پرسشنامه استاندارد

q245-4

پرسشنامه تنظیم خلق منفی(NMR): کاتانزار و میرنز (1990)