فرصت زندگی کم است.

فرصت زندگی کم است.

بزرگوارتر از آن باش که برنجی و نجیب تر از آن باش که برنجانی.

زندگی زیباست، با این اعتقاد زندگی کن که انگار کل جهان طرف توست.

مادامی که به آن بهترینی که در وجودت است، وفادار بمانی، موفق خواهی بود.