قابل اندازه گیری دانست که تغییر می کند. متغیر ممکن است از گروهی به گروه دیگر، از شخصی به شخص دیگر، از چیزی به چیز دیگر، از زمانی به زمان دیگر تفاوت داشته باشد.
محققان متغیرها را در شش گروه اصلی طبقه بندی کردند:

 1.  متغیر مستقل ( Independent variable )
 2. متغیر وابسته ( Dependent variable )
 3.  متغیر میانجی یا تعدیل کننده ( Mediator vartiable )
 4. متغیر کنترل ( Control vartiable )
 5.  متغیر مداخله‌گر ( Intervening vartiable )
 6. متغیر بیرونی (extraneous variables)

متغیر ها بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی می شوند. در زیر چند طبقه می آید:

الف: انواع متغیرها بر اساس ارزش : سه دسته اند:

 1. متغیر کمی (Quantitative variable): دسته وسیعی از متغیرها است و شامل متغیرهای قابل شمارش یا دارای مقدار عددی است. متغیرهای طبقه ای، رتبه ای و نسبتی در این دسته قرار می گیرند  مانند (قد، وزن، تعداد و …) که خود به دو دسته کمی متصل (مانند طول ، وزن) و کمی منفصل که مقادیری که می پذیرند اعشار پذیر نیست مانند تعداد دانش آموز یا کلاس و … تقسیم می شوند.
 2. متغیر کیفی (Qualitative variable): دسته وسیعی از متغیرها است که قابل شمارش نیستند (مقداری عددی ندارند). مقادیر عددی نمی گیرند بلکه ارزش های کیفی می پذیرند.  متغیرهای اسمی و ترتیبی در این گروه قرار می گیرند.
 3. متغیر های دو وجهی: بین کمی و کیفی قرار دارند یعنی هم ارزش کیفی به خود می گیرند و هم مقادیر کیفی مانند مدرک تحصیلی ، درآمد و …

ب- انواع متغیر ها بر اساس رابطه بین آن ها:

1- متغیر مستقل یا پیشبین (independent variables)

متغیر مستقل (independent variables) متغیری است که محقق روی آن کنترل دارد. این کنترل ممکن شامل دستکاری متغیرهای موجود (مثل دستکاری روش تدریس موجود) یا ایجاد تغییرات جدید (مثل اتخاذ یک روش تدریس کاملا جدید) باشد. به هر حال محقق انتظار دارد که دستکاری متغیر مستقل روی متغیر وابسته (یا رابطه آن با متغیر وابسته) تاثیر بگذارد و تغییراتی در متغیر وابسته ایجاد کند.

2- متغیر های تابع یا وابسته یا ملاک  (dependent variables)

 برآیند آزمایش است. محقق با دستکاری متغیر مستقل، تاثیر آن بر متغیر وابسته را مشاهده می کند. نشانگر تاثیر دستکاری یا اعمال متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته در یک تحقیق متغیری است که در اثر دستکاری متغیر مستقل تغییر می کند. متغیر وابسته، متغیر اصلی مورد توجه محقق است. این متغیر، متغیر پاسخ، برون­داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه ­گیری می­شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش­بینی کند. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش­ بینی می­شود. از طریق تجزیه و تحلیل متغیر وابسته امکان یافتن پاسخ­ ها یا راه ­حل ­هایی برای مسئله ایجاد می­شود. محقق قصد دارد این متغیرها را و همین­طور سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن را به صورت کمّی و سنجش ­پذیر درآورد.

3- متغیر های میانجی یا واسطه (moderator variables) 

متغیر میانجی  (moderator variables) متغیری است که بخشی یا همه ی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق آن انتقال پیدا می کند. اگر همه ی این اثر از طریق متغیر واسط انتقال پیدا کند میانجی کامل و اگر فقط قسمتی از این اثر از طزیق متغیر میانجی انتقال پیدا کند به آن میانجی جزئی می گویند. مانند در رابطه بین اثر رضایت شغلی بر فرسودگی ممکن است متغیر تعهد سازمانی نقش میانجی داشته باشد.

ج- انواع متغیر بر اساس نقش آن ها در تحقیق عبارتند از:

 1. متغیر های علی (همان متغیرهای مستقل یا غیر وابسته) که به عنوان عامل به وجود آورنده ی یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند.
 2. متغیر های توصیفی: این متغیر ها مبین صفات و ویژگی های یک پدیده یا شی ء هستند و در واقع وضع آن را توضیح می دهند و در تحقیقات توصیفی و حتی سایر انواع تحقیق در شناخت وضعیت شی ء یا پدیده نقش مهمی دارند، این ها ممکن است از نوع کمی یا کیفی باشند؛ مانند وضع سنی، وضع تحصیلی، وضع سواد، وضع درآمد و …

د- متغیرهای دویا چند ارزشی: بر اساس تعداد ارزش یا عددی که به خود می گیرند به دو دسته دو ارزشی و چند ارزشی تقسیم می شوند.  1- متغیر های دو ارزشی  2- متغیر های چند ارزشی

ه- متغیر های جانبی:

این متغیر ها موضوع اصلی تحقیق را تشکیل نمی دهند بلکه در صحنه ی تحقیق به شکل های مختلف حضور دارند و محقق اقداماتی را در مورد آن ها انجام می دهد. عبارتند از

1- متغیر تعدیل گر : این متغیر مستقیما بر متغیر وابسته اثر ندارد و همچنین در مورد اثر متغیر مستقل بر وابسته نیز نقشی ندارد. بلکه بر جهت و شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته اثر می گذارد. پس عاملی است که محقق آن را انتخاب می کند تا مشخص کند که آیا تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته می شود.  نمونه معمول و رایج متغیرهای تعدیل کننده شامل سن، جنس، فرهنگ و سایر متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک است که محقق اندازه گیری کرده و در تجزیه و تحلیل خود لحاظ می کند.

