q162

پرسشنامه شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی( CTS-2)