تحلیل داده های آماری

روش رفرنس نویسی شیکاگو Sc-School Of Chicago 

روش رفرنس نویسی شیکاگو Sc-School Of Chicago 

روش رفرنس نویسی شیکاگو Sc-School Of Chicago 

ساعد نیوز: ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ “ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ” ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ شده است که ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزة ادﺑﯿﺎت، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﺷﯿﻮة اﺳﺘﻨﺎد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درونﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

اﺧﻼق ﻋﻠﻤﯽ (بیشتر بخوانید: رفتارهای غیراخلاقی در نگارش مقاله علمی)  ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم و ﻧﻮﺷﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺻﻞ ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ارﺟﺎع دﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه-ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ. در این ﻧﻈﺎم روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ روش ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ، APA و MLA اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ روش ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش رفرنس نویسی شیکاگو قدمتی یک صد ساله دارد و پانزدهمین ویرایش آن در سال 2003 مورد بازبینی قرار گرفت این روش به تفصیل به معرفی نظامهای استناد پرداخته و علاوه بر قواعد کلی شیوه استناد به انواع منابع را ارایه کرده است که در قالب جداولی برای منابع فارسی و انگلیسی آورده شده است. در این روش کتابها، مقاله­ ها و دیگر منابع اطلاعاتی در پایان پژوهش به صورت زیر معرفی می­ شوند:

 • نویسنده (یا ویراستار، گردآورنده، یا مترجمی که به جای نویسنده قرار می­گیرد) ، تاریخ انتشار اثر ، عنوان(و معمولاً عنوان فرعی که گاهی نیز حذف می­شود).
 • محل نشر و ناشر برای کتابها و نام نشریه علمی برای مقاله­ ها، شماره جلد یا دوره، شماره (های) صفحه، و اغلب شماره نسخه نیز اضافه می­شود.
 • برای مواد اطلاعاتی­ ای به جز منابع چاپی مانند آثار الکترونیکی یا مواد دیداری- شنیداری، رسانه ­ای که اثر با آن ارائه شده است نیز ذکر می­شود.
 • برای آثار پیوسته، اطلاعات بازیابی شامل «یو. آر. ال» وگاهی که لازم باشد، تاریخ دسترسی هم ارائه می­شوند.

(مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان پژوهش و مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در متن را مشخص کرده است)

