پرسشنامه تعهد ورزشی

پرسشنامه تعهد ورزشی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (۱۹۹۳) است. این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر ۲۶ گویه (ماده ) و شش مولفه است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی را نشان می دهد. این مدل تنها بر اساس عوامل اثر گذار بر آن ساخته نشده است، بلکه در این مدل بررسی حالت روانی تعهد ورزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در این مدل علاوه بر مولفه های تعیین کننده تعهد ورزشی، مولفه ای به عنوان تعهد به ورزش گنجانده شده که در واقع نشان دهنده ی حالات روانی ناشی از تعهد فرد به ورزش مورد نظر است. تعهد ورزشی ( ۹گویه) و مولفه های تعیین کننده با عناوین لذت ورزشی ( ۴ گویه) ، مشغولیات جایگزین (۴ گویه)، سرمایه گذاری های شخصی ( ۳ گویه)، فشار اجتماعی (۷ گویه) و فرصت مشارکت ( ۴ گویه نام گذاری شده اند. گویه ها به صورت جمله ی خبری و سوالی ارائه شده است. پاسخ هر گویه بر اساس مقیاس پتج درجه ای لیکرت از کاملاً مخالفم(۱) تا کاملاً موافقم (۵) نمره گذاری شده است. این پرسشنامه توسط میر حسینی  و همکارانش (۱۳۹۱) به فارسی ترجمه شده است.  در سال ۱۹۹۳، اسکانلان و همکارانش با استفاده از چندین نمونه ی متفاوت از نظر جنسیت، نژاد و سنین مختلف ( ۹ تا ۲۰ سال) اعتبار و پایایی مدل تعهد ورزشی را بررسی کردند. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با سطح ملاک ۷۵/۰ = α برای وضوح هر مقیاس استفاده شد. نتایج بررسی با دو نمونه ی مجزا نشان داد ضعیف ترین همسانی درونی مربوط به مولفه ی سرمایه گذاری شخصی ( ۵/۰ = α ) است. به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش های جداگانه ی این محققان نشان داد که ابزار مورد استفاده به منظور ارزیابی مدل تعهد ورزشیریال ابزاری معتبر است. نتایج تحقیق میر حسینی و همکاران (۱۳۹۱)  نشان داده که  این مدل دارای پنج مولفه است که در مجموع ۶۷ درصد از واریانس کل مدل را تبیین می کردند. ضرایب آلفای کرونباخ به جز برای مولفه مشغولیات جایگزین و فرصت مشارکت در سطح قابل قبولی (  =۷۰/۰   α ) قرار داشت. ضرایب همبستگی حاصل از بازآزمایی نشان داد که این پرسشنامه (مدل) ثبات زمانی مناسبی دارد، همچنین چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه روایی محتوایی این پرسشنامه را تأیید کرده اند.  در کل این مدل از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *