به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ (2008 )

0

مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 )

طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی تداوم می یابند . همانگونه که از این تعریف می توان فهمید، طرحواره ها شامل رفتار افراد نمی شوند، بلکه رفتار بخشی از پاسخ های مقابله ای است که از طرحواره ها نشات می گیرد ( حمیدپور و آندوز، 2014 ). بعبارت دیگر، طرحواره های اولیه باورهایی هستندکه افراددربارةخود،دیگران ومحیط دارند،وبه طورمعمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوصنیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند ( ژانگ و هه، 2010 ) .  در واقع طرحواره های ناسازگاراولیه درطول زندگی ثابت وپا برجاهستندواساس ساخت های شناختی فردراتشکیل می دهند .این طرحواره هابه شخص کمک می کنندتاتجارب خودراراجع به جهان پیرامون سازمان دهندواطلاعات دریافتی راپردازش کنند. (تیم ، 2010 (.

این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که 124 عبارت دارد و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 6درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد.

همراه با  3  مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.