تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

تفاوت روش تحقیق کیفی با روش تحقیق کمی چیست؟

تفاوت روش تحقیق کیفی با روش تحقیق کمی چیست؟

روش تحقیق کیفی و تحقیق کمی در چند جنبه متفاوت هستند. در ادامه، تفاوت‌های کلیدی بین این دو روش را بررسی خواهیم کرد:

هدف تحقیق: در تحقیق کمی، هدف اصلی تحقیق، اندازه‌گیری و توصیف روابط علّی و پیش‌بینی پدیده‌ها است. در حالی که در تحقیق کیفی، هدف اصلی تحلیل عمیق و درک فرآیندها، تجربیات، و معانی اجتماعی است.

طراحی تحقیق: در تحقیق کمی، طراحی تحقیق معمولاً شامل تعریف مشکل، فرضیه‌ها، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری و نتیجه‌گیری است. در حالی که در تحقیق کیفی، طراحی تحقیق معمولاً شامل انتخاب روش‌های گردآوری داده‌ها مانند مصاحبه، مشاهده، گفتمان‌شناسی، تحلیل محتوا و تحلیل زمینه‌ای است.

نوع داده‌ها: در تحقیق کمی، داده‌ها به صورت اعداد و مقادیر مشخص اندازه‌گیری می‌شوند و به روش‌های آماری تحلیل می‌شوند. در حالی که در تحقیق کیفی، داده‌ها به صورت متنی، تصویری و صوتی جمع‌آوری می‌شوند و به روش‌های تفسیری و تحلیل کیفی تجزیه و تحلیل می‌شوند.

نمونه‌گیری: در تحقیق کمی، نمونه‌گیری معمولاً به صورت تصادفی و با استفاده از روش‌های آماری صورت می‌گیرد. در حالی که در تحقیق کیفی، نمونه‌گیری معمولاً به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک‌هایی مانند نمونه‌گیری گره‌ای و تکثیر نمونه‌ها صورت می‌گیرد.

تحلیل داده‌ها: در تحقیق کمی، تحلیل داده‌ها اغلب با استفاده از روش‌های آماری مانند آزمون فرضیه‌ها و مدل‌سازی آماری صورت می‌گیرد. در حالی که در تحقیق کیفی، تحلیل داده‌ها به صورت تفسیری، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و تحلیل نظریه‌بنیادی صورت می‌گیرد.

با این حال، ممکن است در برخی تحقیقات،روش تحقیق کیفی و تحقیق کمی با هم ترکیب شوند و به عنوان روش تحقیق مختلط استفاده شوند. در این صورت، تحقیق‌گران از مزایای هر دو روش استفاده می‌کنند تا به نتایجی گسترده‌تر و جامع‌تر برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *