به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن

0

مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن

Ellis Witsman Social Development scale

روان شناسان بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنها را به عهده دارند؛ تاکید نموده و این کنش هاي متقابل را اساس عمده رشد عاطفی، شناختی  و اجتماعی قلمداد کرده اند.

بی شک یکی از جنبه هاي ارزشمند رشد انسان، فرآیند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان، ضرورت تماس با دیگران را به عنوان امري گریز ناپذیر جلوهگر میسازد. رشد اجتماعی، دارنده ارتباط سالم و منطبق با موقعیت در افراد است. کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد ارتباط با همسالان و یادگیري در محیط آموزشی موفقتر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت می باشند.

منظور از رشد اجتماعی فرد، تاثیر متقابل وي با دیگران و پذیرش نقش هاي اجتماعی است. رشد اجتماعی در بر گیرنده رشد، نوعدوستی، درستکاري، دفاع از خود و تعلق، همکاري، خویشتنداري و انگیزه پیشرفت است.

تعریف مفهومی :

منظور از رشد اجتماعی ، نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد .به عبارت دیگر وقتی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد بلکه با آنان همکاری کند.رشد اجتماعی مهم ترین جنبه وجود هر شخص است . چون فرض براین است که کودکان بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارت های لازم قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند .

برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان از این پرسش نامه استفاده شد. آلیس وایتزمن در سال 1990 این آزمون را طراحی کرد که برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 ساله از آن استفاده می شود. پرسش نامۀ رشد اجتماعی آلیس وایتزمن دارای شش زیرمقیاس است که عبار تاند از: همکاری، خو شخلقی و سازگاری، احترام به دیگران/مسئولیت پذیری، امیدواری، خو شبینی، صبر و بردباری است.  این پرسشنامه 27 سوال دارد.

همراه با 4مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.