پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (۱۳۹۲)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی[۱]

یکی از عوامل موثر و مهم در انسجام و یک پارچگی جامعه، وجود اعتماد بین افراد و گروه های مختلف اجتماع است. اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است، به طوری که اندیشمندان  متعددی از جمله اوچی، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته اند و در تأیید آن اوسلانر[۲] ، از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است ) عباس زاده، .(۱۳۸۳ به عبارتی اعتماد اجتماعی به مثابه یک مفهوم یا کنش اجتماعی در تعامل مستقیم با مفاهیم یا رفتارهای اجتماعی دیگر است. اعتماد اجتماعی اولین جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می شود. تأکید بر اعتماد در مقایسه با دیگر انواع ارتباط، در ادبیات سرمایه اجتماعی نقش بر جسته ای دارد ( زارع شاه آبادی و نوریان نجف، ۱۳۹۰).

به طور کلی در قلمرو روانشناسی، زندگی با اعتماد آغاز می شود که بستر مهرورزی و موجبات رشد و انسجام آن را فراهم می آورد.  در روانشناسی، اعتماد یعنی باور و اتکاء به کسی که براساس آنچه از او انتظار میرود، عمل می کند. روانکاو نامدار اریک اریکسون، اعتماد را مبنای اساسی هر گونه رابطه شخصی می داند و شکل گیری و رشد اعتماد را یکی از عوامل اصلی در انطباق و سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار می آورد )کیل و کاوانا ، ۱۹۹۶).

پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف (۱۳۹۲) براساس نظریه جانسون)۱۹۹۳) که مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاری جویانه، اطمینان و اعتماد کردن می باشد، طراحی شده  و دارای ۲۵ گویه  است.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Social trust

[۲] – Uslaner