مدرکمثال
کتاب  با یک  نویسندهفرشاد، مهدی. 1364. ساختمانهای پوسته ای. شیراز: دانشگاه شیراز. (فرشاد 1364، 40)
کتاب  با دو  نویسندهدیانی، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. 1381. مفاهیم و روشهای بازیابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه ی رایانه ای ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی، موسسه چاپ و انتشارات.(دیانی و داورپناه 1381، 56)
کتاب با سه  نویسندهصارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. 1372. موزه های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.(صارمی، رفیعی، و امانی 1372،78)
کتاب  با بیش از  سه نویسندهاکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی، حسن سلطانی فر، و احمد نمایی. 1372. فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی- فارسی. مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.(اکبری و دیگران 1372، 77)
کتاب با مترجم، ویراستار،  یا گردآورندهبوسکالیا، لئو. 1978. آدمیت. ترجمه گیتی خوشدل. 1379. تهران: نشر گفتار.(بوسکالیا 1678، 90)یاخوشدل، گیتی، مترجم. 1379. آدمیت. نوشته لئو بوسکالیا. 1978. تهران: نشر گفتار.(خوشدل 1379، 90)
کتابی با  نویسنده سازمانیسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. 1380. ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها 1380، 34)
فصلی از  یک کتابنوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ویراستار محسن حاجی زین العابدینی، 121-153. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.(نوروزی چاکلی 1384، 140)
کتاب  الکترونیکلامبرت، جیل. بی تا. انتخاب منابع اطلاعاتی. ترجمه مهری صدیقی. 1380. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm(دسترسی در 25/4/1385).(لامبرت بی تا.)
کتاب  الکترونیکیا بابایی، محمود. 1382. نشر الکترونیکی. ویراسته علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. همچنین دسترسی درhttp://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm(دسترسی در 9/5/1385).(بابایی 1382) 
مقاله  با یک  نویسندهبنی اسدی، نازنین. 1383. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی 34(2): 65-96.(بنی اسدی 1383)
مقاله  با دو  نویسندهحری، عباس، و اعظم شاهبداغی. 1383. استناد در آثار علمی: چاله ها و چالشها. مجله روان شناسی و علوم تربیتی 34(2):65-96.(حری و شاهبداغی 1383)
مقاله  با سه نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
مقاله  با بیش از سه نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده
مقاله ترجمه شدهماترسکا، کاتارزینا. 2004، کتابداران در عصر دانش. ترجمه محمدرضا سلیمانی. 1384. علوم اطلاع رسانی 20(3 و4): 87-98.(ماترسکا 2004)یاسلیمانی، محمدرضا، مترجم. 1384. کتابداران در عصر دانش. نوشته کاتارزینا ماترسکا. 2004. علوم اطلاع رسانی 20(3و4):87-98.(سلیمانی 1384)
مقاله  کنفرانهادالمن، اعظم،حسین ایمانی، و حوریه سپهری.384. تاثیر DEHP  بر بلوغ آزمایشگاهی، از سر گیری میوز، و تکوین اووسایتهای نابالغ موش. پوستر ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی، گیلان.(دالمن، ایمانی، و سپهری 1384)
مقاله نشریه های الکترونیکگزنی، علی. 1379. طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه ای و اطلاع رسانی. علوم اطلاع رسانی 16، ش. 1-2 (10 دی).http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm(دسترسی در 3/7/1385).(گزنی 1379)
مجله های چاپیقاسمی، فاطمه. 1384. کتابداری موسیقی. لی بر، فروردین: 6.(قاسمی 1384)
مجله های الکترونیکعاصمی، عاصفه. 1385. متادیتا در محیط آموزش الکترونیک. مجله الکترونیک پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 6(1).http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs.(دسترسی در 3/7/1385).(عاصمی 1385)
روزنامه های چاپیسلوکی، آذر. 1385. محمد(ص) از زبان علی(ع): ره آورد بعثت در نهج البلاغه. همشهری، 30 مرداد.(سلوکی 1385)
روزنامه های الکترونیکسبزعلیان، مرضیه. 1385. آغاز تبدیل دالفنون به موزه. همشهری آنلاین، 9 مهر، 1385.http://www.gamshahri.org/News/?id=5608(دسترسی در 11/7/1385).(سبزعلیان 1385)
نامه  شخصیقائم مقام فراهانی، ابوالقاسم. 1358. نامه های سیاسی و تاریخی سیدالوزراء قائم مقام فراهانی درباره معاهده ترکمانچای و غرامات آن، دهه اول ربیع الاول 1243 ق. به کوشش جهانگیر قائمی. تهران: دانشگاه تهران.(قائم مقام فراهانی 1358، 23)
مجموعه ای  از نامه هااسماعیلی، محمد. 1377. قطره باران: چند نامه به پسرم و به جوانان خارج از کشور شامل اطلاعاتی علمی درباره نفت و…. تهران: کتاب زمان.(اسماعیلی 1377، 45)
مصاحبه های  منتشر شدهفالاچی، اوریانا. 1362. مصاحبه با جولیو آندره اوتی در مصاحبه با تاریخ سازان جهان به انضمام مصاحبه با پادشاه ایران. ترجمه مجید بیدار نریمان. تهران: جاویدان. 24-51.
(فالاچی 1362- 43)
مصاحبه های  منتشر نشدهآشکار، ژیلبر. بی تا. مصاحبه ای منتشر نشده با ماکسیم رودنسون: درباره انتگریسم اسلامی.www.peykarandeesh.org(دسترسی در 3/2/1385).(آشکار بی تا.)
پایان نامه ها  و رساله هافلاحی، داود. 1380. بررسی مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.(فلاحی 1380)
مدارک پیوسته با نویسنده مشخصپازکی، زهرا. 1384. مقدمه ای بر دیابت(مرض قند).http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm(18/7/1385).(پازکی 1384)
مدارک پیوسته با نویسنده مشخصانجمن روانشاسی ایران. 1385. دوره ها و کارگاههای آموزشی انجمن.http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43(دسترسی در 3/7/1385).(انجمن روانشانسی ایران 1385)

جدول ارجاع دهی منابع لاتین به روش شیکاگو

(مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان اثر و مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در متن را مشخص کرده است)

