به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات مناسب پايان نامه و مقاله نويسي رشته حسابداري

0

موضوعات مناسب پایان نامه و مقاله نویسی رشته حسابداری

1. مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سود AEG در تعیین ارزش شرکتها

2. طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی )مطالعه موردی:

شرکت x)

3. بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری )برمبنای چارچوب نظری( برای دستگاه های اجرایی دولتی

4. بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران )مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار x)

5. بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان

6. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

7. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

8. بررسی کاربرد تكنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملكرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

9. بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار x

11 . تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

11 . بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی )مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

12 . مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با

بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

.13 : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار

.14 : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

15 . بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت

16 . تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق

17 . نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

18 . رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار x

19 . تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شرکت ¬ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

21 . بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه بندي عملياتي )مورد مطالعه:

دستگاههاي دولتي استان x

21 . بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار x

22 . ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شرکتهاي توليدي بورس اوراق بهادار

x

23 . اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار x

24 . نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

x

25 . رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق

بهادار x

x هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ¬ 26 . تأثیر هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتی آن در شرکت

2ع. وامل مؤثر بر اجراي روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت در بودجه بندي عملیاتی ) مورد مطالعه: بررسی 7

x دستگاههاي دولتی استان

28 . بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق

x بهادار

هاي تولیدي بورس اوراق بهادار ¬ 29 . ارزیابی اثر هزینههاي نمایندگی بر قیمت گذاري خدمات حسابرسی در شرکت

x

31 . اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت ¬هاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار x

31 . مقايسه قدرت توضيحي مدلهاي ارزيابي سود باقيمانده RIV و رشد غيرعادي سود AEG در تعيين ارزش

شرکتها

32 . طراحي مدل پيش بيني قيمت سهام شرکتهاي سرمايه گذاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي )مطالعه

موردي: شرکت x)

33 . بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري )برمبناي چارچوب نظري( براي دستگاه هاي اجرايي دولتي

34 . بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران )مطالعه موردي: شرکت هاي پذيرفته شده در

بورس اوراق بهادار x)

35 . بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر کيفيت اظهار نظر حسابرسان

36 . کاربرد نسبتهاي جريان وجوه نقد در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

37 . بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

38 . بررسي کاربرد تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

.39 : بررسي کاربرد نسبت Q توبين و مقايسه آن با ساير معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران در شرکتهاي پذيرفته

شده در بورس اوراق بهادار x

41 . تعيين مدل بهينه پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

41 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

42 . مقايسه محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) در

رابطه با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

43 . کاربرد آنتروپي در تعيين ريسک و تأثير آن بر تغييرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

44 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

45 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع صنعت

46 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس

اوراق

47 . بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

48 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

49 . بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهاي مالی در شرکتهاي فعال پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار

51 . بررسی تأثیر هموار سازي سود بر بازده شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

51 . بکارگیري روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام عادي بر روي

بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

52 . بودجه بندي بر مبناي فعاليت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي)مطالعه موردي: دانشگاه x)

53 . کاربرد نسبتهاي جريان وجوه نقد در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

54 . بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

55 . بررسي کاربرد تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

56 . تعيين مدل بهينه پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

57 . بررسي نحوه توزيع آماري نسبتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

58 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

59 . بررسي رابطه پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار xبا مدلهاي اقتصادي ارزيابي

عملکرد

61 . کاربرد آنتروپي در تعيين ريسک و تأثير آن بر تغييرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار ايران

61 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

62 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع صنعت

63 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس

اوراق بهادار

64 . بررسی عملکرد قیمت گذاري سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

. 65 . بررسی تجربی سازه هاي مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 66

بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهاي مالی در شرکتهاي فعال پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار

. 67 . بررسی تجربی سازه هاي مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 68

بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهاي مالی در شرکتهاي فعال پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار

69 .ب ررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگري مالی ) مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهاي پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار

71 . مقایسه محتواي اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالایش شده در رابطه با بازده سهام

شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

با مدلهاي اقتصادي ارزیابی x 71 . بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عملکرد

72 . کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار ایران

73 . بررسی تأثیر خصوصی سازي بر عملکرد مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

74 . بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت

75 . تعیین صرف ریسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بازار بورس

