به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)

پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)

پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)

Perception of Success Questionnaire(POSQ)

یكي از شاخصه هاي اصلي در بسياري از نظريه هاي يادگيري انگيزش است . انگيزش را مي تـوان به عنوان شدت و جهت تلاش فرد تعريـف كـرد. روانشناسـان ورزشـي گونـه هـاي متعـددي از انگيزش را با مفاهيم خاصي مورد توجه قرار مي دهند كه عبارت اند از: انگيـزة پيـشرفت، انگيـزة رقابت، انگيزة دروني/ انگيزة بيروني و … . از اين رو انگيزش، يكي از مهـمتـرين مباحـث حيطـه زيرا بسته به تفاوتهاي فردي و رشـته هـاي مختلـف ورزشـي نـوعروانشناسي ورزشي است. انگيزش افراد در دستيابي به اهداف از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت. رويكردها و مدل هاي شناخت اجتماعي انگيزه بر اهميت نظريات ادراكي و مفهومي در موفقيـت ورزشي و رفتارهاي موفق تأكيد دارند. در نظريـه هـدف گرايـي عـواملي ماننـد: هـدف گرايـي تواناييهاي ادراك شده و رفتار موفق از اهميت خاصي برخوردارند(فولادیان و همکارانش ،1388) .

افراد تکلیف گرا از اجرايشان رضايت بیشتری دارند، از تمرين بیشتر لذت می برند و به تکلیف علاقه بیشتری نشان می دهند. و افراد خودگرا کمتر ارضا می شوند (مگر اينکه توانايی آنها زياد باشد)، از ورزش لذت کمتری میبرند و علاقه کمتری به آن نشان می دهند.

پرسشنامه ادراک موفقیت توسط رابرتز، تريژر و بالاگیو در سال 1998 برای دامنه سنی  15 سال به بالا طراحی شده است. اين پرسشنامه شامل 12 سؤال است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود. هدف اين پرسشنامه سنجش هدف گرايی ورزشی معطوف به تکلیف و معطوف به خود می باشد.

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.