به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

یک دامنه  ( 1tailed ) (فرضیه جهت دار)  یا دو دامنه بودن( 2tailed )  فرضیه بدون جهت و اثر آن بر اندازه حجم نمونه

0

یک دامنه  ( 1tailed ) (فرضیه جهت دار)  یا دو دامنه بودن( 2tailed )  فرضیه بدون جهت

یک دامنه  ( 1tailed ) (فرضیه جهت دار)  :

هنگامی که در یک فرضیه پژوهشگر پیش بینی کند که تغییرات یک متغیر باعث افزایش یا کاهش متغیر یا متغیرهای دیگری می شود، آن فرضیه جهت دار است.

مثال: فرسودگی شغلی و مدیریت زمان همبستگی معکوس دارند (یک دامنه)

H0:   p= 0

H1:   p< 0

در فرضیه بالا جهت همبستگی بین دو متغیر مشخص است ( به صورت معکوس است).

وقتی فرضیه جهت  باشد باشد،  سطح آلفا  در  یک دامنه توزیع نمونه ای خودش را نشان می دهد، پس  وقتی می گوییم فرضیه  جهت  دار (آزمون ما آزمون  یک  دامنه است) و ناحیه رد فرض صفر در یکی از دامنه های (راست یا چپ) پخش  می شود.  مثلاً اگر آلفا را 5% در نظر گرفته ایم این 5% در  سمت راست  یا چپ توزیع قرار می گیرد ، در مثال بالا چون رابطه منفی است این 5% در سمت چپ توزیع قرار می گیرد و آماره آزمون ما اگر در این ناحیه  قرار بگیرد فرضیه صفر را رد می کنیم.

دو دامنه  ( 2tailed ) (فرضیه بدون جهت)  :

فرضیه ای را بدون جهت گویند که جهت تاثیر و رابطه متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص نباشد.

فرسودگی شغلی و مدیریت زمان همبستگی دارند (2 دامنه)

H0:   p= 0

H1:   p= 0

در فرضیه بالا جهت همبستگی بین دو متغیر مشخص نیست و معلوم نیست که اگر یکی از متغیر ها افزایش یابد متغیر دیگر کاهش پیدا می کند یا افزایش ، فقط گفته که بین آن ها رابطه ای وجود دارد.

وقتی فرضیه بدون جهت باشد،  سطح آلفا  در دو دامنه توزیع نمونه ای خودش را نشان می دهد، پس  وقتی می گوییم فرضیه بدون جهت (آزمون ما آزمون دو دامنه است) و ناحیه های رد فرض صفر در هر یک از دامنه های (راست یا چپ) پخش شده. مثلاً اگر آلفا را 5% در نظر گرفته ایم 5/2 درصدآن در چپ و 5/2 درصد در سمت راست  توزیع قرار می گیرد و آماره آزمون ما اگر در این ناحیه ها قرار بگیرد فرضیه صفر را رد می کنیم.

توجه شود که: آزمون های یک دامنه از توان بیشتری برخوردارند . پس اگر پژوهشگر فرضیه اش را به صورت یک دامنه یا دو دامنه مطرح کرده این را به هنگام انتخاب حجم نمونه باید در نظز بگیرد.

برای تعیین حجم نمونه پژوهش تان  با نرم افزار IBM SPSS Sample power  و   آموزش کاربردی  این نرم افزار،  با ما تماس بگیرند.

تماس با ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.