اوراق بهادار

76 . بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

77 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

78 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

79 . بررسي نحوه توزيع آماري نسبتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

81 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

81 . مقايسه محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده در رابطه با بازده سهام

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

82 . بررسي رابطه پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار xبا مدلهاي اقتصادي ارزيابي

عملکرد

83 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

84 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع صنعت

85 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس

اوراق بهادار

86 . بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

87 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

88 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

89 . بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر

91 . بکارگيري روش برش مقطعي در رابطه با بررسي تأثير اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام

عادي بر روي بازده سهام و سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر

91 . مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سود AEG در تعیین ارزش شرکتها

92 . طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی )مطالعه موردی:

شرکت x)

93 . بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری )برمبنای چارچوب نظری( برای دستگاه های اجرایی دولتی

94 . بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران )مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار x)

95 . بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان

96 . کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

x 97 . بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

x 98 . بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

99 . بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار x

111 . تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

111 . بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی )مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

x

112 . مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با

بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

.113 : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار

.114 : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

115 . بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت

116 . تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق

117 . نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار x

118 . رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار x

119 . تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شرکت ¬ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

111 . بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه بندي عملياتي )مورد مطالعه:

دستگاههاي دولتي استان x

111 . بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار x

112 . ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شرکتهاي توليدي بورس اوراق بهادار

x

113 . اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار x

114 . نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

x

115 . رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق

بهادار x

116 . تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شرکت ¬ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

117 . بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه بندي عملياتي )مورد مطالعه:

دستگاههاي دولتي استان x

118 . بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار x

هاي تولیدي بورس اوراق ¬ 119 . ارزیابی اثر هزینههاي نمایندگی بر قیمت گذاري خدمات حسابرسی در شرکت

x بهادار

هاي پذیرفته شده در بورس ¬ 121 . اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت

x اوراق بهادار

در تعیین ارزش AEG و رشد غیرعادي سود RIV 121 . مقایسه قدرت توضیحی مدلهاي ارزیابی سود باقیمانده

شرکتها

122 . طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهاي سرمایه گذاري با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

)مطالعه موردي: شرکت x)

123 . بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري )برمبناي چارچوب نظري( براي دستگاه هاي اجرايي دولتي

124 . بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران )مطالعه موردي: شرکت هاي پذيرفته شده

در بورس اوراق بهادار x)

125 . بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر کيفيت اظهار نظر حسابرسان

126 . کاربرد نسبتهاي جريان وجوه نقد در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

127 . بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

128 . بررسي کاربرد تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

.129 : بررسي کاربرد نسبت Q توبين و مقايسه آن با ساير معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران در شرکتهاي

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

131 . تعيين مدل بهينه پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

131 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

132 . مقايسه محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA)

در رابطه با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

133 . کاربرد آنتروپي در تعيين ريسک و تأثير آن بر تغييرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

134 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

135 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع

صنعت

136 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار

بورس اوراق

137 . بررسی عملکرد قیمت گذاري سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

138 . بررسی تجربی سازه هاي مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

139 . بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهاي مالی در شرکتهاي فعال پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار

141 . بررسی تأثیر هموار سازي سود بر بازده شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

141 . بکارگیري روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام عادي بر

روی بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

142 . بودجه بندي بر مبناي فعاليت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي)مطالعه موردي: دانشگاه x)

143 . کاربرد نسبتهاي جريان وجوه نقد در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

144 . بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

145 . بررسي کاربرد تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

146 . تعيين مدل بهينه پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

147 . بررسي نحوه توزيع آماري نسبتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

148 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

149 . بررسي رابطه پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار xبا مدلهاي اقتصادي ارزيابي

عملکرد

151 . کاربرد آنتروپي در تعيين ريسک و تأثير آن بر تغييرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

ايران

151 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

152 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع

صنعت

153 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار

بورس اوراق بهادار

154 . بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

155 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

156 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

157 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

158 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

159 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

161 . مقايسه محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده در رابطه با بازده

سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

با مدلهاي اقتصادي ارزیابی x 161 . بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عملکرد

162 . کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهاي سهام شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

ایران

163 . بررسی تأثیر خصوصی سازي بر عملکرد مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

