به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
Browsing Category

روش تحقیق کیفی

صد نکته در پایان نامه نویسی: حضور در جلسة دفاع

در اغلب دانشــگاه هاي دنیا دانشــجويان تحصیلات تکمیلي موظفند پس از اتمام نگارش پايان نامه، آن را به دانشــگاه تحويل دهند و پس از تعیین داور يا داوران پايان نامه در جلســه اي رســمي حضور يابند، و ضمن ارائة گزارشــي شــفاهي از كار خود،

گراندد تئوری(نظریه زمینه ای)
Grounded theory

تعاریف: گراندد تئوری یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کند. این تئوری به شکل نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین