پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم

پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم  (ROCI-II )B

به عقیده برخی از محققان حل تعارض، به انواع راهبرد های مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارضی از آن استفاده کند ( حقیقی و همکارانش، ۱۳۹۱ ).  

برای سنجش سبک های حل تعارض از فرم دوم پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم  (ROCI-II )B استفاده شده است، این این مقیاس یک ابزار خودگزارش دهی است و دارای سه فرم (  A , B & C) است و   هدف آن ارزیابی سبک های حل تعارض افراد می باشد. این مقیاس  دارای ۲۸ ماده و متشکل از ۵  زیرمقیاس می باشد. هـرزیـر مقیـاس شیوه تعارض خاصی را نشان می دهـد و کسـب بیشـترین نمره در هر کدام از زیر مقیاس ها  نشـان دهنـده اسـتفاده از همان شیوه مقابله بـا تعـارض توسـط فـرد مـی باشـد. این زیـر مقیاس ها عبارتند از:

شـیوه یکپارچگی [۱] ( ۷ ماده ) :  ایـن زیـر مقیاس  با شیوه حل مسئله درارتباط اسـت. و نشـان دهنـده تبادل اطلاعات و بررسی اختلاف ها  برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است.

شیوه ملزم شده[۲] ( ۶ ماده) : این شیوه بیانگر تلاش برای کـاهش ختلافـات اسـت و برای برآورده کردن انتظارات و مسائل دیگران بر تشابهات تأکید می کند. فردی که از این شیوه استفاده می کند برای برآورده کردن نیاز دیگران مسائل خود را نادیده می گیـرد.

شیوه مسلط[۳] ( ۵ ماده): این شیوه با جهت گیری تهدیدآمیز مشخص می شود.

شخصـی کـه از ایـن شـیوه استفاده می کند برای رسیدن به هـدف خـود اقـدام بـه هـر کاری کرده و نیاز ها و انتظارات دیگران را نادیده می گیرد.

شیوه مصالحه گرانه[۴]  ( ۴ ماده) : ایـن شـیوه در نقطـه میـانی توجه به انتظارات خود و دیگران قـرار دارد و به تقسیم امتیازات بین طرفین اشاره می کند.

شیوه اجتنابی[۵] ( ۶ ماده): این شیوه با موقعیت های انزوا، اعطـای مسـئولیت به دیگران، دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشـیدن همراه است.

شیوه های پنج گانه مقابله با تعـارض، دو روش مــدیریت » تعــارض ســازنده وغیــرســازنده «را تشــکیل می دهند. شیوه  هـای همراهانـه و مهربانانـه بعـد سـازنده و

شیوه های سلطه گرانه و اجتنابی بعد غیر سازنده را تشـکیل می دهند و شیوه  مصالحه گرانه حالت بینابینی دارد (باباپور خیرالدین، ۱۳۸۴).

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

[۱] – integrating

[۲] – obliging

[۳] – dominating

[۴] – accommodating

[۵] – avoiding

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *