آزمون سازگاری دانشجویان

آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)

پذیرفته شدن در دانشگاه و انتقال از دوره دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از جوانان تغییر بزرگ و عمده در زندگی آنان محسوب می شود. ورود به دانشگاه فرصتی برای یادگیری بیشتر و رشد روانی می باشد. اما در عین حال برای عده ای یک منبع ، استرس بوده و موجب بروز واکنش های ناسازگارانه در آنان م یگردد. زمانی که فردی به عنوان دانشجو پس از گذراندن آزمون سراسری وارد دانشگاه م یشود با شرایط جدیدی مواجه است که باید خود را با آن منطبق سازد. موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانشجو در آن قرار می گیرد پیچیده، متنوع و گسترده است. لازمه انطباق با این محیط ترک قسمتی از شیو ه های زندگی دوره دانش آموزی و کسب شیوه جدید در شرایط تازه است.  ناتوانی دانشجو در این فرایند می تواند منبع مشکلات متعدد روحی و روانی برای او باشد(فرحبخش، ۱۳۹۰). به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده می شود.  این پرسشنامه توسط فرحبخش(۱۳۹۰) تهیه شده و دارای ۹۷ سئوال می‌باشد که جنبه ­های سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.