به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات مناسب پايان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مديريت بازرگاني تحول سازماني

0

موضوعات مناسب پايان نامه  تویسی و مقاله  نویسی رشته مديريت بازرگاني تحول سازماني

.1 بررسي رابطه ي بازارگرايي و کيفيت خدمات )مطالعه موردي: بانک x )

.2 بررسي رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و ميزان موفّقيت اجراي مديريت کيفيت جامع (TQM) در صنايع شهرستان x

.3 رابطه بين رويه هاي مديريت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شرکتهاي زيرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر x

.4 امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه x

.5 تأثير هوش هيجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهيم دانش درشرکت x

.6 بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش در شرکت پالايش x

.7 ارزيابي کارکرد هاي يادگيري سازماني در شرکت x

.8 بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني )مطالعه موردي: شرکت x )

.9 بررسي ميزان شکاف کيفيت خدمات در شرکت x با استفاده از مدل سروکوال

.11 عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي مصرف از ديدگاه مديران در استان x

.11 بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان x

.12 رابطه بين تعهد سازماني و ادراك کارکنان از رفتار سياسي مديران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان x

.13 ميزان آمادگي اجراي مديريت مشارکتي از طريق نظام پيشنهادها در دانشگاه x

.14 بررسي سبک رهبري مديران عالي شعب سازمان x در چارچوب مدل بس

.15 تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران باتکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)

.16 ارزيابي کيفيت خدمات پس از فروش در شرکت x از ديدگاه مشتريان

.17 کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x

.18 بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني )مطالعه موردي: شرکت گاز اصفهان در سال- )85 86

.19 بررسي ميزان شکاف کيفيت خدمات در شرکت بيمه ايران با استفاده از مدل سروکوال

.21 عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي مصرف از ديدگاه مديران در استان گيلان

.21 بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان يزد

.22 رابطه بين تعهد سازماني و ادراك کارکنان از رفتار سياسي مديران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي لارستان، زرين دشت، داراب و فسا

.23 ميزان آمادگي اجراي مديريت مشارکتي از طريق نظام پيشنهادها در دانشگاه اصفهان

.24 بررسي سبک رهبري مديران عالي شعب سازمان تامين اجتماعي تهران در چارچوب مدل بس

.25 تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران باتکنيک تحليل پوششي داده ها ) DEA )

.26 ارزيابي کيفيت خدمات پس از فروش در شرکت تويوتا از ديدگاه مشتريان

.27 کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

.28 بررسي رابطه ي بازارگرايي و کيفيت خدمات )مطالعه موردي: بانک کشاورزي(

.29 بررسي رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و ميزان موفّقيت اجراي مديريت کيفيت جامع) TQM ( در صنايع شهرستان کاشان

.31 رابطه بين رويه هاي مديريت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شرکتهاي زيرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر اصفهان

.31 امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه شيراز

.32 تأثير هوش هيجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهيم دانش درشرکت نيروکلر

.33 بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش در شرکت پالايش نفت اصفهان

.34 ارزيابي کارکرد هاي يادگيري سازماني در شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري

Leave A Reply

Your email address will not be published.