پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی[۱] یکی از بحث های مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار از پژوهشگران قرار گرفت و از آن به عنوان یک عادت بد و یک مشکل رفتاری یاد شده است (چیس ، ۲۰۰۳). این آزمون دارای ۱۲ عبارات است و بر اساس طیف لیکرت ۵ درجه ای طراحی شده است .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Academic Procrastination