164 . بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع

صنعت

165 . تعیین صرف ریسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بازار

بورس اوراق بهادار

166 .بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

167 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

168 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

169 . بررسي نحوه توزيع آماري نسبتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

171 . بررسي تأثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي )مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

171 . مقايسه محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده در رابطه با بازده

سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

172 . بررسي رابطه پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار xبا مدلهاي اقتصادي ارزيابي

عملکرد

173 . بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

174 . بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکيد بر نوع

صنعت

175 . تعيين صرف ريسک شاخصهاي کلان اقتصادي تأثيرگذار بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار

بورس اوراق بهادار

176 . بررسي عملکرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

177 . بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

178 . بررسي رابطه بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات نسبتهاي مالي در شرکتهاي فعال پذيرفته شده در بورس

اوراق بهادار

179 . بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر

181 . بکارگيري روش برش مقطعي در رابطه با بررسي تأثير اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

سهام عادي بر روي بازده سهام و سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر

لیست دوم موضوعات پایان نامه رشته حسابداری

1

ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت های تولیدی

2

نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی

3

رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار

4

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم

5

بررسي عوامل موثر بر اجراي روش هزینه یابي بر مبناي فعالیت در بودجه بندي عملیاتي )مورد مطالعه:

دستگاههاي دولتي استان اصفهان (

6

اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزیابي عملكرد شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار

7

تاثیر هموار سازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

8

ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های حسابداری تعهدی در تشخیص در

ماندگی مالی

9

تاثیر قرارداد روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

10

ارتباط بین سود عملیاتی و اقلام غیر عملیاتی با بازده و قیمت سهام و نقش آنها در پیش بینی سود خالص در شرکت

های پذیرفته شده در بورس

11

رابطه جزء غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی آتی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

12

طراحی مدلی برای برآورد در سبک سیتماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران

13

مقایسه ی توانایی پیش بینی داده های روش مستقیم در مقابل داده های روش غیر مستقیم برای تخمین جریان وجوه

نقد عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار

14

ارزیابی مقایسه ای حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

15

رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس

16

توانایی سود و جریان های نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

17

ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و غیر نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش های پذیرفته

شده در بورس

18

تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع منتخب در بورس

19

تاثیر افزایش اهرم مالی میدان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس

20

بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

21

ارزیابی رابطه بین متغییرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

22

) بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای) 7831  7831

23

تاثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی های شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

24

) بررسی ارتباط بین بازده سبد سهام و نسبت های بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس) 7831  7813

25

بررسی تاثیر ریسک غیر سیستماتیک و اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

26

شناسایی عوامل موثر بر پرداخت سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

27

ارزیابی کارآیی گروه های اموزش حسابداری دانشگاههای سراسری و ازاد استان اصفهان

28

تاثیر محافظه کاری بر تعداد دفعات پیشبینی های سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

29

– تاثیر ریسک محیط استراتزی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 31 37

30

نقش ذخایر نفتی در تعیین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران –

31

شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

32

مقایسه ی ریسک پذیری سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

33

ارتباط بین میزان نقد شوندگي سهام وعملكرد در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

34

رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارزش بازار شرکت و نوسانات

بازده در بورس اوراق بهادار بازار تهران

35

تحلیل ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمایه وبازده سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

36

تاثیر كیفیت اقلام تعهدي بر صرف ریسك سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

37

مقایسه توانایی مدلهای خطی پس انتشار والگوریتم زنتیک در پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

38

بررسي ارتباط مقطعي بین بازده سبد سهام ومتغیرهاي اندازه،بتا،ارزش دفتري به ارزش بازلر ونسبت سود به قیمت

– سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 7813 7831

39

مقایسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداري در توضیح دهندگي ارزش حقوق صاحبانسهام شركتهاي پذیرفته شده

دربورس اوراق بهادار تهران

40

پیش بیني شاخص سهام به وسیله شبكه هاي عصبي تحت تاثیر حجم معاملات در بازدههاي زماني مختلف

41

رلبطه محافظه كاري شرطي وهزینه سرمایه سهام عادي شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

42

ارتباط اهرم مالي وتنوع سرمایه گذاري با مدیریت سود فزاینده شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

43

بررسي ارتباط متقابل میان ثبات مالكیت نهادي وعملكرد شركتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

44

توانایي توضیح دهندگي بازده هر سهم بواسطه معیارهاي منتخب در شرایط روند صعودي یا نزولي بورس اوراق

بهادار تهران

45

مقایسه بین معیارهاي مبتني بر ارزش ومعیارهاي سنتي حسابداري در تبیین بازده سهام شركت هاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

46

تحلیل اهرمي صورت هاي مالي ونقش اطلاعاتي آن در سود اوري ونسبت قیمت به ارزش دفتري سهام شركت هاي

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

47

تحلیل رابطه اقلام تعهدي و جریانهاي نقدي عملیاتي بابازده سهام در سطح بازار

48

ارزشگذاري بازیكنان فوتبال حرفه اي بر اساس عملكرد انها با استفاده از مدل قیمت گذاري دارایي هاي سرمایه اي

49

تاثیر تركیب هیئت مدیره وسایر عوامل منتخب بر خط مشي تقسیم سود شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران

50

ارزیابي عوامل تاثیر گذار بر سطح اعتماد مسئولین اعتباري بانك هاي خصوصي شهر اصفهان نسبت به مدیران

شركت ها

51

رابطه بین عدم اطمینان هاي محیطي و استفاده هاي مدیران از اقلام تعهدي اختیاري در شركتهاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

52

تاثیر بازده نا مشهود دوره هاي قبل بر رابطه بین اقلام تعهدي وبازده اتي سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

53

بررسي عملكرد بلند مدت قیمت گذاري سهام در اولین عرضه ي سهام شركتهاي دولتي خصوصي سازي شده در

بورس اوراق بهادار تهران

54

تاثیر سرمایه گذاران نهادي بر محتواي اطلاعاتي سودهاي اتي در توضیح بازده جاري سهام شركتهاي پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

55

اندازه گیري وتحلیل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

56

تاثیر محافظه كاري شرطي حسابداري بر ریسك سقوط آتي قیمت سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران

57

تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییر طبقه بندي هزینه هاي عملیاتي به هزینه هاي غیر عملیاتي شركت هاي

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

58

محتواي فزلینده ونسبي اطلاعات نرخ بازده داخلي مبتني بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایي ها در

شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

59

تحلیل ارتباط بین تامین مالي از طریق بدهي وكیفیت سود شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

60

تأثیر آستانه اهمیت و انگیزه هاي اختیاري مدیران بر میزان افشاي اطلاعات شركت هاي پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران

61

تحلیل مدیریت سود با استفاده از معیارهاي درآمد هاي اختیاري در شركت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران

62

ارزیابي عملكرد بر اساس معیارهاي كارت ارزیابي متوازن واستراتژي مبتني بر گونه شناسي مایلز واسنو در شركت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

63

بر رسي تاثیر هوش هیجاني بر عملكرد ،بازده وریسك سبد سرمایه گذاري سهامداران در بورس منطقه اي اوراق

بهادار اصفهان

64

رابطه در صد سهام سرمایه گذاران نهادي واستفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت در شركت هاي پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران

65

پیش بیني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چند لایه ودرخت تصمیم

66

تاثیر جریان هاي تند آزاد بر رابطه بین سود عملیاتي وبازده سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

67

تاثیر اندازه شركت ،نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار وروند حركت سهام بر بازده موزون سهام شركتهاي پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران

68

تاثیر استانداردهاي حسابداري ایران بر كفایت افشاي اطلاعات شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران

69

مقایسه محتواي فزلینده اطلاعاتي نسبت هاي نقدي وتعهدي جهت ارزیابي عملكرد مالي عملكرد مالي در بورس

اوراق بهادار تهران

70

تاثیر اهرم مالي،جریان نقد عملیاتي واندازه شركت بر سیاست تقسیم سود شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران

71

عوامل موثر بر انتخاب آستانه سود شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

72

تاثیر كیفیت اقلام تعهدي بر كارایي سرمایه گذاري در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

73

تاثیر چرخه عمر بر سیاست پرداخت سود سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

74

تاثیر حاكمیت شركتي ، ساختار مالكیت و موجودي نقد بر ارزش شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق اهادار

تهران

75

توان توضیح دهندگي سود حسابداري محافظه كارانه وغیر محافظه كارانه در تبیین بازده سهاام شركت هاي پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران

76

مقا یسه بازده تفوي هاي سهام مبتني بر استراتژي هاي ارزش افزوده اقتصادي ،نسبت سود به قیمت وارزش دفتري

