بایگانی ماهیانه: آگوست 2016

تفاوت فرد مثبت و منفی

تفاوت فرد مثبت و منفی

فرد مثبت همیشه برنامه دارد،
فرد منفی همیشه بهانه دارد

فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست،
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند،
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد،
فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند،
فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر است،
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند،
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات راحل میکند

تغییر کن!

اگرتغییرنکنیم_نابودمی شویم

باید تغییراتی را در نوع نگاهمان به وجود آوریم.

کلیدهای این تغییر عبارتند از:

۱- کلید اول: خواستن

۲- کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب ها

۳- کلید سوم: داشتن باور مثبت نسبت به خود

۴- کلید چهارم: دست به عمل زدن

به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی به علم نیست به عمل است.

افکارت رازیباکن

✔️زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می شود.

برای حسود ها دعا کنید!

برای ڪسانی ڪہ بہ شما
حسادت می ڪنند اینگونه دعا ڪنید:

خدایا…
در این جهان ڪسی هست ، ڪہ
تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد
آنقـدر خوشبختش ڪن
ڪہ خوشبختی مرا از یاد ببرد…