پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی ارگان (1988)

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی ارگان (1988)

مدیریت رفتار سازمانی نيز به عنوان یکی از حوزه های پرطرفدار در رشـتة مـدیریت است.

این حوزه علم تلاش است تا با تمرکز بر رفتارهای نيروی انسـانی، حرکـت سـازمان هـا را بـه منظـور تحقـق تعـالی سازمان و دستيابی به اهداف عالی آن ها شتاب بخشد.

رفتارهای فرانقش از جملـه ایـن رفتارهاسـت.

این رفتارها برای هر سازمانی مطلـوب اسـت.

 چون کـه پيامـدهای مثبتـی از جملـه افـزایش رضـایت شغلی،  بهره وری سازمان و بهبود خدمات به ارباب رجوع را با خود به ارمغان می آورد.

این پرسشنامه بر اساس مدل رفتار های فرانقشی ارگان (1988) می باشد.

 این پرسشنامه شامل موارد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و احترام و تکریم است.

 پرسشنامه مذکور در برگیرنده 15 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت میزان رفتار های فرا نقشی را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است .

به همراه 3 مقاله رایگان

[purchase_link id=”22669” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.