تحلیل رگرسیون چیست؟

تحلیل رگرسیون چیست؟
تحلیل رگرسیون (Regression Analysis) یک روش آماری است که برای بررسی رابطه بین یک متغیر وابسته (متغیر پاسخ) و یک یا چند متغیر مستقل (متغیرهای توضیحی) استفاده می‌شود. هدف اصلی تحلیل رگرسیون، پیش‌بینی یا تخمین مقدار متغیر پاسخ بر اساس متغیرهای توضیحی است.

در تحلیل رگرسیون، متغیر پاسخ (متغیر وابسته) به عنوان متغیر وابسته که می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم و متغیرهای توضیحی (متغیرهای مستقل) که فرضیه بر اساس آنها می‌توانیم متغیر پاسخ را توضیح دهیم، در نظر گرفته می‌شوند. تحلیل رگرسیون به ما امکان می‌دهد نحوه تأثیر متغیرهای توضیحی بر متغیر پاسخ را بررسی کنیم و با استفاده از مدل رگرسیون، بتوانیم مقدار متغیر پاسخ را بر اساس مقادیر متغیرهای توضیحی تخمین بزنیم.

روش‌های مختلفی برای تحلیل رگرسیون وجود دارد، اما رگرسیون خطی (Linear Regression) یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها است. در رگرسیون خطی، فرضیه می‌کنیم که رابطه بین متغیرهای توضیحی و متغیر پاسخ، به صورت یک رابطه خطی قابل توصیف است. با استفاده از روش کمترین مربعات، پارامترهای خط رگرسیون تخمین زده می‌شوند تا مدلی مناسب برای پیش‌بینی متغیر پاسخ به دست آید.

تحلیل رگرسیون می‌تواند در محققان و تحقیقات مختلف بسیار مفید باشد. این ابزار در علوم اجتماعی، علوم ریاضی، اقتصاد، بهداشت عمومی و سایر رشته‌های تحقیقاتی استفاده می‌شود تا روابط بین متغیرها را بررسی و توضیح دهد و بتواند مقادیر پیش‌بینی شده را ارائه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *