بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب ( FSAQ )

پرسشنامه  چهار سامانه ای اضطراب ( FSAQ  )

این پرسشنامه توسط کوک سال و پاور در سال ۱۹۹۰ طراحی شده و دارای ۶۰ عبارت و چهار مقیاس (۱۵ عبارتی ) است و در ایران توسط ماردپور و همکارانش (۱۳۸۹) ترجمه و اعتبار سنجی شده است.

به همراه ۱ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

حرف زدن و رفتارکردن مطابق انتظارات دی گران را پذیرش  اجتماعی می نامند (صالح صدق پور و همکارانش ،۱۳۸۸).پذیرش اجتماعی در واقع برآیند چندین پدیده اجتماعی همچون نفوذ اجتماعی، همنوایی، قضاوت اجتماعی و نگرش های افراد می باشد.لذا با توجه به زمینه ارائه شده می توان گفت پذیرش اجتماعی یعنی اینکه بیشتر مردم به منظور سازگارشدن با دیگران از زاویه دید آنها بنگرند و مانند آن ها عمل کنند.این امر اغلب دیگران را از اینکه صادقانه خود واقعی شان را بروز دهند باز می دارد(کیل ،۲۰۰۶) هم چنین بر پاسخ ها و واکنش هایی دلالت می کند که برخی افراد تمایل دارند در اجتماع مورد پسند واقع شوند و مطلوبیت اجتماعی کسب کنند. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می‌کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سئوال شود باصداقت به سئوالات پاسخ می‌دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می‌دهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.گروهی دیگر طوری حرف می‌زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤالی شود طوری پاسخ می‌دهند که فکر می‌کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود.    سعی می‌کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.این گونه پاسخ ها را از خود بروز می دهند. یکی از تستهایی معروف برای سنجش پذیرش اجتماعی این  پرسشنامه است که توسط ” کروان ” و ” مارلو ” ساخته شده است.   مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. این تست مخصوص افراد بالای ۱۶ سال هست .

به همراه ۸ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان- مارچ و همکاران

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان[۱]مارچ و همکاران

 این مقیاس که توسط مارچ و همکاران در سال۱۹۹۷ ساخته شد، یک ابزار خودگزارشی است که ۳۹ گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی ۸ تا ۱۹ سال استفاده می شود.

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] . multidimensional anxiety scale for children

پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان) گرشام و الیوت

پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان)  گرشام و الیوت

این مقیاس را گرشام و الیوت در سال ۱۹۹۰ ساخته اند. پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت[۱](۱۹۹۰) دارای ۳ فرم است،که شامل فرم والدین،معلمان و دانش آموز می باشد که برای سه دورۀ تحصیلی پیش دبستانی،دبستان و راهنمایی و دبیرستان،تهیه شده است.این مقیاس،فراوانی رفتارهای مؤثر بر رشد و کفایت اجتماعی و تطابق دانش آموز را در خانه و مدرسه،اندازه گیری می کند و می تواند برای سرند کردن،طبقه بندی کردن دانش آموزان و برنامه ریزی آموزشی مهارت اجتماعی،مورد استفاده قرارگیرد (گرشام،الیوت،۱۹۹۰؛گرشام،۱۹۹۷؛گرشام،ساگای،هورنر،۲۰۰۱؛الیوت،مالکی،دماری،۲۰۰۱،به نقل از رامش،۱۳۸۸).

به همراه ۶ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

آزمون بازبینی شده کمرویی چیک – بریگز ( RSS )

آزمون بازبینی شده کمرویی چیک بریگز ( RSS  )

کمرویی به عنوان یـک پدیـده اجتمـاعی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا اضـطراب در موقعیـتهـای اجتمـاعی، بـازداری یـا رفتارهـای بـین فـردی ناشـی از نگرانـی دربـاره اجتمـاعی، ارزیابی بین فردی مشخص می شود. اگرچه تعـاریف متعـددی ،  از کمرویی شده ولی کمرویی عموماً به عنوان ناراحتی و بازداری در غیاب افراد دیگر تعریف شده است (رجبی و عباسی، ۱۳۸۹).  این مقیاس دارای  ۱۴ ماده است.

به همراه ۱ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.