پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم)TRF( 11 الی ۱۸ ساله

پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم)TRF( 11 الی ۱۸ ساله

در سه دهه اخیر، بررسی مسایل رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعات عمده روان پزشکی و روان شناسی در آمده است (کار ، ۱۹۹۹). فرم TRF را که برای کودکان و  نوجوانان۶ الی ۱۸  سا له به کار می رود، معلم و یا سایر کارکنان مدرسه مانند مشاوران، مدیر یا معاون، دستیار معلم و مربی ویژه که با عملکرد کود ک درمدرسه آشناست تکمیل می کند . این فرم روشی کارآ مد ومقرون به صرفه برای به دست آوردن تصویر فوری از عملکرد کودک در مدرسه ازدیدگاه معلم یا سایر کارکنان فراهم می آورد. از  این فرم می توان برای مقایسه گزارش های معلمان مختلف و سایر افرادی که کودک را در مدرسه مشاهده می کنند و همچنین برای مقایسه با گزارش های حاصل از YSR و CBCLاستفاده کرد.

همراه با ۸ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام