بایگانی دسته: پرورشی مدارس

گزارش اداری

گزارش اداری عبارت است ازمکاتبه ای که ازسوی واحدهای سازمانی یا مجموعه ا ی ا ز کا رمندان و یا فردی خاص تهیه وطی آن خواسته ها ، پیشنهادات ، نظرات و یا نتیجه ا قدامات ا نجا م شده در راستای اجرای دستورات صادرشده ، جهت آگاهی از امور و یا تصمیما تی که باید اتخاذ گردد ، به مقام بالاترارائه می گردد . گزارش های  اداری باهدف آگاهی ازتصمیمات و یا آگاهی از امور اجراشده نوشته می شوند.

انواع گزارش های اداری:

گزارش خبری ، گزارش توصیفی و گزارش کار

گزارش خبری ، هدف رساندن بار خبری اتفاق و یا نتیجه دستورمی باشد که در نحوه نوشتن آن باید به سندیت داشتن خبر ومیزان روشن بودن آن توجه شود .

گزارش توصیفی معمولا پس ازانجام بازدیدهای علمی وبازرسی ازمکان ها وافراد صورت گر فته و در آن به تشریح شرایط موجود پرداخته می شود .

گزارش کار: نتیجه ی اجرای  دستور  و انجام کار گزارش می شود.

مشخصات یا ویژگی های یک گزارش خوب

۱-    گزارش باید صرفاً منعکس کننده حقایق باشد و در هیچ موردی اطلاعات غیرمستند ارائه نشود وهیچ گونه بزرگنمایی و یا د خالت نظر شخصی نباید درآن وجودداشته باشد .

۲-    گزارش باید سرشار از اطلاعات لازم وکافی باشد و از مطالب غیرضرور و بی اهمیت جلوگیری شود وفقط باید موارد مهم با ذکر جزئیات ذکر گردد .

۳-  قواعد درست نویسی رعایت گرددو فاقد غلط های املایی ونگارشی باشد.

۴- احساسات و سلیقه‌های شخصی در نوشتن گزارش دخالت داده نشود.

۵-  منظّم و منسجم بودن تقسیم بندی و فصل بندی مطالب

مدل بانکداری در آموزش و پرورش

مدل بانکداری در آموزش و پرورش

پائولوفریره به طرح ریزی آموزش و پرورش رهایی بخش پرداخت که هدف آن ارتقای آگاهی مردم مستضعف و محروم بود . فریره، مربی برزیلی که منتقد نظام های آموزشی موجود بوده است، از نظام آموزشی که در خدمت سلطه و تعمیق فرهنگ خاموشی یاد می کند . از نظر او مفهوم بانکی تربیت به عنوان « مدل بانکداری در آموزش و پرورش » است، با عنوان ابزاری برای ظلم و بیداد به کار می رود. در این مدل ،کار تربیت « سپرده گذاری » است . یعنی معلم«سپرده گذار» و دانش آموز «سپرده گیر» است . در این مدل معلم به گونه ای سخن می گوید که گویی واقعیت چیزی بی حرکت، ایستا و حجره حجره و قابل پیش بینی است.  غافل از آنکه معرفت تنها از طریق اختراع و ابداع مجدد به دست می آید . ظرفیت مدل بانکی در به حداقل رسانیدن یا نابود کردن قدرت خلاق دانش آموزان و برانگیختن ساده لوحی آن ها به نفع ستمگران است که نمی خواهند راز جهان برملا سازند و نه میل دارند که آن را دگرگون بینند (مرزوقی، ۱۳۸۳).  

منبع:

مرزوقی، رحمت الله ( ۱۳۸۳ ). تربیت سیاسی: نظریه ها، روش ها و برنامه درس . ی شیراز: انتشارات مشکات.