آموزش پیشرفته sPSS

آزمون t با دو نمونه مستقل (Independent – Samples)

• وقتی بخواهیم میانگین یک متغیر کمی ( مانند وزن) را در بین دو گروه مستقل ( مانند پسر و دختر) با هم مقایسه کنیم.

•  این آزمون، میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه می کند. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت ( در زمان نامشخص بودن انحراف استاندارد و استقلال نمونه ها از یکدیگر) استفاده می شود.

•جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t براي دو نمونه مستقل فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر است. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

•در این آزمون برای بررسی تساوی میانگین دو جامعه باید ابتدا تساوی واریانسها با استفاده از لون بررسی شود. برای استفاده از این آزمون وجود یک متغیر کمی و یک متغیر طبقه ای الزامی است. متغیر کمی همان متغیر وابسته و متغیر مورد مقایسه در دو جامعه است و متغیر طبقه ای متغیر مستقل و متغیری است که جامه ها را از هم جدا می کند.

فرض های آماری:

Ho: µ1- µ2=0

H1: µ1- µ2 ≠0

•مسیر  SPSS:

•Analyze/Compare Means>Independent-Samples T Test

• در کادر محاوره ای  Independent-Samples T Test در جعبه Test Variable(S) متغیر مورد مقایسه ( مثلا“ وزن) و در جعبه Grouping Varaible گروه مورد مقایسه  ( مثلاً جنسبت) را وارد و دکمه Define Groups را می زنیم. مقادیری را که مشخص کننده گروه های هستند ( مثلا“ 1 و 2) تعریف و Continue و سپس OK را کلیک می کنیم تا خروجی در دو جدول ظاهر شود.

•جدول1: Group statistics: شامل تعداد نمونه و شاخص های آماری به تفکیک هر یک از گروه هاست.

•جدول 2 شامل دو قسمت: 1- Leven’s Test: شامل آزمون Leven برای آزمون برابری واریانس هاست. قسمت 2 : t-test : نتایج آزمون است که ستون های آن از چپ به راست عباتند از:  مقدار آماره ی t، درجه آزادی ( df) ، مقدار آزمون دو طرفه، اختلاف میان گین ها ( توجه کنید اگر اختلاف میان گین ها عدد منفی باشد یعنی میانگین گروه 2 بیشتر از گروه 1 بوده است)، خطای استاندارد اختلاف میانگین ها و فاصله اطمینان 95% .

•همه ی این نتایج برای دو حالت بیان شده اند، مقادیر خط اول برای حالت برابری واریانس ها و مقادیر خط دوم برای حالت نابرابری واریانس ها

تفسیر خروجی:

اول جدول 2 ( آزمون لون)  را بررسی می کنیم و  معلوم می کنیم واریانس ها هبرابرند یا نه؟ سپس

برای بررسی  آزمون فرض معمولاً از دو روش استفاده می شود:

1- مقدار P: بر اساس مقدار Sig ، به این صورت است که اگر مقدار P کمتر یا مساوی α باشد، فرض صفر ( H0) را در سطح معنی داری α را رد می کنیم و فرض تحقیق را قبول می کنیم و بر عکس.

2- روش فاصله اطمینان(95%Confidence Interval) : در این بخش دو عدد ( Upper و Lower) وجود دارد. اگر در بین این دو عدد صفر قرار گیرد( یعنی اگر یکی از اعداد منفی و یکی مثبت باشد) دلیل بر عدم اختلاف بین میانگین ها است  پس فرض فرض صفر قبول  و فرض تحقیق رد می گردد ولی گر در بین این دو عدد صفر قرار نگیرد ( یعنی  هر دومنفی و یا هر دو مثبت باشند) دلیل بر اختلاف بین میانگین ها است  پس فرض صفر  رد و فرض تحقیق قبول می گردد .

•هرگاه حد بالا Upper و پایین Lower  هر دو مثبت باشند میانگین از مقدار آزمون بزرگتر است.

•هرگاه حد بالا Upper و پایین Lower  هر دو منفی باشند میانگین از مقدار آزمون کوچک تر است.

•هرگاه حد بالا Upper مثبت و پایین Lower   منفی باشد (یعنی بین آن ها صفر قرار بگیرد) میانگین با مقدار آزمون  تفاوت معنی دار ندارد.

•توجه توجه: SPSS تنها ادعای مساوی را آزمون می کند.

برای مشاهده جزئیات و اجرا و تفسیر نتایج این آزمون فیلم زیر را مشاهده کنید.

جهت مشاهده آموزش نرم افزاری های آماری و … در کانال آپارت اینجا کلیک کن.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *