تحلیل آماری statistical analysis

انواع روش های تحلیل کیفی

در زمینه تحلیل کیفی، مجموعه‌ای از روش‌ها و فنون وجود دارد که برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده می‌شوند. در زیر، تعدادی از اصلی‌ترین روش‌های تحلیل کیفی را برای شما ذکر می‌کنم:

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

در مقالاتی که در آینده گذاشته می شود. در خصوص هر یک از این روش ها به تفصیل بحث خواهد شد:

تحلیل مضمون: این روش برای شناخت و تحلیل الگوها و مضامین موجود در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. این روش معمولاً با تحلیل محتوای متنی، مصاحبه‌ها یا دیگر منابع کیفی مشابه استفاده می‌شود.
تحلیل نظریه زمینه‌ای (گراندد تئوری یا داده بنیاد) : در این روش، نظریات موجود در زمینه مورد مطالعه بررسی و تحلیل می‌شوند. تحلیل نظریه زمینه‌ای به بررسی مبانی نظری، مفاهیم و قوانین مرتبط با موضوع مورد بررسی می‌پردازد.
تحلیل گفتمان: در این روش، تحلیلی از استفاده از زبان و گفتمان در داده‌های کیفی صورت می‌گیرد. این روش به بررسی نحوه ساختاردهی و کاربرد زبان و گفتمان برای ایجاد معنا و تأثیر در جوامع می‌پردازد.. تحلیل گفتمان به شناسایی الگوها، قدرت‌ها و تأثیرات گفتمانی موجود در داده‌ها توجه می‌کند.
تحلیل فرایندی: در این روش، توجه به فرایند و روند تولید داده‌های کیفی می‌شود. تحلیل فرایندی بررسی تغییرات و تحولات در طول زمان، معرفی عوامل مؤثر و تأثیر آنها بر روند و نتایج مطالعه را شامل می‌شود.
تحلیل محتوای انتقادی: این روش برای بررسی قدرت، ساختارها و نقش‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل محتوای انتقادی به بررسی عوامل قدرت، نگرانی‌های عدالت اجتماعی و نقد ساختارهای اجتماعی می‌پردازد.
تحلیل جهت‌دهی: این روش برای بررسی نحوه تأثیر و تأثر داده‌های کیفی در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها استفاده می‌شود. تحلیل جهت‌دهی به بررسی نقش داده‌های کیفی در شکل‌گیری دیدگاه‌ها و توجه‌های افراد و گروه‌ها می‌پردازد.
تحلیل انتقالی: این روش برای بررسی انتقال دانشمتأثر از یک مکان یا زمینه به مکان یا زمینه دیگر استفاده می‌شود. تحلیل انتقالی به بررسی فرآیند انتقال دانش، تجربیات و مفاهیم از یک محیط به محیط دیگر می‌پردازد.
تحلیل روایتی: این روش برای بررسی روایات و داستان‌ها به عنوان منابع داده‌ای استفاده می‌شود. تحلیل روایتی به شناخت الگوها، ساختارها، مفاهیم و معانی موجود در داستان‌ها می‌پردازد.
تحلیل گفتارانه: در این روش، تحلیل محتوای گفتمان و نقش آن در ایجاد تفاهم و تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل گفتارانه به بررسی عوامل نحوی، ساختاری و اجتماعی گفتارها و بررسی ابعاد قدرت و توانایی تأثیر گفتمان می‌پردازد.
تحلیل فرهنگی: این روش در تحلیل مفاهیم، نمادها، عقاید و ارزش‌های موجود در فرهنگ و جامعه استفاده می‌شود. تحلیل فرهنگی به بررسی تأثیر فرهنگ در رفتار افراد و تشکیل شکل آنها می‌پردازد.تحلیل گفتمان: این روش برای بررسی نحوه استفاده از زبان و ساختار گفتمان در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل گفتمان به شناسایی الگوها، قدرت‌ها و تأثیرات گفتمانی موجود در داده‌ها توجه می‌کند.

