به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004)

0

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004)

فضایل اعم از فکری، اخلاقی، و عملی مفاهیمی هســتند که از انســان ناشــی می شــوند و هدف آن ها دســتیابی به کمال و ســودمندی است. مفهوم فضيلت اشــاره به شايستگيهاي اخلاقي فطري دارد كه از طريق فعاليت هاي انساني منجر به بهبود اخلاق اجتماعي مي شــود. در تشــريح اين تعريف بايد به ســه بعد مهم توجه كرد: عامل انســاني، شايســتگي اخلاقي فطــری، و بهبود اخلاق اجتماعــي. نكته اول اينكه فضيلت با انســان مرتبط اســت يعني با خودكنترلی، رشد و شــكوفايي، ويژگيه اي اخلاقي انساني، تعهد سازمانی، جهندگی، هدفمند بودن انسان و اصول پيشرفت انساني ارتباط دارد و هرگونه اقدام يا كنش بدون دخالت عامل انساني بيمعناست. دوم اينكه فضيلت در برگيرنده شايســتگي هاي اخلاقي مي باشد. اخلاق اشــاره به خوبي و بدي، بايدها و نبايدها دارد. نكته ســوم اينكه فضيلت منجر به بهبود اخلاق اجتماعي ميشود كه فراتر از منافع شخصي است. بدين معني كه فضيلت به بروز ارزش هاي اجتماعي منجر مي شود. فضيلت يعني منتفع ساختن ديگران بدون داشــتن انگيزه دريافت پاداش، به عبارت ديگر پاداش فضيلت مداري در خود آن اســت و مزاياي بيروني ندارد. با اين تعريف ســازمان فضيلت محور داراي كاركردهايي بسيار بالاتر از كاركردهاي مسئوليت اجتماعي نظير استفاده از منابع اوليه تجديد پذير است (خیابانی و حمدی،1395).

فضيلت در سازمان ها به معني ايجاد، ترويج، حمايت و پرورش رفتارها، عادت ها، اعمال و تمايلات رفيع و متعـالي از قبيل انسانيت، صداقت، بخشش، اعتمـاد و وفـاداري در سـطح فردي و جمعي در يك سازمان اسـت (رگـو، ريبيـرو، سـونا و جسوينو ، 2011 .(بنابراين هرگونه اعمال فردي، فعاليـت هـاي  جمعي، ويژگي هاي فرهنگي و يا هر فرايندي كه باعث تـرويج و تداوم فضيلت در يك سازمان شود ممكن است بـه فضـيلت سازماني منجر شود (كامرون و همكاران، 2004 .(

پرسشنامه فضیلت سازمانیتوسط کامرون و همکاران (2004) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل 15 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه پنج بعد خوشبینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط کوشکی و همکاران (1395) اعتباریابی شده است.

همراه  17 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.