به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

77

تاثیر عوامل منتخب بر رفتار هموارسازي سود در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ذیرفتھ شده در بورس ÷ 78 تاثیر کیفیت افشائ بر رابطھ بین محافظھ کاری وھزینھ حقوق صاحبان سھام در شرکت ھای

اوراق بھادار تھران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

79

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتي بر هزینه سرمایه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي بازار

80

تاثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود وارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سود آوری

81

مدیریت داراییها وبدهی ها در بانک ها با بکارگیری روشهای تصمیم گیری با اهداف چند گانه )مطالعه موردی :

بانک تجارت (

82

83

عوامل اثر گذار بر سطح نگهداشت وجه نقد

84

مطالعه واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به عملکرد مالی سهام ارزشی ورشدی در شرکت های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران

85

مطالعه الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با بازده سهام

86

مقایسه توانایي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي وشبكه هاي عصبي _فازي در پیش بیني در ماندگي مالي شركتهاي

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

87

تاثیر اقلام تعهدي بررابطه تامین مالي خارجي با بازده آتي سهام

88

پیش بیني مدیریت سود با بكار گیري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لایه پنهان

89

تاثیر ریسك آشفتگي مالي بر روند حركت قیمت سهام

90

تاثیر حجم معادلات سهام شركت ها بر نوسان پذیري بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

91

تاثیر فرصت هاي رشد وسود آوري شركت بر رابطه بین ساختار حاكمیت شركتي وساختار سرمایه در شركت هاي

پذیرفته در بو.رس اوراق بهادار تهران

92

تاثیر رشد دارایي ها برصرف ریسك سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

93

ارزیابي عملكرد مالي واقتصادي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنیك تاپسیس

ومطالعه یارتباط آن با شاخص هاي مدیریت سرمایه در گردش

94

تاثیر هزینه هاي نمایندگي وذخایر نقدي بر رابطه میان اعتماد به نفس بیش از حد مدیرن ارشد وحساسیت سرمایه

گذاري _جریان هاي نقدي

95

تاثیر محافظه كاري حسابداري بر ارزش نگهداشت وجه نقد

96

تاثیر تغییر در اجزاي سود بر رابطه سود و بازده سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

97

تاثیر جریان نقدي آزاد و هزینه نمایندگي بر عملكرد واحدهاي تجاري

98 قیمت سھام شرکتھای پذیرتھ شده در ارزیابی رابطھ ی محتوای اطلاعاتی اقلام تعھدی و نسبت ھای مالی منتخب با

بورس اوراق بھادار تھران

www.rava20.ir

www.rava20.ir

99

تحلیل چند فراکتالی ورفتار توده دار در بورس اوراق بهادار تهران

100

رابطه معیارهاي حسابداري یا ریسك بازار در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

101

تاثیر تورم بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

102

تاثیر استدلال استراتژیك و حساسیت

103

تاثیر تخصصي یگانه و دوگانه حسابرسي

104

تاثیر مساله نمایندگي و حاكمیت

105

تاثیر ویژگي هاي مراحل چرخه عمر

106

تاثیر اطمینان بیش از حدمدیریتي

107

اثر احتیاط مدیریتي بر عملكرد عملیاتي

108

تاثیر انگیزه هاي مدیریت سود بر دقت

109

تاثیر جریانات نقدي بر سطح نگهداشت

110

ویژگي هاي شركت بر بازده هاي واقعي

111

مدل سازي براي تبیین ویژگ هاي مطلوب

112

تاثیر حاكمیت شركتي بر كارایي مدیریت

113

مقایسه توانایي مدل شبكه عصبیس از انتشار خطا

114

تاثیر عوامل تغییر دهنده ي هزینه هاي

115

تاثیر ساختارسرمایه و سقف بدهي

116

توانیي تقسیم سود نقدي

117

تاثیر سرمایه گذاران نهادي بر

118

تبیین تاثیر عوامل منتخب

119

تاثیراهرم مالي

120

فرصت هاي رشد اهرم عملیاتي

121

تحلیل تاثیر كیفیت

122

تاثیر پروژه هاي عظیم

123

تاثیر توانایي مدیریتي

124

تاثیر ریسك و قیمت گذاري نادرست

125

توانایي متغیرهاي بنیادي حسابداري

126

ارائه روش ارزش گذاري پروژه هاي سرمایه گذاري

127

تاثیر همزماني قیمت سهام و نوسان ها

Leave A Reply

Your email address will not be published.