بایگانی دسته: پرسشنامه های مدیریتی

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

باورها و شناخت هاي انسان در عرصه هاي مختلف زندگي بر رفتارها و واكنش هاي وي تأثيري انكارناپذير دارند . هريك از دسته باورهاي انسان معطوف به پديده اي خاص است كه گاهي وجه اخلاقي وگاهي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي به خود مي گيرند. يك دسته از باورهاي انساني كه ماهيتي چند بعدي دارند، باور به وجود دنياي عادلانه است. بيش از سه دهه پژوهش نشان مي دهد كه اين باورها بر اين ايدة بنيادين كه آنچه نصيب انسان مي شود، حاصل تصادف وشانس نيست، بلكه با تلاش، شايستگي وپشتكار به دست آمده بنا شده است. بر پاية اين ايده و در يك فضاي ذهني و شناختي تحولي و براساس تجارب مختلف زندگي به تدريج اين باور به اين شكل درمي آيد كه انسان هاي خوب با پيامدهاي خوب وانسان هاي بد با پيامدهاي بد مواجه مي شوند، چراكه دستاوردهاي مختلف انسان حاصل نيك خواهي دنيايي كه درآن زندگي مي كنند نيست، بلكه نتيجة دسترنج وشايستگي آنهاست (گلپرور و عریضی (1386).

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس (2005)   ، دالبرت  (1999)   و دالبرت و همکاران (2001)     براساس باورهای عمومی (عادلانه بودن دنیا ) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق می افتند ) طراحی شده است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده)

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده(     

پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی قراری، تشویش، نگرانی و فعال سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده اند.

امروزه ،مطالعه و چگونگی ارزیابی اضطراب رقابتی در پژوهش های روانشناسی ورزش علاقه مندان زیادی دارد. پژوهشگران از روشهای متعددی مانند ارزیابی رفتار، جنبه های فیزیولوژیکی و گزارشهای شخصی برای سنجش اضطراب در زمینه ورزش بهره می برند.

به منظور عملیاتی کردن ارزیابی اضطراب در حوزه ورزش و رقابت، مارتنز (2009)  برای اولین بار آزمون اضطراب رقابت ورزشی (SCAT) را که یک ابزار اندازه گیری اضطراب در محیط های ورزشی بود، توسعه داد. همچنین وی برای اندازه گیری اضطراب در ورزشکاران کم سن و سال یک فرم مخصوص کودکان  ( (SCAT-C )  را تهیه کرد.

پرسشنامه های مذکور تنها یک مؤلفه اضطراب جسمانی که تغییرات فیزیولوژیکی و میزان کنش جسمانی ادراکشده را نشان می داد، اندازه گیری می کرد. بعد از استفاده از این پرسشنامه و مشاهده کاستی های آن در مطالعات مختلف، نیاز به ایجاد یک مقیاس با اهداف اندازهگیری ابعاد اضطراب و به شکل خاص در شرایط رقابتی احساس شد. پرسشنامه اضطراب حالت- صفت  اشپیلبرگر STAI  را به خاطر داشتن حساسیت در ابعاد اضطراب به عنوان خط پایه ای برای توسعه پرسشنامه اضطراب حالتیرقابتی  CSAI انتخاب کردند. بااینحال، CSAI نیز مشکلاتی داشت. محدودیت عمده این بود که تمامی ابعاد اضطراب در حوزه ورزش به عنوان یک ساختار تک بعدی درک می شد. باوجود بررسی های گوناگون نویسندگان CSAI بعد از دو سال نسخه دوم CSAI را شکل دادند )سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی2) . این پرسشنامه با هدف ایجاد یک ابزار خاص ورزشی که قرار بود مؤلفه های اضطراب جسمانی، اضطراب شناختی و اضطراب از آسیب جسمانی را اندازه گیری کند، توسعه داده شد (مارتنز و همکاران، 1995).

در این پژوهش از سیاهۀ بازنگری شده اضطراب حالتی رقابتی 2 که یک سازۀ چندبعدی است استفاده می شود. (کاکس و همکاران، 2003) .  این سیاهه حاوی 17 سؤال است. سیاهۀ مذکور، از سه خرده مقیاس اضطراب جسمانی (برای مثال، در عضلاتم احساس لرزش می کنم)،  اضطراب شناختی ( برای مثال، نگرانم که دیگران را از خودم ناامید کنم) و اعتمادبنفس (برای مثال، مطمئنم که عملکرد خوبی خواهم داشت) تشکیل شده است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی – 1391

پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی  –  1391

ادراك زمان همیشه یک موضوع جذاب براي مطالعه در رشته هاي مختلف علمی از فلسفه تا بیولوژي و روانشناسی بوده است. مکانیسم هاي حسی و پایه هاي شناختی و بیولوژیکی ادراك زمان در تاریخ تحقیقات علمی، سؤالاتی جذاب براي تحقیق بوده اند. ادراك زمان نقش حیاتی در عملکرد بهینه دارد (بوسی و مک، 2005 ). ادراك زمان پدیده اي کاملاً ذهنی است. یک موقعیت برحسب شرایط می تواند خیلی سریع یا خیلی کند ادراك شود. ادراك زمان به عوامل موقعیتی گوناگونی مانند جذابیتموقعیت (اهن و همکاران، 2009 ). محیطهاي انتظار نیز، به ویژه در مکان هاي درمانی یکی از مهمترین عوامل استرس آور می باشند. محیط هاي سرد بیمارستانی و درمانی به علت همسویی با بیماري و مرگ باعث ایجاد فشار در انسان میشوند. اگر فرد با درد، رنج و بیماري میخواهد ساعتی را در انتظار بگذراند، این استرس چند برابر می شود. علاوه بر ویژگیهاي موقعیت استرس زا و مدتی که فرد در آن موقعیت حضور دارد، ویژگی هاي روانشناختی و زیست شناختی فردي و اجتماعی نیز در آن مؤثر است.

این پرسشنامه توسط صفاری نیا و توکلی   (1391)  و براساس پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (STAI) طراحی شده است.  پرسشنامه مذکور، پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب توسط چند تن ازمتخصصان روان شناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است. این پرسشنامه بر روی321   زن و مرد (131  زن و  10 مرد ) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران اجرا شده است.

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارش دهی است، مشتمل بر 20 گویه می باشد.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

مقیاس ادراک ریسک Risk perception index بنتن (1993)

مقیاس ادراک ریسک     Risk perception index      بنتن (1993)

همه مفاهیم ریسک یک عنصر مشترک دارند و آن تمایز بین واقعیت و احتمال است. به عبارتی همواره در ریسک کردن یک عدم  اطمینان وجود دارد  روزا[1]  ، 2003 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389).  با توجه به پیچیدگی مفهوم ریسک رشته های مختلفی در مورد آن کار کردند و نتیجه تحقیقات نشان داد که عوامل زیادی بر ادراک ریسک تأثیر می گذارند ساندمن[2] عوامل عبارتند از: -1 هر چه موضوعی بیشتر ترس آور باشد ما آن را خطرناک تر احساس می کنیم؛ مثلاً اغلب ما مرگ هایی را ترسناک تر می بینیم که برای ما ناراحتی بیشتری دارد؛ مثلاً سرطان، به همین دلیل در رعایت عوامل خطرساز سرطان بیشتر دقت می کنیم. 2افراد ریسک طبیعی در مقابل ریسک ساخته شده توسط بشر را کمتر خطرناک می بینند، مثلاً با وجود اینکه اشعه مخرب مواد هستهای روی پوست هستند. 3 ریسکی را که خودمان انتخاب می کنیم نسبت به آنچه به ما تحمیل می شود کمتر خطرناک می بینیم مثلاً اگر خودمان با موبایل در حال رانندگی صحبت کنیم کمتر می ترسیم تا اینکه مسافر ماشینی باشیم که راننده آن با تلفن همراه صحبت می کند.4  – هر چه ریسک ها جدیدتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم. 5هر چه آگاهی ما از ریسک بیشتر باشد آن را خطرناکتر درک می کنیم و بیشتر در مورد آن نگرانیم. 6هر چه سود ریسک بیشتر باشد با احتمال بیشتری دست به آن ریسک می زنیم.  7-   هر چه کنترل ما بر موقعیتی بیشتر باشد آن را کمتر خطرناک احساس می کنیم. تحقیقات نشان داد که وقتی افراد در معرض یک رفتار داوطلبانه قرار می گیرند بیشتر ریسک می کنند که دلیل آن مفهوم کنترل پذیری است (لانگر[3]، 1975 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،1389 ). این پرسشنامه  دارای 7 گویه است که بر اساس طرح لیکرت 5 درجه ای طراحی شده است.

همراه با 1مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Rosa

[2] – Sandman

[3] – Langer

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن

انگيزش دانش آموزان وابسته به بافت كلاس يا مدرسه است. طراحي كلاس درس و مدارس مي تواند در تغيير انگيزش دانش آموزان براي پيشرفت تحصيلي نقش داشته باشد . همانطور كه بانگ ( 2001 ) بيان مي كند، انگيزش دانش آموزان با توجه به موضوع و كلاس درس نيز تغيير مي كند. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهند كه اهداف پيشرفت فردي تا حدودي معرف ساختار كلاس 2است  میگلی (2007) .

این پرسشنامه شامل26   عبارت می باشد. مقیاس ادراک از ساختارکلاس درس سه خرده مقیاس وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و ارزشیابی تبحری را شامل می شود، که بلک برن  (1998)  آن را تهیه کرده است. مقیاس وظایف انگیزشی دارای10   گویه، حمایت خودمختارانه5   گویه، و مقیاس ارزشیابی تبحری11   گویه است.

همراه با 3 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda