به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)

0

مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)

امروزه نقــش فــرد بــه عنــوان عامــل مرکــزی در مدیریــت ســامت خــود مــورد تاکیــد می باشــد. واژه هایــی چــون مرکزیــت قــرار دادن بیمــار، شــیوه زندگــی، اعمــال بیمــار و توانمدســازی همگــی بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه فــرد نقــش حیاتی تــری نســبت بــه ارائــه کننــده خدمــات ســامت  ردکنتــرل ســامتی خــود دارد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه فــرد بایســتی بــه عنــوان یــک مطلــع در تصمیم گیری هــای بهداشــتی درمانــی خــود شــرکت کنـد. اصطلاح سواد سلامت (بهداشتی) به مفهوم یک مهارت شناختی و به عنوان مسأله‌ای مهم و تأثیرگذار در نظام مراقبت سلامت نخستین بار در سال 1974 در یک پانل آموزشی در مورد آموزش بهداشت، مطرح شد. از آن زمان تاکنون این مفهوم در موارد متعددی توسط محققان حوزه‌های سوادآموزی و سلامت، توسط محققان مورد بحث قرار گرفته و تعاریف گوناگونی برای آن ارایه شده است. به طور معمول سواد سلامت را به عنوان طیف گسترده‌ای از دانش و مهارت در زمینه کسب، پردازش، فهم و به کارگیری اطلاعات سلامت تعریف می‌کنند. اهمیت سواد سلامت در تأثیر بر نتایج سلامتی بیماران به خوبی شناخته شده است و نقش مهمی در تصمیم‌گیری افراد در مورد نیازهای حوزه سلامت خود ایفا می‌‌نماید.

 این مقیاس توسط منتظری و همکارانش( 1393)طراحی و اعتبار سنجی شده و 33 عبارت دارد که 5 بعد سواد سلامت جمعیت شهری ایران  را اندازه می گیرد.

همراه  3 مقاله رایگان  

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.