بایگانی ماهیانه: می 2016

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

 

هدف از این مقیاس ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن (حساسیت سیستم بازداری رفتاری، حساسیت سیستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی) است.

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) شامل ۲۰ پرسش خود گزارشی و دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس BIS و زیر مقیاس BAS. در قسمت زیر این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند:

  • زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازاداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.

  • زیر مقیاس BAS نیز سیزده آیتمی است، که حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را می سنجد، و خود شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:

  • سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،

  • پاسخدهی به پاداش[۱] (BAS-RR، پنج آیتم)،

جستجوی سرگرمی(BAS-FS، چهار آیتم).

20,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

[۱] . Reward Responsiveness

آزمون تصویر تن در سال ۱۹۷۰توسط فیشر

آزمون تصویر تن در سال ۱۹۷۰توسط فیشر

آزمون تصویر تن در سال ۱۹۷۰توسط فیشر ساخته شده ودارای ۴۶ ماده است. هر ماده دارای ارزشی بین ۱تا ۵ (خیلی ناراضی=۱،ناراضی=۲،متوسط =۳،راضی =۴، خیلی راضی =۵) است. برای بدست آوردن نمره تصویر فرد  از تنش نمره گویه ها با هم جمع می شود.  کسب نمره ۴۶ در این آزمون نشان دهنده اختلال ونمره بالاتر از ۴۶ (حداکثر۲۳۰) عدم اختلال را نشان می دهد. حیطه های مورد سنجش در این آزمون شامل سر وصورت با ۱۲ماده، اندام های فوقانی شامل ۱۰ ماده و اندام های تحتانی شامل ۶ ماده است.

۱۸ ماده دیگر، نگرش آزمودنی را نسبت به ویزگی های کلی بدن می سنجد

25,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

پرسشنامه ی اختلال نقص توجه در کودکان کانرز والدین ۴۸ سوالی

 

پرسشنامه ی اختلال نقص توجه در کودکان کانرز والدین ۴۸ سوالی

یکی از ابزارهای رایج در سنجش رفتار کودکان، بر اساس نظام طبقه بندی ابعادی، مقیاس های درجه بندی کانرز است که مشتمل بر پرسشنامه های رفتاری مخصوص کودکان می باشد. این مقیاس یکی از شناخته شده ترین مقیاس های مشکلات رفتاری کودکان است و به دلیل داشتن خصوصیات مثبت زیاد بیش از ۵۰ سال است که در مطالعات متعدد و در بستر پژوهشی و بالینی مورد توجه استفاده و توجه قرار گرفته است. ساخت این مقیاس در سال ۱۹۶۰ توسط کیت کانرز آغاز شد. این مقیاس به صورت های متعدد  ۹۳، ۷۳ و … تهیه شده است. و  در سال ۱۹۷۸ توسط  گویت، کانرز و اولریچ  مورد تجدید نظر قرار گرفت و به صورت ۴۸ گویه ای طراحی شده است ( شهائیان، ۱۳۸۶).

[zarinpalpaiddownloads id=”90″]

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز بزرگسالان[۱] ( والدین)

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان[۱] ( والدین)

یکی از ابزارهای رایج در سنجش رفتار کودکان، بر اساس نظام طبقه بندی ابعادی، مقیاس های درجه بندی کانرز است که مشتمل بر پرسشنامه های رفتاری مخصوص کودکان می باشد.  این پرسشنامه ها به سنجش میزان نقص توجه / بیش فعالی[۲] این مقیاس یکی از شناخته شده ترین مقیاس های مشکلات رفتاری کودکان است و به دلیل داشتن خصوصیات مثبت زیاد بیش از ۵۰ سال است که در مطالعات متعدد و در بستر پژوهشی و بالینی مورد توجه استفاده و توجه قرار گرفته است. ساخت این مقیاس در سال ۱۹۶۰ توسط کیت کانرز آغاز شد. این مقیاس به صورت های متعدد  ۹۳، ۷۳ و … تهیه شده است ( شهائیان، ۱۳۸۶).  در اینجا از فرم ۲۶ و 48 سوالی استفاده شده است.     

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان( والدین 26 سوالی )

20,000 ریال – خرید

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان( والدین 48 سوال )

30,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

[۱] – Conners adult ADHD rating scale-self report form & subscales

[۲]attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال ابتلا به آن است. هریک ازعبارات در یک طیف ۵ درجه ای نمره گذاری می شوند

20,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.