2- متغیرهای کنترل (control variables)

متغیر کنترلی (control variables) متغیری است که به شیوه ای در پژوهش کنترل می شود. یادگیری زبان و تدریس زبان یک فرآیند خیلی پیچیده است. در یک مطالعه امکان لحاظ کردن تک تک متغیرها وجود ندارد. بنابراین، متغیرهایی که بطور خاص در یک مطالعه اندازه گیری نمی شوند، در بین نمونه ها ثابت، خنثی یا توزیع شده نگهداری شده یا حذف می شوند؛ بدینوسیله از تاثیر و سوگیری بر متغیرهای دیگر جلوگیری می شود. متغیری که به این شکل کنترل شود، متغیر کنترلی نامیده می شود.

در تحقیقات آزمایشی متغیر کنترل عاملی است که در پژوهش بایستی ثابت نگهداشته شود. مثلا در بررسی تاثیر نور بر رشد گیاهان بایستی متغیر نوع خاک را ثابت نگه داشت.

متغیر مداخله گر (intervening variables) به فرآیندهای انتزاعی اطلاق می شود که مستقیما قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند اما با متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ارتباط دارند. متغیر مداخله گر متغیری است که ممکن است روی نتایج تحقیق یا روی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر بگذارد، اما محقق نمی تواند آن را مشاهده یا اندازه گیری کند. مثلا در زبان آموزی و تدریس زبان خارجی، معمولا متغیر مداخله گر در ذهن نمونه ها وجود دارد که می تواند شامل فرآیندهای یادگیری زبان باشد که محقق نمی تواند در آنها دخلی داشته باشد. مثلا اگر روش تدریس خاصی متغیر مستقل و تسلط بر قیدها متغیر وابسته باشد، پس فرآیندهای یادگیری زبان نمونه ها یک متغیر مداخله گر است که محقق نمی تواند ببیند یا اندازه گیری کند.

متغیر بیرونی (extraneous variables)

متغیر بیرونی (extraneous variables) یا متغیر مخدوش کننده (confounding variables) آندسته از عواملی است که در محیط پژوهش ممکن است روی متغیر یا متغیرهای وابسته مطالعه تاثیر داشته باشند، اما قابل کنترل نباشند. متغیر بیرونی یا مخدوش کننده برای نتیجه تحقیق خطرناک است. ممکن است به روایی و پایایی نتایج صدمه بزند، چه روی متغیر مستقل یا متغیر وابسته تاثیر بگذارد یا روی متغیرهای تعدیل کننده. متغیرهای بیرونی را نمی توان کنترل کرد، اما بایستی به نوعی در مطالعه لحاظ شده و در تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند. معمولا برای کنترل متغیرهای مخدوش کننده در یک مطالعه، محققان سعی می کنند طوری نمونه گیری کنند که سطح متغیرهای مخدوش کننده در گروه های مطالعه یکسان باشد و یا نمونه های دارای متغیر مخدوش کننده را از مطالعه کنار می گذارند.

سایر انواع متغیر

به هر حال با توجه به رشته، نوع کاربرد، ماهیت مفهوم؛ انواع مختلفی از متغیرها معرفی شده است. که در زیر تنها تعریف هر یک آورده می شود. در حالی که در جبر و ریاضی متغیر چیزی است که مقدار آن نامعلوم یا مجهول است، در آمار متغیرهای زیادی وجود دارد.

متغیر اسمی (Nominal variable): نام دیگری برای متغیر طبقه ای است.

متغیر مخدوش کننده (Confounding variable): متغیر مازادی که دارای تاثیر پنهان بر نتایج آزمایش است.

متغیر ترتیبی (Ordinal variable): شبیه به متغیر طبقه ای است، اما ترتیب مشخصی دارند. مثل سطح درآمد کم، متوسط و بالا را می توان یک متغیر ترتیبی در نظر گرفت.

متغیر گسسته (Discrete variable): متغیری است که دارای مقادیر گسسته یا مشخص است. مثلا تعداد ماشین های یک پارکینگ یا تعداد بچه های یک خانوار.

متغیر رتبه ای (ranked variable): نوعی متغیر ترتیبی است که در هر نقطه داده می تواند یک رتبه داشته باشد (اولین، دومین، سومین و غیره)

متغیر طبقه ای (Categorical variable): متغیرهایی است که می توان آن را طبقه بندی یا دسته بندی کرد. مثلا متغیر خمیر دندان را می توان به برندهای مختلف طبقه بندی کرد مثل خمیر دندان کلگیت یا آکوافرش

متغیر مستقل (Independent variable): متغیری است که تحت تاثیر محقق قرار نمی گیرد. یعنی محقق نمی تواند روی متغیر مستقل تاثیر بگذارد. معمولا متغیر مستقل در محور ایکس آورده می شود.

متغیر اندازه گیری (measurement variable): متغیری است که عدد یا مقداری با آن می آید مثل مقدار چیزی یا شماره چیزی.

متغیر نسبتی (Ratio variables): شبیه به متغیر فاصله ای است، اما دارای صفر معنادار است.

متغیر پیوسته (Continuous variable): متغیری است که می تواند مقادیر بی نهایت به خود بگیرد مثل متغیر زمان یا متغیر وزن

متغیرهای تصادفی (Random variables): متغیرهای مرتبط با پروسه های تصادفی است و عددی به برآیند وقایع تصادفی اختصاص می دهند.

منبع:

حافظ نیا، محمد رضا.(1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.