به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

منابع آزمون دکتری آمار (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال ٩٧ )

0

منابع آزمون دکتری آمار (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال ٩٧ )

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

مبانی آنالیز ریاضی:

٢آنالیز ریاضي رودین –

٣آنالیز ریاضي آپوستل –

: ریاضی عمومی ١ و ٢

٢ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

٣ریاضی عمومی، جورج توماس –

٤ریاضي عمومي آدامز ١و ٢ –

: مبانی احتمال و احتمال ١ و ٢

. ٢پارسیان، احمد، مباني احتمال و آمار، دانشگاه صنعتي اصفهان، ١٣٨٣ –

٣راس، ش.م، مقدمهاي بر آمار و احتمال براي مهندسان و محققان علوم، ترجمه مجید اسدي، ابوالقاسم. بزرگنیا، دانشگاه فردوسي مشهد، ١٣٨٢

٤فروند، جان، مقدمهاي بر آمار ریاضي، ترجمه علي عمیدي، محمد قاسم وحیدي اصل، مركز نشر دانشگاهی –

.١٣٧٨

٥. Feller, William; “An Introduction to Probability Theory and Applications Vols I

and II”, New York, John Wiley, ١٩٦٨.

٦. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; “Introduction to Probability Theory”, New Delhi,

Universal book stall, ١٩٧١.

٧. Lehmann. E. L, Casella. G; “Theory of Point Estimation”, Springer, ١٩٩٨.

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد :

: استنباط آماري ١

٢اخوان نیاكي، سید تقي ( ١٣٨٢ )، نظریه احتمال و كاربرد آن، دانشگاه صنعتي شریف. –

٣پاپولیس، آتاناسیوس ( ١٣٨٤ )، احتمال و آمار (ترجمه علي اصغر سلطاني فراني)، ایده گستر. –

٤پارسیان، احمد ( ١٣٨٣ )، مباني احتمال و آمار، دانشگاه صنعتي اصفهان،. –

٥پاشا، عین اله ( ١٣٧٤ )، ریاضي براي رشته آمار، دانشگاه پیام نور. –

٦پاشا، عین لله ( ١٣٧٤ )، فرایند تصادفي ١، دانشگاه پیام نور. –

٧دگروت، موریس و الكرویش، مارك ( ١٣٨٢ )، احتمال و آمار (ترجمه عین لله پاشا) مبتكران. –

٨راس، ش.م ( ١٣٨٢ )، مقدمهاي بر آمار و احتمال براي مهندسان و محققان علوم، (ترجمه مجید اسدي، –

ابوالقاسم بزرگنیا)، دانشگاه فردوسي مشهد.

٩سلطاني، احمدرضا ( ١٣٧٧ )، احتمال و آمار براي علوم و مهندسي، دانشگاه شیراز. –

١٠ فروند، جان ( ١٣٧٨ )، مقدمهاي بر آمار ریاضي (ترجمه علي عمیدي، محمد قاسم وحیدي اصل)، مركز –

نشر دانشگاهي.

١١ قهرماني، سعید ( ١٣٧٧ )، مباني احتمال (ترجمه غلامحسین شاهكار، ابوالقاسم بزرگنیا) دانشگاه صنعتي –

شریف.

١٢ ماكس انگلهارد، لي بین ( ١٣٨٢ )، مقدمهاي بر احتمال و آمار ریاضي (ترجمه علي مشكاني، حسنعلي –

آذرنوش، ابوالقاسم بزرگنیا)، دانشگاه فردوسي مشهد.

١٣ وحیدي اصل، محمدقاسم ( ١٣٧٤ )، آمار ریاضي ١، دانشگاه پیام نور. –

١٤ الكساندر م. مود، فرانكلین آ. گریبیل، دون س. بوز ( ١٣٧٧ )، مقدمهاي بر نظریه آمار (ترجمه علي -مشكاتي)، دانشگاه فردوسي مشهد.

١٥. Feller, William; “An Introduction to Probability Theory and Applications Vols

I and II”, New York, John Wiley, ١٩٦٨.

١٦. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; “Introduction to Probability Theory”, New

Delhi, Universal book stall, ١٩٧١.

١٧. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; “Introduction to Statistical Theory”, New

Delhi, Universal book stall, ١٩٧١.

١٨. Hogg. R, Craig. A; ” Introduction to Mathematical Statistics:, Pearson

Education, ١٩٩٥.

١٩. Kapur, J. N, Saxena. H. C; “Mathematical Statistics”, New Delhi, S. Chand

& Company LTD, ٢٠٠٥.

٢٠. Mood. M, Graybill. A, Boes. C; “Introduction to the theory of statistics”,

Mcgraw- hill; ١٩٧٤.

٢١. Lehmann. E. L, Casella. G; “Theory of Point Estimation”, Springer, ١٩٩٨.

٢٢. Gut. A; “Probability AGranduate Course”, Springer, ٢٠٠٥.

٢٣. Knight. K; “Mathematical Statistics”, ٢٠٠٠.

٢٤. Shao. J; “Mathematical Statistics”, Springer, ٢٠٠٣.

٢٥. Roussas. G.G; “A Course in Mathematical Statistics”, Academic Press San

Diego, ١٩٧٧.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.