پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

از دید بوردیو، سرمایه، هر منبعی را گویند که در عرصه خاصی اثر گذارد و به فرد امکان دهد که سودی ویژه از راه مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد. وی،سرمایه را به چند مقول هی گسترده تقسیم می نماید:  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین که هر کدام از آنها را می توان در پرتو میدان های خاص به مقولاتی جداگانه تقسیم نمود. سرمایه را می توان در چهار مقوله تفکیک کرد: سرما یه اقتصادی، اجتماعی)انواع روابط ارزشمند با دیگران(، فرهنگی)انواع و اقسام معرفت مشروع( و نمادین)پرستیژ و افتخار اجتماعی )جنکینز  ، ۱۳۸۴ به نقل از قاسمی  و  نامدار جویمی۱۳۹۳).. در نظر جامعه شناسانی همچون بوردیو، فرض بر این است که سرمایه ها با هم در ارتباط هستند و انواع آ نها قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند؛ ولی نرخ تبدیل آنها متفاوت است.  سازمانها و افراد، با سرمایه ی کم و زیاد و منفی و مثبت، وجود دارند؛ ولی سازمان و فرد بدون سرمایه وجود ندارند.  عرصه های مختلف جامعه از سرمایه تهی نمی باشد و سرمایه، جای جای جامعه را پر نموده و افراد و سازما ن ها دارای سرمایه می باشند؛ ولی میزان)کم و زیاد( و جهت)منفی و مثبت( آن ها متفاوت است؛ از این رو، رابطه ی میان سرمایه و نرخ تبدیل سرمایه ها به یکدیگر از اهمیت شایانی برخوردار است(قاسمی  و  نامدار جویمی۱۳۹۳).

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ۲۲ سوال داشته و هدف آن سنجش ارزش ها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر)  ۳- نهادی (مدارک تحصیلی) می باشد.

                                                    به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان       

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.