به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

0

پرسشنامه مربیگری سازمانی (پارک و همکاران، 2008)

عملکرد سازمانی، یکی از مهم ترین سازه هاي مورد بحث در پژوهش هاي مدیریتی است و بدون شک، مهمترین معیار سنجش موفقیت سازمان ها به حساب می آید. طی قرن هاي گذشته، اثر سبک هاي مدیریتی بر روي عملکرد سازمان به عنوان یک موضوع جالب در میان مدیران سازمان ها بوده است.

زاچاراتوس  2000 ) ) در تحقیقات خود بیان می دارد که نوع سبک رهبري مدیر در سازمان، اهمیت ویژه اي در کسب  اهداف دارد و این خود به صورت غیر مستقیم به عملکرد کارکنان بر می گردد. طبق مطالعات کینینگهام 2 و همکارانش( 2006 ) وجود سیاست هاي عادلانه و سبک هاي مدیریتی مناسب از جنبه هاي مهم در عملکرد کارکنان است. به عنوان مثال، مشارکت کارکنان در تصمیم گیري ها، تسهیل روابط باز بین مدیر و کارکنان و وجود تیم هاي کاري بر تعهد و عملکرد کارکنان موثر است، امروزه، بسیاري از سازمان ها به مدیران و رهبران تیم هاي کاریشان به چشم مربیانی می نگرند که قادرند سازمان را به اهدافش برسانند. روند مربیگري براي دستیابی به تعالی عملکرد در سازمان هاي دانش بنیان، کارآمد، متنوع و جهانی بسیار حیاتی است. شرکت ها و سازمان ها امروزه در حال گذار از پارادایم قدیمی مدیریتی ثبات، انطباق و فرمان به یک پارادایم جدید مدیریتی تغییر، همکاري و مربیگري اند (شعبانی بهار و همکاران، 1393).

این پرسشنامه دارای 20  گویه است و سـطح اندازه گیری  اش فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت  طراحی شده است.

همراه  4 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.