بایگانی ماهیانه: مارس 2017

آزمایش کور مضاعف                   double-blind

کور مضاعف double-blind

آزمایش کور )نابینا) یک آزمایش علمی است که افراد شرکت‌کننده در آن از داشتن اطلاعاتی که منجر شود به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به سمتی متمایل شوند، منع می‌شوند. به طور مثال وقتی از مصرف‌کننده پرسیده شود که طعم و مزه محصولات مختلف را با هم مقایسه کند، نام سازنده محصول باید پوشانده شود. در غیر اینصورت معمولاً مصرف‌کننده به سمت محصولی که از قبل نسبت به آن شناخت دارد متمایل می‌شود. به همین شکل وقتی قدرت تاثیر یک دارو مورد آزمایش قرار می‌گیرد، هم بیماران و هم پزشکان شرکت‌کننده در آزمایش از دوز مصرفی بی‌اطلاع هستند. این باعث خواهد شد شانس هرگونه تأثیر تلقینی یا فریب هوشیارانه از بین برود. آزمایش کور ابزار بسیار مهم و کاربردی در شاخه‌های مختلف علوم  است.

انواع آزمایش کور:

آزمایش کور یکطرفه (یگانه)

در آزمایش کور یکطرفه، اطلاعاتی که می‌تواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شود از دید شرکت‌کننده مخفی می‌ماند ولی مسئول انجام آزمایش از آنها مطلع است. مثال کلاسیک این آزمایش چالش پپسیاست. در این آزمایش که کمپانی نوشابه‌سازی پپسی آن را برگزار می‌کند، دو لیوان نوشیدنی که یکی حاوی کوکاکولا و دیگری حاوی پپسی است در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. مسئول بازاریابی پپسی از شرکت‌کنندگان می‌خواهد پس از نوشیدن، از بین دو لیوان نوشیدنی روی میز آن را که به لحاظ طعم و مزه بیشتر می‌پسندند انتخاب کنندشرکت‌کنندگان فقط پس از اتمام آزمایش از محتوی لیوان ها مطلع می‌شوند. (کدام پپسی و کدام کوکاکولا بوده‌است). نقطه ضعف آزمایشی که به شکل یک‌طرفه انجام شود این است که چون مسئول برگزاری از محتوی آزمایش مطلع است ممکن است به صورت خواسته یا ناخواسته شرکت‌کنندگان را به سمت خاصی سوق بدهدمخصوصاً اگر منافع مالی در بین باشد.

آزمایش کور دوطرفه (دوگانه)

در آزمایش کور دوطرفه، که معمولاً در مورد انسانها به انجام می‌رسند، عواملی که می‌تواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شوند هم از دید شرکت‌کننده و هم از دید مسئول (یا مسئولان) انجام آزمایش مخفی می‌مانند. در بیشتر موارد آزمایش کور دوطرف به منظور دستیابی استاندارد بالاتر علمی انجام می‌شوند.

 

 The experimental design called blind experiment is used most often when the  subjects in the experiment are people. Sometimes the subjects know too much about the experiment or are biased. Therefore, the experimenter must work out a way to keep them “blind” about the independent variable, that is, without fore-knowing what has changed. Here is an example that illustrates the place that blind experiments hold in science investigations.

Blind Experiments

Jack enjoys experimenting with cookery, changing recipes to learn how to make some of the foods he prepares taste better. On the grocery store shelf he finds a box of pure cocoa with no sweeteners or other additives. He asks himself, How would chocolate cookies made with that pure cocoa compare with cookies made with the baking chocolate I always use? He finds in a cookbook a formula for substituting cocoa for baking chocolate, and he bakes two batches of cookies. He refers to those with cocoa as “A” and those with baking chocolate as “B”

Jack invites a group of friends over and offers the cookies, which he has separated into two cookie jars, one labeled ”A” and the other labeled “B” He explains to them that, without knowing the difference, or while “blind” to the difference, they are to try each kind of cookie and tell him which they prefer.

 

The blind experiment is much used by scientists who are investigating painkillers, dietary additives, and other variables. Blind experiments are used when it is important that the subjects do not know or are “blind” to which treatment they are getting, if any. That way the subjects can be completely honest about the effects of their treatment. In such experiments, the scientists often will give one group of subjects a “dummy” or placebo pill, one that does not contain any of the medicine being tested. The subjects, of course, are not told which they are getting-the active medicine or the placebo. Even then there is often a problem because the subjects in a blind experiment sometimes convince themselves that they are getting—the active medicine, and their belief tends to affect them as if they were actually getting the medicine.

An investigator can avoid this problem by using the following approach: the investigator makes up two different painkillers or analgesics in identical forms such as tablets or capsules, and issues them to subjects with pain problems without telling them which kind of pill they are getting. Then, as the subjects report back about the results of the two painkillers (or analgesics), the investigator can make a decision about their effectiveness.

For your own investigations, you might consider blind experiments in the area of cookery, as with Jack’s experiment with cocoa. Or, you might want to try comparing the effects of coffee, with or without caffeine, on performance in mathematics, such as memorizing digits, on athletic performance, and so on. You might find other ways for using blind experiments. The prejudice problem on the part of experimental subjects tends to demand it.

Double-Blind Experiments

To be doubly sure that the results of an investigation are not influenced by the prejudice of the investigator, scientists rely on the double-blind experiment. Suppose, for example, a scientist has been much involved in the research on a treatment for the common cold, one that relieves symptoms and actually hastens recovery. Let’s say scientist Blackmore has total faith in her new cold remedy and very much wants to see her discovery go over in a big way. The problem is this: How can Blackmore do her experimenting and be totally honest about the results, not kidding herself or anyone else? To do this, she uses a double-blind experimental design.

First, she gets someone she trusts to make up some pills in two batches, one that contains the new treatment for colds and the other one a placebo. Next, she recruits a suitable number of people to take part in the experiment. They are told that they will be randomly assigned to the experimental or to the control group by the tossing of a coin or by taking names out of a hat. The subjects are blind to which group they will be in.

Now, here is where the double-blind factor enters. Blackmore herself does not know which group each subject is in. She gets her trusted associate to give out the pills to each subject, and neither the subjects nor Blackmore knows who receives which one.

After enough time has passed for the subjects to have colds and to use their pills, Blackmore interviews each subject. She questions them about the effectiveness of their treatments and summarizes the effectiveness of each in a report. When she is finished, Blackmore’s associate shows her which subjects received the new treatment and which subjects received the placebo pills. Only then can Blackmore and others honestly judge the effectiveness of her cold treatment.

This use of a double-blind experimental design is complex and costly. Even so, it is a very important form of experimenting, and it has great advantages when both subjects and experimenter know too much about the goals of the experiment.

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری[۱] (QWL)والتون

جوامعی که به پیشرفت، ترقی و تعالی دست یافته اند، توانسته اند نیرو ها و استعداد های نهفته در افراد را شکوفا سازند . به ویژه آن دسته ازسازمان هایی که به اهمیت و نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، به ارزش و قدرت نیروی کار متعهد آگاهی یافته و منابع مهم و انرژی فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهیم باشند.  سازمان های امروزی در محیط های پرتلاطم و نامطمئنی فعالیت می کنند و برای موفقیت در چنین شرایطی، استراتژی هایی نظیر کوچک سازی، سازماندهی مجدد و غیره را اتخاذ می کنند تا به این طریق بر چالش ها و عدم اطمینان های موجود فائق آیند.  فرصت های  شغلی چه در داخل و چه در خارج سازمان، همواره یکی از نکات محوری برای سازمان هایی است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در مدیریت منابع انسانی می نمایند. بر این اساس، کارکنان نیز شغلشان را بانظم جدیدی از قوانین، انتظارات و شرایط استخدامی تجربه می کنند  )گل پرور، ۱۳۸۷)  کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهبود بخشد و سعی می کند به نیاز های شغلی که به نقش یک عامل تولید در کنار دیگر عوامل تولید مانند سرمایه تنزل کرده و دچار از خود بیگانگی شده، پاسخ دهد )خنیفر و همکاران، (۱۳۸۷  . در واقع برنامه های کیفیت زندگی کاری به حوزه های مختلف عینی و ذهنی کارکنان می پردازد. والتون[۲] ۱۹۷۳ )  ) کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامد های ضروری آن در ارضای نیاز های شغلی و سلامت روحی تعریف می کند؛ با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامد های شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیاز های فرد تأکید دارد.  والتون ( ۱۹۷۳ ) یک الگوی نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که دارای هشت مؤلفه پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی می باشد  (میرکمالی ، ۱۳۸۳)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در سال ۱۹۷۳ توسط والتون تهیه شده و دارای ۳۵ سؤال و هشت زیر مقیاس پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی (والتون،.(۱۹۷۳

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

[zarinpalpaiddownloads id=”472″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Quality Of Work Life

[۲] – walton

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا[۱](ASEX)– فرم زنان

تمایلات و فعالیت های جنسی در انسان جز نیازهای فیزیولوژیک بوده و از محرکهای اساسی می باشد ، هرچند که وجود آن برای زنده ماندن ضروری نبوده وتهدید جدی برای زندگی به حساب نمی آید  (ستار زاده و همکاران، ۱۳۸۵).  بر اساس اصول بهداشت جسمی و روانی، کلیه ابعاد سلامت زن به ویژه سلامت جسمی، روانی و حتی اجتماعی متاثر از عملکرد جنسی و روابط بین زوجیناست و از سویی عملکرد جنسی نیز خود از تغییرات جسمی و روانی دوران زندگی زن بخصوص دورانبارداری تاثیر میپذیرد(نعمت اله زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

پرسشنامه تجارب جنسی  یک مقیاس کوتاه ۵ آیتمی است که توسط یکی از اساتید روانپزشکی دانشگاه آریزونا طراحی گردیده  و عملکرد جنسی به ویژه تمابلات جنسی، برانگیختگی، توانایی رسیدن به ارگاسم و رضایت از ارگاسم در طول هفته آینده را ارزیابی می کند.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Arizona Sexual Experience Scale

پرسشنامه شفقت خود دو فرم بلند و کوتاه

پرسشنامه شفقت خود

خود دلسوزی یا شفقت خود از سازه‌های نسبتاً جدید در روانشناسی است که در نتیجه تناقضات موجود در رابطه با متغیرهایی همچون عزت نفس پدید آمد. نف (۲۰۰۳) شفقت خود را به عنوان سازه ای سه مولفه ای شامل مهربانی با خود  در مقابل قضاوت کردن خود ، اشتراکات انسانی  در مقابل انزوا ، و بهشیاری  در مقابل همانند سازی افراطی  تعریف کرده است( سعیدی و همکاران، ۱۳۹۲).

پژوهشگران عقیده دارند که خود دلسوزی یا شفقت خود به معنی این است که فرد در مواجه با ناکامی‌ها، نقائص و عیب‌هایش آن‌ها را بپذیرد. همچنین این سازه اشاره دارد که خود دلسوزی به معنی نادیده گرفتن عیب‌ها و نقص‌ها نیست و در آن فرد به جای انتقاد از خود به مهربانی نسبت به خود می‌پردازد. در رابطه با سنجش شفقت خود یا خود دلسوزی چند ابزار در دسترس است که در میان آن‌ها پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (SCS-SF) و همچنین پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) بیشتر شناخته شده هستند.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

پرسشنامه شفقت خود فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳)

40,000 ریال – خرید

 

پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱)

40,000 ریال – خرید

پرسشنامه مدیریت تضاد (تعارض) سازمانی پوتنام و ویلسون

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی[۱] پوتنام و ویلسون[۲]

تعارض[۳] نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر  ارتباطات انسانی است. یکی از مهم ترین عوامل در  موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر می رسد.مدیریت تعارض در واقع به معنای بکارگیری صحیح روش های حل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشد .راهبردهای مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حال که استمرار دارد احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند (حسینی و عظیم زاده ،۱۳۹۲).

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Organizational Communication Conflict

[۲] – Putnam & Wilson

[۳] – Conflict