به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  (ICDS) همام جی (2004)  

0

The Interpersonal Cognitive Distortions Scale (ICDS)

مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  (ICDS) همام جی (2004)  

The Interpersonal Cognitive Distortions Scale (ICDS)

تحریف شناختي به عنوان باورهاي بسیار اغراق آمیز، سفت وسخت، غیرمنطقي و مطلق تعریف شده است، هرگاه انسان به گونه اي غیرمنطقي فكر کند، رویدادهاي زندگي را به شكلي متفاوت ازآنچه که واقعاً هستند درک مي کنند. تحریف شناختي به معناي اشتباهات و سوگیري هاي شناختي است یعني نحوهاي که بیمار موقعیت ها و فشارهاي رواني را ارزیابي مي کند و دیدگاهش نسبت به خود، دنیا و آینده و اعتقادات و نگرش هایي که سبب افزایش آسیب پذیري او در برابر اختلالات هیجاني مي شود. بر این اساس تحریف هاي شناختي اگر به شكل متناوب رخ داده و ادامه پیدا کند، منجر به ناراحتي ها و اختلالات روانشناختي در افراد مي شود. تحریفات شناختي از جمله عواملي است که با بسیاري از بیماري ها ارتباط دارد. شناخت درست و مطابق با واقعیت، عاملي مهم براي یافتن حقیقت و آگاه شدن از زوایاي متفاوت زندگي است. ناآگاهي و آگاهي نادرست و تحریف شده، فرد را در تحلیل آنچه در زندگي رخ ميدهد دچار لغزش مي کند، این لغزش ها و انحرافات، در سازگاري فرد با دنیاي اطراف و به طور کلي در سازگاري با زندگي اثر مي گذارد و کیفیت زندگي فرد را تحت الشعاع قرار مي دهد. احساس رضایت افراد، آرامش آنها و کیفیت زندگي آنها با فرایند تفكر فرد ارتباط مستقیم دارد (عاشوری و همکاران، 1398).

 این مقیاس توسط همام جی (2004) جهت ارزیابی تحریف های شناختی در روابط بین فردی بر مبنای نظریه شناختی آرون تی بک ساخته شده است. مقیاس دارای 19 آیتم است که سه خرده مقیاس عنوان  انتظارات غیر واقع بینانه در روابط ،  طرد در روابط بین فردی و سوء ادراک در روابط بین فردی) را اندازه گیری می کند؛ نمره کلی مقیاس در دامنه ای از 19 تا 95  قرار درد و کسب نمره بالاتر نشانه تحریف شناختی بین فردی بیشتر است.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com
پرسشنامه استاندارد

Leave A Reply

Your email address will not be published.