تحلیل پدیدارشناسی: این روش برای بررسی تجربیات و واکنش‌های فردی در مواجهه با رویدادها و پدیده‌ها استفاده می‌شود. در این روش، توجه به تجزیه و تحلیل جزئیات و روند تجربه‌های فردی می‌پردازد.
تحلیل تفسیری: این روش برای تفسیر و تبیین مفاهیم و معانی موجود در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل تفسیری به تحلیل تعبیرها، تفاوت‌ها و تناقض‌های موجود در داده‌ها توجه می‌کند.
تحلیل مقایسه‌ای: این روش برای مقایسه و مقایسه داده‌های کیفی از چند منبع یا گروه مختلف استفاده می‌شود. تحلیل مقایسه‌ای به بررسی تفاوت‌ها، همبستگی‌ها و الگوهای مشترک بین داده‌ها تمرکز دارد.
تحلیل معناشناسی: این روش برای بررسی ساختارها، نمادها و معانی موجود در داده‌های کیفی و تفسیر آنها استفاده می‌شود. تحلیل معناشناسی به شناخت و تفسیر نحوه‌ی ایجاد و منتقل شدن معانا و نمادها در داده‌ها می‌پردازد.
تحلیل استقرایی: این روش برای تولید نظریه و یافتن الگوها و قوانین کلی بر اساس داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل استقرایی به بررسی روند کلی و تعامل بین مفاهیم و عوامل مختلف می‌پردازد.
تحلیل اثباتی: این روش برای بررسی داده‌های کیفی و تایید یا رد فرضیات استفاده می‌شود. تحلیل اثباتی توجه به قواعد استنتاج، اعتبارسنجی و توجیه داده‌های موجود دارد.
تحلیل نقش: این روش برای بررسی نقش و تأثیر مشارکت کنندگان و عوامل مختلف در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل نقش به شناسایی و تحلیل نقش‌ها، تعاملات و تأثیرات موجود در دادامه…
تحلیل نقش: این روش برای بررسی نقش و تأثیر مشارکت کنندگان و عوامل مختلف در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل نقش به شناسایی و تحلیل نقش‌ها، تعاملات و تأثیرات موجود در داده‌ها می‌پردازد.
تحلیل نظریه‌محور: این روش برای تولید و توسعه نظریه‌ها و مدل‌ها بر اساس داده‌های کیفی استفاده می‌شود. در این روش، داده‌ها برای تأیید و یا رد فرضیات و نظریات موجود استفاده می‌شوند.
تحلیل محتوا: این روش برای تحلیل محتوای متنی، تصویری یا صوتی استفاده می‌شود. در این روش، محتوای داده‌ها بررسی شده و الگوها، موضوعات، مفاهیم و معانی موجود در آنها شناسایی می‌شوند.

تحلیل شبکه‌ای: این روش برای بررسی روابط و ارتباطات بین عوامل مختلف در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل شبکه‌ای به شناسایی ساختار شبکه، گره‌ها و روابط بین آنها تمرکز دارد.
تحلیل زمینه‌ای: این روش برای بررسی مفاهیم، معانی و قواعد موجود در یک زمینه خاص استفاده می‌شود. تحلیل زمینه‌ای به تفصیل بررسی مفاهیم و الگوهای موجود در زمینه مورد نظر می‌پردازد

تحلیل الگوها: این روش برای شناسایی و تحلیل الگوها و روابط موجود در داده‌های کیفی استفاده می‌شود. تحلیل الگوها به تشخیص الگوهای تکراری، تغییرات و ترتیب‌های موجود در داده‌ها توجه می‌کند. این روش می‌تواند به شناخت قوانین و قواعد عمومی موجود در داده‌ها کمک کند.
تحلیل نقشه مفهومی: در این روش، با استفاده از ساخت نقشه مفهومی، مفاهیم، ارتباطات و ساختار داده‌های کیفی مشخص می‌شوند. این روش به شناسایی الگوها و ارتباطات بین مفاهیم، همچنین تدوین نمودارهای مفهومی برای تجسم و توصیف داده‌ها کمک می‌کند.
تحلیل تاریخچه‌ای: در این روش، تاریخچه و تغییرات زمانی موضوع مورد بررسی به صورت دقیق بررسی می‌شوند. تحلیل تاریخچه‌ای به تشخیص الگوها، تحولات و تغییرات در طول زمان می‌پردازد و می‌تواند نمودارها، نمودارهای زمانی و نمودارهای پیوسته را برای تجسم داده‌ها استفاده کند.
تحلیل سیستمی: این روش برای بررسی سیستم‌ها و تأثیر اجزا و عوامل مختلف بر یکدیگر استفاده می‌شود. تحلیل سیستمی به شناسایی و تحلیل روابط و تأثیرات بین اجزا و زیرسیستم‌های سیستم کمک می‌کند و می‌تواند به فهم عملکرد و پویایی سیستم‌ها کمک کند.
تحلیل نقش: این روش برای بررسی نقش‌ها و وظایف افراد در یک سیستم یا سازمان استفاده می‌شود. تحلیل نقش به شناسایی نقش‌های مختلف، مسئولیت‌ها، روابط و تعاملات بین افراد می‌پردازد و می‌تواند به بهبود هماهنگی و کارایی سازمان کمک کند.

منابع:

تعریف ، انواع ، روشها ، ویژگی ها و نمونه و مثالهای تحقیق کیفی: https://www.marketingirantalent.com/qualitative-research-and-types/

  1. روش تحقیق کیفی: https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
  2. روش تحقیق کیفی و انواع روش کیفی چیست؟: https://qualitativestudies.com/qualitative-studies/
  3. تعریف انواع روش‌های تحقیق کیفی – مرجع مقالات ISI: https://isiarticles.com/blog/134
  4. تحلیل کیفی: https://parsmodir.com/db/research/qualitative-analysis.php
  5. انواع روش های کیفی: https://virgool.io/@m_88968820/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-fedledso27np

انواع مقیاس های اندازه گیری با ذکر مثال

نوشته

تفاوت روش‌های تعیین حجم نمونه در تحقیقات کیفی و کمّی

نوشته

ساده ترین روش کاهش حجم فایل Pdf بدون افت کیفیت

نوشته

روش‌های تبدیل PDF به اکسل

نوشته

معرفی نرم افزار تحلیل کیفی Dedoose

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *