مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان[۱] – فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان[۱] – فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

با گسترش تکنولوژی و شرایط گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی به حجم دشواری ها و رنج های انسان ها افزوده شده است و عوارضی چون اضطراب، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، طلاق، فرار از تحصیل، احساس پوچی و… را بیشتر از گذشته شاهد هستیم. به موازات این دشواری ها روانشناسان و پژوهشگران راه های ارزشمندی را در پیش چشم انسان های خواستار سلامت گشوده اند که تأمین کننده بهداشت روانی آنها باشد. از نظر جورج آلبی (۱۹۸۲) یکی از مؤلفه های اساسی بهداشت روانی مهارت های مقابله ای است. از دیدگاه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از: تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود (دافعی، ۱۳۷۶(.مقابله یک پدیده پویا است که از یک سو وضعیت کنش های شناختی و عاطفی فرد را در مواجهه با عناصر تنیدگی زا یا پیامدهای ناشی از آنها و از سوی دیگرمهار نیازهای درونی و انتظارهای بیرونی خاص را به ویژه هنگامی که نیازها فراتر از توان فرد هستند و قابلیت های او را به چالش می طلبند نشان می دهد.

این مقیاس در سال ۱۹۹۳ توسط فرایدنبرگ و لوییس برای اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله و بر مبنای نظریه لازاروس طراحی شده  است.  برتری این آزمون نسبت به سایر آزمون های سنجش مقابله، سنجش جامعی ۱۸ راهبر از راهبردهای مقابله ای است.     این مقیاس دارای یک فرم عمومی و یک فرم اختصاصی است. هر دو فرم دارای یک فرم طولانی با ۸۰ ماده و یک فرم کوتاه با ۱۸ ماده هستند. در اینجا فرم ۸۰ ماده ای آمده است.

به همراه  ۳مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]Adobcenl Coping Scale