مدرکمثال
کتاب با یک  نویسندهGasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ.press of England.(Gasper 1999)
کتاب  با دو  نویسندهUnwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland.Boston: Strong Hope Press.(Unwin and Galway 1984)
کتاب  با سه  نویسندهMerk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe 1987.Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere.(Merk, Fogg and Snowe 1987)
کتاب  با بیش از  سه نویسندهSechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 1996. Women and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press.(Sechzer et al. 1996)
کتاب با مترجم، ویراستار،  یا گردآورندهTzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC)یاGrifith, Samuel B, trans. 1963. The art of war. By Sun Tzu. 6th century BC. London: Oxford Univ. Press.(Grifith 1963)
کتابی با  نویسنده سازمانیBritish Standards Institute. 1985. Specification for abbreviationof title words and title of publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British Standards Institute.(British Standards Institute 1985)
فصلی از  یک کتابPhibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of time: A combat surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown.(Phibbs 1987)
کتاب  الکترونیکSirosh, J,.Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the primary visual cortex. In Lateral interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. Choe. Austin, TX:UTCS Neural Networks Research Group.http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/(accessed August 27,2001)(Sirosh and Bednar 1996)یاKurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders constitution. Chicago: Univ of Chicago Press. Also available online at http://press-pubs.uchicago.edu/founders as a CD-ROM(accessed August 27,2001).(Kurland and Lerner 1987)
مقاله  با یک  نویسندهTweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website.British Journal of Educational Technology 29(3):267-270(Tweddle 1998)
مقاله  با دو  نویسندهCalabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental dose-respones relationship. BioScience 49:752-32.(Calabrese and Baldwin 1999)
مقاله با سه نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
مقاله با بیش از  سه نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده
مقاله ترجمه شدهAuthor. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title….(Author Date) 
مقاله کنفرانسهاFerguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of Philoxpilosa subsp. Ozarkana. Posrer presented at the 16th International Botanical Congress, St. Louis.(Ferguson and Schaal 1999)
مقاله نشریات الکترونیکHlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002 Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving hormone therapy: Results from the heart and Estrongen/ progestin Replacement Study(HETS) trial. Journal of the American Medical Association 287, no. 5(February 6).http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo (accessed January 7,2002).(Hlatky et al. 2002)
مجله های  چاپیLacey, Stephen. 2000. The new German style. Horticulture(March):44.(Lacey 2000)
مجله های  الکترونیکReaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time.http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html(accessed January 7,2002).(Royko 1992)
روزنامه های  چاپیRoyko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune, September 23.(Royko 1992)
روزنامه های الکترونیکMitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with McCain. New York Times, March 25,2001.http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html(accessed January 2,2002).(Mitchell and Bruni 2001)
نامه شخصیAdams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891.Ed. Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.(Adams 1930)
مجموعه ای  از نامه هاChill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchill-Eisenhower correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G.Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press.(Chill and Eisenhower 1990)
مصاحبه های  منتشر شدهBellor, Raymond. 1979. Alternation, segmentation, Hypnosis:Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom.Camera Obscura(3-4):89-94.(Bellor 1979)
مصاحبه های  منتشر نشدهHunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg.(Hunt 1976)
پایان نامه ها  و رساله هاSchwarz, G. J. 2000. Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen novae(outbursts, binary stars). phD diss.,Arizona State Univ.(Schwarz 2000)
مدارک پیوسته با نویسنده مشخصEvanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library strategic plan, 2000-2010: A decade of outreach. Evanston public Library.http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html(accessed July 18,2002).(Evanston Public Library Board of Trustees 2000)
مدارک پیوسته با نویسنده مشخصFederation of American Scientists. 2000. Resolution comparison. Reading license plates and headlines.http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm(accessed July 18,2000).(Federation of American Scientists 2000)

نكات مهم ارجاع دهي به روش شیکاگو:

1. اختصارات

در فهرست منابع آثار انگلیسی عبارتهایی مانند “edited by” یا ” “translated by معمولاً به صورت “ed.” یا “trans.” خلاصه می شوند.این اختصارات اگر پس از نقطه بیایند، حرف اول آنها بزرگ نوشته می شود. نام ماههای میلادی همراه با استنادهای نشریه های علمی انگلیسی نیز ممکن است خلاصه شوند.

2. نظم مدخلها

یک نویسنده در برابر چند نویسنده. مدخلی با یک نویسنده پیش از مدخلی با چند نویسنده قرار می گیرد که با نامی واحد شروع می شوند و تنها نام نویسنده اول معکوس می شود.

3. نویسنده ای با نویسندگان همکار متفاوت.

مدخل های پشت سرهم با دو یا چند نویسنده که در آنها تنها نام نویسنده اول یکسان است، بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان همکار، صرف نظر از تعداد آنها مرتب می شوند.

4. ­خط تیره بلند سه تایی برای نامهای تکراری در فهرست منابع

 • یک نام تکراری. برای مدخلهای متوالی ای که نویسند(گان)، ویراستار(ان)، مترجم(ان)، یا گردآورنده(گان) مشابهی دارند، یک خط تیره بلند سه تایی که با یک نقطه یا یک ویرگول دنبال می شود، جایگزین نام(ها) پس از اولین ظهور آنها در فهرست منابع می گردد.
 • پیش از یک نام تکراری. برای دو یا چند نویسنده، ویراستار، مترجم، یا گردآورنده مشابه، یک خط تیره بلند سه تایی به جای نام نویسنده(گان) قرار می گیرد و مدخلها مانند پیش فهرست می شوند.
 • ترتیب زمانی. در استفاده از خط تیره سه تایی مدخلهخا به ترتیب زمانی بر اساس سال انتشار و نه بر اساس حروف الفبای مرتب می شوند.

5. عنوان

 • عنوان اصلی و فرعی کتابها ایتالیک می شوند.
 • بزرگ نویسی عنوان های انگلیسی به سبک تیتر:
  در سبک تیتر حرف اول همه ی واژه های عنوان و عنوان فرعی به جز حروف تعریف و اضافه، مانند تیتر روزنامه های انگلیسی زبان بزرگ نویس می شوند.حروف تعریف اگر در ابتدای جمله قرار گیرند، بزرگ نویسی می شوند.
 • بزرگ نویسی به سبک جمله:
  در سبک جمله که در فهرست منابع رایج است، تنها حرف اول واژه اول در یک عنوان یا یک عنوان فرعی و هر نام خاص دیگر مانند جمله های انگلیسی بزرگ نویسی می شوند.
 • تاریخ در عنوان:
  در مواردی ک تاریخهای موجود در عنوان با حروف اضافه شروع نشده باشند( برای نمونه، “از 1920 تا 1945”)، از ویرگول جداکننده استفاده می شود. تاریخهای موجود در عنوان که با حروف اضافه شده باشند در دنباله عنوان می آیند.
 • عنوان در عنوان:
  گاهی عنوان پاره ای از آثار، خود دربردارنده عنوانهای بلند یا کوتاه هستند.چنین عنوانهایی نیز درون عنوان اصلی  به صورت ایتالیک و داخل علامت نقل قول برای آثار انگلیسی و گیومه برای اثار فارسی آورده می شود.
 • فروست: 
  تعدادی اثر کهاز نظر موضوع یا دیگر جنبه ها با هم ارتباط دارند و به دنبال هم و با یک شکل و عنوان عمومی و یک شماره سریال از سوی یک ناشر منتشر می شوند.
 • عنوان، شماره، و ویراستار(ان) فروست.
  عنوان یک فروست در فهرست منابع به سبک تیتر بدون گیومه یا پرانتز و با حروف صاف بزرگ نویسی می شوند.ویراستار فروست معمولاً حذف می شود.شماره در صورت وجود، پس از عنوان فروست و بدون هیچ ویگرگول جداکننده ای می آید.

6. استناد به شکل و جدول ها

ارجاع به شکلها و جدولها ی یک اثر تنها در استنادهای درون متنی و نه در فهرست منابع صورت می گیرد.شماره صفحه در صورت وجود، مقدم بر شماره تصویر می اید و یک ویرگول بین آنها قرار می گیرد.برای استناد به شکلها و جدولها در آثار فارسی عنوان کامل انها استفاده می شود.

7. استناد به روزنامه ها

عناصر استنااد به نام نویسنده در صورت وجود و تیتر یا عنوان ستون در یک روزنامه بسیار شبیه عناصر مشابه آنها در نشریات است.ماه، روز، و سال عناصر استناد به روزنامه ها به شمار می روند.

8. استناد به نقدها

در استناد به نقدها، عناصر به این ترتیب آورده می شوند: نام منتقد ( اگر نقد امضا شده باشد)؛ عنوان نقد در صورت وجود ( تیتر تنها در صورتی ذکر می شود که برای مکان یابی لازم باشد)؛ عبارت “reviw of” برای نقدها ی انگلیسی و واژه ی “نقدی بر” برای نقدهای فارسی که با نام اثر نقد شده و نویسنده، گردآورنده، یا سرپرست نقد دنبال می شود؛ مکان و تاریخ نقد؛ و در پایان نام نشریه ادواری ای که نقد در آن ارائه شده است.نقد درفهرست منابع بر اساس حروف الفبای نام منتقد یا اگر به فردی منتسب نباشد بر اساس “reviw of” برای آثار انگلیسی و “نقدی بر” برای آثار فارسی مرتب می شود.

مصاحبه های منتشر نشده. به مصاحبه های منتشر نشده بیشتر در متن استناد می شود.هرچند که این گونه مصاحبه ها گاهی در فهرست منابع نیز ارائه می شود.استنادها باید شامل این اقلام باشند: نام شخص مصاحبه شونده و مصاحبه کننده؛ اطلاعاتی مختصر برا ی شناسایی( اگر مناسب باشد)؛ مکان یا تاریخ مصاحبه یا هر دو( در صورت آگاهی از آنها)؛ و اگر نوار صدا یا دست نوشته ای از مصاحبه موجودباشد، جایی که بتوان آن را یافت.

9. ارتباطات شخصی

استناد به مکالمه های رو در رو یا تلفنی، نامه ها، نامه های الکترونیکی، و مانند آنها که نویسنده ای دریافت کرده است؛ معمولاً در متن استناد می شود.

نوشته ها شخصی، اطلاعات منتشر نشده، و مانند آنها.در استناد رون متنی به چنین آثاری پس از نام(های) شخص(اشخاص) مربوط به اطلاعات و علامت ویرگول، عبارتهای “”personal communication، “pers.comm.”، و مانند آنها برای آثار انگلیسی و “نوشته های شخصی” یا ” اطلاعات منتشر نشده” و مانند آنها برای آثار فارسی می آیند.

پایان نامه ها و رساله ها. نوع پایان نامه و رساله و نام دانشگاه پس از عنوان ذکر می شوند.برای این نوع مدارک افزودن واژه “Unpublished” در انگلیسی و عبارت ” منتشر نشده ” در فارسی ضرورتی ندارد.

سخنرانیها، مقاله های ارائه شده در همایشها، و مانند آنها. تاریخ،موسسه برگزارکننده یا حمایت کننده، و مکان همایشی که در آن سخنرانی انجام یا مقاله ارائه شده است به دنبال عنوان می آیند.با مقاله هایی ک در قالب مجموعه مقاله همایشها منتشر می شوند، مانند فصلی از یک کتاب رفتار می شود.

قراردادهای خصوصی، وصیت نام ها، و مانند آنها. به مدارک خصوصی به ندرت در فهرست منابع استناد می شود و بهتر است در متن( مانند جرج ویلسن در وصیت نامه اش به تاریخ 20 ژانویه 1976 دستور داد…) به آنها اشاره گردد.

نسخه های خطی و دست نویس. مناسب ترین شیوه استناد به آرشیوها، به روش به کار رفته برای مقاله های شخصی و دیگر دست نوشته های تاریخی شبیه است.

10. گونه های ویژه مراجع

 • آثار مرجع. به کتابهای مرجع مشهور مانند واژه نامه ها و دانش نامه ها ی شناخته شده در متن استاد می شود.به این معنا که ذکر اطلاعات کتاب شناختی اثر در فهرست منابع ضروری نیست.برای استناد درون متنی به این گونه آثار اطلاعات مربوط به وضعیت نشر اغلب حذف می شود و تنها ویرایش اثر، اگر نخستین ویرایش نباشد، ذکر می شود.
  به آثار مراجعی که محتوای آنها در قالب بخشهای مستقل و به ترتیب الفبایی عنوان بخشها مرتب شده است، با شاره به بخش، و نه جلد یا شماره صفحه، استناد می شود.قبل از اشاره به یک بخش، اختصار “s.v.” برای یک مورد و “s.vv.” برای چند مورد برا یاثار انگلیسی و عبارت “زیر مدخل” و “زیر مدخلهای” به ترتیب برای یک یا چند مورد برای آثار فارسی دنبال می شود.
 • آثار مراجع پیوسته. نسخه های پیوسته دانش نامه ها، دائماً در حال روزآمدسازی هستند و بنابراین باید به عنوان پایگاههای اطلاعات و نه آثا ر مرجع استاندارد با شماره ویرایشهای استناندارد در نظر گرفته شود.به همین دلیل ذکر تاریخ دسترسی همرا با “یو.آر.ال” الزلمی است.
 • کاتالوگ نمایشگاه. در استناد مانند کتاب با آن رفتار می شود.
  جزوه ها، گزارشها، و مانند آنها. جزوه ها، گزارشهای سازمانی،بروشورها، و دیگر آثار مجزا و مستقل ااساً مانند کتاب قلمداد می شوند.
 • خدمات آزادبرگ. در استناد مانند کتاب با آن رفتار می شود.
 • قرآن و دیگر کتابهای مقدس. 
  قرآن. استناد به قران کریم، اگر لازم نیست که به نسخه خاصی از آن اشاره شود، تنها در درون متن و با استناد درون متنی به شماره سوره(ها) و آیه(ها) و بدون ذکر شماره صفحه صورت می گیرد.
  در صورتی که لازم است به نسخه خاصی از آن استناد شود، ذکر مواردی مانند مترجم، سال انتشار، و در صورت لزوم خط آن ضروری است.
 • مواد دیداری- شنیداری
  استناد با آنها بیشتر در متن صورت می گیرد و فهرست آنها در زیر عناوینی مانند ” آثار صوتی” گروه بندی می شوند.
  مستندسازی یک اثر دیداری- شنیداری معمولا شامل این اقلام است:
  نام آهنگساز، نویسنده، خواننده، یا فردی که مسئولیت اصلی محتوا را عهده دار است؛ عنوان به شکل ایتالیک؛ نام شرکت ضبط کننده یا ناشر اثر؛ شماره شناسایی اثر؛ و نوع رسانه( لوح فشرده، نوار صدا، فایل دیداری- شنیداری، و…).تاریخ همراه با حقوق پدیدآورنده، تاریخ تولید، یا هردو، تعداد لوحهای یک آلبوم،”یو.آر.ال”، و اندازه فایل دیداری- شنیداری و دیگر اطلاعات نیز ممکن است ذکر شود.

11. لوحهای فشرده و “دی. وی. دیها”

 • تشابه با آثار چاپی. در استناد به آثار منتشر شده روی لوح فشرده مانند آثار چاپی رفتار می شود.محل انتشار و تاریخ به جز در موارد مربوط حذف می شود.
 • اسلایدها و بریده فیلمها. با اسلایدها و بریده فیلمها بسیار شبیه به آثار صوتی رفتار می شود.
 • “دی. وی. دی”هاو نوارهای ویدئویی. با آثار ویدئویی مانند کتای رفتار و نوع رسانه نیز به آنها افزوده می شود.

استناد برگرفته شده از منابع دیگر

 “نقل در”. استناد به اثری که از یک منبع دیگر برگرفته شده است، که معمولاً توصیه نمی شود؛ چون از نویسندگان انتظار می رود به آثاری استناد کنند که خود، انها را مطالعه و بررسی کرده اند. با این وجود، اگر اصل منبعی موجود یا در دسترس نویسنده نباشد یا به هر دلیلی نتوان به آن مراجعه کرد، هم اثر اصلی و هم منبع دوم که به آن استناد کرده است باید در فهرست منابع ذکر شود. در استناد به چنین آثاری نویسنده و تاریخ اصلی در استناد درون متنی استفاده می شود.

مدارک بخش عمومی

عناصر.استناد به مدارک عمومی چاپی باید دربرگیرنده عناصر مورد نیاز برای یافتن انها در یک فهرست کتابخانه، از جمله تمام یا برخی موارد زیر باشد.ترتیب این عناصر ممکن است بر اساس محتوای موضعی از اثری به اثر دیگر متفاوت باشد. احتیاط و عقل سلیم میزان اطلاعات موردنیاز خواننده را برای یافتن مواد اطلاعاتی تعیین می کند.

12. در صورتي كه يك يا چند نويسنده مشخص چند پژوهش مرتبط در يك سال داشته باشد در متن براي ارجاع دهي از الف، ب، ج و… استفاده مي شود.

13. در صورتي كه دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه در يك سال وجود داشته باشد در متن علاوه بر نام خانوادگي از نام نيز استفاده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *