پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تسهیم دانش (یان پو، 2013 )

پرسشنامه تسهیم دانش  (یان پو، 2013 )

در ﻋﺼﺮ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺶ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺴـﺘﻤﺮ و داﺋﻤـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه  اﺳﺖ. ازاﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﮐﻠﯿـﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﻧـﺪ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﻣ ﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، آﮔﺎه و داﻧﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن داﻧـﺶ ﻣـﺪارﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ. راه اﻧـﺪاز ﮐﻠﯿـﺪي   و ﯾﮑـﯽ از  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك   ﮔـﺬاري داﻧـﺶ اﺳـﺖ. اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﯽ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري و ﺑﻘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.   اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﺰﯾـﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﻧﺎرﮐﯽ و ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻓﺮد، 92) .  ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﺑـﺮاي    اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ  ﻫـﺎي ﺟـﺎﻣﻌﯽ را ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـهﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

تسهیم دانش آشکار(صریح) : دانشی است که وضوح کافی برای درک آن وجود دارد. دانش صریح، دانشی است که قابل کد شدن است. منظور از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشتاری، گفتاری، رفتاری، نمادی و… است. مصادیق این نوع از دانایی، کتاب، مقاله، نشریه، سخنرانی، روشهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می‌باشد(احمدی،1391).

 تسهیم دانش پنهان(ضمنی): چنین دانشی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست: توانایی تشریح و تعریف دانش وجود دارد ولی هنوز به عنوان یک دانش عرضه و معرفی نشده‌است؛ توانایی تشریح و تعریف وجود دارد، اما اراده و قصد آن وجود ندارد؛ توانایی تشریح دانش وجود ندارد؛معمولاً باید این نوع دانش را در درون اذهان انسان‌ها، رویه‌های سازمان، و نیز در اندوخته‌های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. هرچند که مدیریت دانش ضمنی یا همان مدیریت دانش پنهان، به مراتب مشکل‌تر از دانش آشکار است، اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان در طول زمان، بیشتر می‌باشد(ابطحی و صلواتی،1385).

این پرسشنامه دارای  6 عبارت  بوده که توسط یان پو ( 2013 ) طراحی شده و دو بعد تسهیم دانش آشکار(صریح )  و تسهیم دانش پنهان(ضمنی) را اندازه می گیرد.

همراه با  9 مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.