به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993) Insomnia Severity Index

0

ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993)

Insomnia Severity Index

ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽ، ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﻮرﯾﻦ[1](1993)  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾـﮏ اﺑـﺰار ﺧـﻮد  ﺳـﻨﺠﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ   اﺳﺖ ﮐﻪ ادراك ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽاش را ﻃـﯽ دو ﻫﻔﺘـﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿـﺮد.  ISI ﺷـﺎﻣﻞ  5 ﺳـﻮال (7گویه)  اﺳـﺖ و   ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ادراك ﺧﻮد را از ﻣﺎدهﻫﺎي آن در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 5 ﻧﻘﻄﻪاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ(ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ؛ ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﺑﺸﺮﭘﻮر،1397).

همراه 3 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

Q156مقیاس صمیمیت(واکر و تامپسون(۱۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
50,000 ریال – خرید

 

[1] –  Morin

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.